Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het weekblad Hallo van donderdag 19 augustus 2010 publiceerde de gemeente Horst aan de Maas de bouwvergunningaanvraag van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Een opmerkelijke zaak. Want steeds is gezegd dat eerst gewacht zou worden op de uitkomst van de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER), die overigens al erg lang op zich laat wachten.

In weekblad Hallo meldt het College van B&W van Horst aan de Maas dat het NGB op 6 augustus 2010 een aanvraag heeft ingediend voor een reguliere bouwvergunning fase 1. De aanvraag behelst het uitbreiden van de bestaande biggenstallen (betreft uitbreiding van het bedrijf van Vullings, een van de partners van het NGB), nieuwbouw van een voerlokaal, een varkensstal, fokvarkensstal en mestsilo's aan de Laagheide in Grubbenvorst. Alles bij elkaar gaat het om een varkensbedrijf met straks 35.000 varkens.

Het NGB heeft verder een aanvraag ingediend voor het oprichten van een zogenaamde "korte keten vleeskuikenhouderij" aan de Witveldweg. Hierbij gaat het om een kippenbedrijf met straks 1,2 miljoen kippen. Tenslotte is er voor het oprichten van een zogenaamde "bio energiecentrale" (een mestvergister) naast het kippenbedrijf ook een aanvraag ingediend.

In de zelfde bekendmaking in weekblad Hallo stond overigens nog een ander berichtje. B&W maakten het MER-beoordelingsbesluit (in het kader van de Wet Milieubeheer) bekend voor een varkenshouderij aan de campagneweg in Meterik. Voor zover bekend, betreft het een nieuw te bouwen bedrijf en is de initiatiefnemer Vullings Metrik BV, dezelfde "Vullings" als een van de partners van het NGB.

Vraagtekens
In februari 2008 heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas met een krappe meerderheid (van een stem meer) besloten dat bedrijven als het NGB gevestigd mogen worden in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Na dat besluit meldde verantwoordelijk wethouder Litjens (CDA), dat nu eerst de MER afgewacht zou worden en dat vervolgens de vergunningprocedures van start zouden kunnen gaan. Nu die MER echter lang op zich laat wachten (de MER zou aanvankelijk medio 2008 gepubliceerd worden) hebben de initiatiefnemers blijkbaar besloten niet langer te wachten en de procedures voor de benodigde vergunningen te starten. Dat roept vragen op. Zo is de aanvraag gericht op een toetsing van de plannen aan het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is echter nog niet definitief vastgesteld en dus valt er weinig te toetsen. Daarnaast moet er ook nog een milieuvergunning worden aangevraagd en zal er eerst een projectbesluit moeten zijn genomen, alvorens de aanvraag in behandeling zou kunnen worden genomen. De stap van het NGB roept dan ook vragtekens op en is in ieder geval opmerkelijk.

De stap is des te meer opmerkelijk, omdat onlangs nog - in de gemeenteraadsvergadering van 20 juli 2010 - door de gemeenteraad besloten is dat met de procedures niet meer gewacht hoeft te worden op de resultaten van onderzoeken naar de (negatieve) gezondheidseffecten van de komst van het NGB. Dit op voorstel van het college van B&W. In de raadsvergadering is wel besloten dat met het NGB een overeenkomst gesloten zou worden dat, als zou blijken dat er toch negatieve gezondheidseffecten geconstateerd worden, de procedures teruggedraaid zouden worden (zie het eerdere artikel op deze site). Aan het begin van die raadsvergadering heeft Behoud de Parel er bij de raadsleden nog op aangedrongen, juist niet te beginnen met de procedures, zolang er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de gezondheidseffecten van het NGB. Ook de SP pleitte voor het stopzetten van de procedures ten behoeve van de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op LOG Witveldweg. D66 sloot zich daar bij aan.

Burgerinitiatief
Al ruim een maand voorafgaande aan de raadsvergadering, om precies te zijn op 29 mei 2010, is Behoud de Parel gestart met een Burgerinitiatief. In dat Burgerinitiatief vragen de ondertekenaars aan de gemeenteraad onder andere, om niet te starten met de procedures voordat het gezondheidsonderzoek is afgerond. Bij die start waren de fractievoorzitters van de verschillende partijen in de gemeenteraad aanwezig. Door al vóórdat het Burgerinitiatief aangeboden is, in de gemeenteraad te besluiten de procedures tóch te laten starten, als de initiatiefnemers van het NGB daar om vragen, wordt een van de vier onderdelen van het burgerinitiatief feitelijk gefrustreerd. Naar de mening van Behoud de Parel ondermijnen de verantwoordelijken voor het besluit - B&W, CDA, Essentie en de PK/PvdA - het houden van een Burgerinitiatief. Nog tijdens de verkiezingscampagne, vorig jaar november, betreurden de verschillende partijen dat burgers zo weinig gebruik maakten van de mogelijkheid om een burgerinitiatief te houden. Gediscussieerd werd over de mogelijkheid om de drempel - om zo'n burgerinitiatief te starten - te verlagen. Nu laten B&W, CDA, Essentie en PK/PvdA zien, dat hen weinig gelegen is aan zo'n burgerinitiatief...

Overeenkomst rechtsgeldig
Nu de gemeenteraad besloten heeft dat de procedures kunnen starten, mits er een overeenkomst komt, waarin staat dat het NGB niet doorgaat, als er sprake is van negatieve gezondheidseffecten en het NGB daadwerkelijk de aanvraag heeft ingediend voor het verkrijgen van vergunningen, is de vraag in hoeverre zo'n overeenkomst rechtsgeldig is. De procedures voor het verkrijgen van vergunningen zijn in Nederland wettelijk vastgelegd. In die wetten is vastgelegd waar vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Indien het NGB zich niets aantrekt van de wensen van de gemeenteraad, dan wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Voor Behoud de Parel in ieder geval reden, om zo spoedig mogelijk te onderzoeken, welke rechtsmiddelen zij kan gebruiken, om het verlenen van de vergunningen te voorkomen. Wordt vervolgd, dus...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel