Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de vergadering van 20 juli 2010 van de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Essentie en Pvda/PK) besloten de procedures voor vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in LOG Witveldweg te starten, als het NGB daar om zou vragen. Aan het begin van de raadsvergadering drong Behoud de Parel er bij de raadsleden juist op aan, nog niet te beginnen met de procedures, zolang er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de gezondheidseffecten van het NGB. Ook de SP pleitte voor het stopzetten van de procedures ten behoeve van de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op LOG Witveldweg. D66 sloot zich daar bij aan.

In een indringend betoog vertelde Marieke Manders die samen met haar partner 300 meter van het NGB af komt te wonen, wat voor hen persoonlijk de gevolgen zijn van de komst van het NGB (zie bijlage). En de onlangs gepensioneerde longarts Adrie Lukker uit Sevenum schetste de raadsleden nog eens met welke gezondheidsrisico's omwonenden te maken krijgen.

SP en D66 wilden eerst duidelijkheid over de effecten van het NGB op de gezondheid van omwonenden, voordat de procedures zouden starten. B&W en de coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA/PK willen met het bedrijf afspreken de procedures af te breken als zou blijken dat er sprake is van negatieve gezondheidseffecten. De PvdA/PK-fractie drong er op aan strikte voorwaarden te verbinden aan de start van de procedures.

Raadsdiscussie over gezondheidsonderzoek en vergunningverlening NGB
Op de agenda van de gemeenteraad stond het voorstel van het college van B&W over het vervolg op een onderzoek van de GGD Limburg Noord naar de gezondheidseffecten van het NGB op de omgeving én het starten van de procedures voor vergunningverlening op het moment dat het NGB die vergunningen zou aanvragen. Het college zag een aanvullend onderzoek door de GGD Limburg Noord niet zitten. Te meer, omdat de GGD zélf had aangegeven dat zij te weinig know how in huis had om een dergelijk onderzoek te verrichten. En B&W zagen er ook geen been in, om de procedures voor de vergunningeverlening alvast te starten. Indien zou blijken dat er negatieve gezondheidseffecten zijn, dan konden die procedures nog altijd afgebroken worden, aldus wethouder Litjens namens het college van B&W.

Eerder GGD-onderzoek onvoldoende
Eerder heeft de GGD in opdracht van B&W een zogenaamde Gezondheids Effect Screening (GES) van het NGB uitgevoerd. Dat onderzoek is besproken in een vergadering van de Commissie Ruimte van maart 2010. In die vergadering bleek dat de meerderheid van de commissie veel vragen hadden bij het onderzoek. Ook kwamen er op die vergadering veel vragen over MSRA, vermenging van ziekten en de beperktheid van het onderzoek. Reden voor de commissie met grote meerderheid de raad te adviseren om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren over het gehele LOG Witveld, dus niet alleen beperkt tot het NGB.

Aansluiten bij landelijk onderzoek
In plaats van een eigen onderzoek heeft het college voorgesteld om aan te sluiten bij een landelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van Intensieve Veeteeltbedrijven op de omgeving. Omdat dit voorstel afweek van de vraag van de commissie Ruimte, hebben SP en D66 een motie ingediend met het verzoek aan de raad, het college alsnog opdracht te geven om het door de commissie Ruimte gevraagde aanvullende onderzoek te starten. De twee partijen vreesden, dat het landelijk onderzoek geen antwoorden zou kunnen geven op de complexe situatie van LOG Witveld, waarin meer bedrijven gevestigd worden. De motie werd afgewezen door de coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA/PK.

Procedures stopzetten
De SP-fractie diende nog een tweede motie in, waarin het college met klem gevraagd werd om alle procedures en bouwvergunningaanvragen van het NGB stop te zetten, totdat duidelijk is, of er sprake is van gezondheidsrisico's. De volksgezondheid is naar de mening van, Michiel van Rengs, woordvoerder van de SP-fractie, belangrijker dan procedures. Van Rengs: "Dit heet niet ONNODIG vertragen, maar betekend juist bewust vertragen, omdat er grote onzekerheid is over de effecten van dit initiatief op de gezondheid van burgers van onze gemeente. Als we deze procedures niet zouden stoppen, horen we waarschijnlijk later - bij gebleken negatieve gevolgen - dat de procedures al in een dusdanig vergevorderd stadium verkeren, dat het eigenlijk niet meer mogelijk is die procedures te stoppen. Echte garanties dat het dan niet doorgaat, zijn er meestal niet". Ook de tweede motie werd afgewezen. CDA, Essentie (de voormalige VVD-fractie) en PvdA/PK stemden tegen,D66 en natuurlijk ook de SP stemden voor de motie.

Milieu Effectrapportage
Ten behoeve van de vestiging van het NGB worden nog verschillende MER-procedurers (Milieu Effect Rapportage) doorlopen. Voorafgaande aan de raadsvergadering bepleitte Behoud de Parel - en later ook de SP - om de MER-commissie actief te benaderen met het verzoek om nadrukkelijk gezondheidseffecten mee te nemen in haar toetsing. Wethouder Litjens wenste dat advies niet op te volgen. "De MER-commissie is een onafhankelijke commissie en ik wil de onafhankelijkheid van de commissie respecteren", aldus de wethouder. In zijn commentaar stelde SP-woordvoerder Michael van Rengs: "Dat is natuurlijk vreemd. Het staat elke gemeente vrij om voor bepaalde aspecten extra aandacht te vragen bij de MER-commissie. Met betrekking tot de toetsing van gezondheidseffecten zijn daar zelfs Europese richtlijnen voor opgesteld. Door aandacht te vragen voor specifieke aspecten tast je de onafhankelijkheid van de MER-commissie echt niet aan. Gewoon onzin dus, die opmerking van Litjens!".

Burgerinitiatief Behoud de Parel
Op dit moment loopt er een burgerinitiatief, georganiseerd door Behoud de Parel. In dat initiatief wordt ook gepleit voor het stopzetten van procedures, zolang er geen duidelijkheid is over de gezondheidsrisico's. Direct na de zomervakantie gaat Behoud de Parel naar de burgers toe, met de vraag het burgerinitiatief mee te ondertekenen. U kunt het burgerinitiatief hier nu al ondertekenen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel