Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na de flitsende start van het burgerinitiatief op zaterdag 29 mei onder de leus "Gezondheid eerst!" in het centrum van Grubbenvorst, kunnen we komende dinsdag 14 december een “cadeau” gaan aanbieden aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Maar liefst 257 “digitale” handtekeningen, aangevuld met 255 “papieren” handtekeningen worden aan de raad aangeboden. Daarmee heeft het burgerinitiatief “Gezondheid EERST!” ruim 500 ondersteuners gevonden. Daarmee voldoet het burgerinitiatief ruimschoots aan de eisen die de gemeente Horst aan de Maas stelt aan het indienen van een burgerinitiatief. Het burgerinitiatief “GEZONDHEID EERST!” is het eerste burgerinitiatief in Horst aan de Maas.

Burgerinitiatief volgens partijen in gemeenteraad belangrijk
Bij de laatste verkiezingen – eind vorig jaar – kwam in de verkiezingsdebatten naar voren, dat er in Horst aan de Maas nog nooit een burgerinitiatief was geboren en kwam de ge-dachte naar voren dat de drempel van 100 handtekeningen wellicht te hoog zou zijn. Dinsdag 14 december wordt het eerste burgerinitiatief in Horst aan de Maas aangeboden. Voor de vereniging Behoud de Parel is dit het tweede burgerinitiatief. Eerder vroegen meer dan 4000 Limburgse burgers aan het Provinciale Staten om het beleid met betrekking tot de Intensieve Veeteelt – via de reconstructie – aan te passen.

Verbazing en teleurstelling
Bij de start van het burgerinitiatief in Grubbenvorst – 29 mei 2010 – waren alle politieke partijen vertegenwoordigd. Zij complimenteerden ons met het initiatief. Groot was de verbazing en teleurstelling bij Behoud de Parel, toen de gemeenteraad op voorstel van het College van B&W in de vergadering van 20 juli jl. besloot om te beginnen met de procedures zoals bouwvergunningen en dergelijke, ook al was er nog geen duidelijkheid ten aanzien van de gezondheidseffecten van het NGB. Besloten werd een overeenkomst te sluiten met het NGB. Daarin zou overeengekomen worden dat, als er toch sprake was van negatieve gezondheidseffecten, de procedures stop gezet zouden worden.

Los van dat besluit was Behoud de Parel teleurgesteld, omdat – alle mooie woorden over burgerinitiatieven en democratie tijdens de verkiezingen ten spijt – de raad kennelijk niet het geduld op kon brengen om de aanbieding van het burgerinitiatief af te wachten. Nu kreeg Behoud de Parel vijf minuten de tijd om uit te leggen waarom zij in haar burgerinitiatief als eerste punt hadden opgevoerd te stoppen met de procedures voor realisering van nieuwe intensieve veehouderijen dan wel de uitbreiding van bestaande bedrijven, totdat de resultaten van het lopende landelijke gezondheidsonderzoek volledig bekend zijn. Na afloop heeft Behoud de Parel serieus overwogen te stoppen met het burgerinitiatief. Immers, de politiek gaat toch zijn eigen weg… Maar uiteindelijk heeft Behoud de Parel dat niet gedaan. Al meteen bij de start werden 135 handtekeningen opgehaald en die mensen kon Behoud de Parel toch moeilijk in de kou laten staan. Ondertussen waren er ook al veel mensen, die hun digitale handtekening hadden geplaatst op de website van Behoud de Parel. Besloten werd door te gaan en nog een keer actief handtekeningen op te gaan halen in Grubbenvorst en Horst, door respectievelijk twee uur en een uur in het centrum mensen te vragen het burgerinitiatief te ondertekenen. Behoud de Parel ging door, ook al omdat de andere punten die waren opgenomen in het burgerinitiatief nog steeds van groot belang zijn en om kordaat optreden van de gemeenteraad vragen. Na drie keer op straat en op de website om ondersteuning te hebben gevraagd, kunnen 506 handtekeningen aangeboden worden. Daarmee is de drempel van 100 handtekeningen ruimschoots overschreden.

Naast de ruim 500 handtekeningen biedt Behoud de Parel de raad ook een brief aan, waarin dieper ingegaan wordt op de punten die in het burgerinitiatief naar voren komen. Ter herinnering, die punten waren, naast het hier voor genoemde:
- Te komen tot een herziening van het besluit over de gebiedsvisie LOG Witveldweg van 12 februari 2008, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar te nemen maatregelen om de (mogelijke) effecten van de te realiseren bedrijven op de gezondheid van de burgers in en nabij het LOG Witveld uit te sluiten.
- Vaststellen in hoeverre maatregelen genomen dienen te worden, ter voorkoming van negatieve gezondheidseffecten met betrekking tot de andere initiatieven ter realisering van nieuwe intensieve veehouderijen, dan wel uitbreidingen van bestaande bedrijven in Horst aan de Maas.
- Er bij de verantwoordelijke organen (met name de MER-commissie) op aan te drin-gen, de effecten van de IV op de gezondheid van mensen (omwonenden) mee te nemen in de toetsing van initiatieven van agrarische ondernemers.

Litjens: “Tegen een onafhankelijke commissie mag je niets zeggen….”
Het laatste punt is in de raadsvergadering van 20 juli jl. ook onder de aandacht van de raad gebracht. Ten behoeve van de vestiging van het NGB worden nog verschillende MER-procedures (Milieu Effect Rapportage) doorlopen. Voorafgaande aan de raadsvergadering bepleitte Behoud de Parel om de MER-commissie actief te benaderen met het verzoek om nadrukkelijk de gezondheidseffecten mee te nemen in haar toetsing. Wethouder Litjens wenste dat advies niet op te volgen. "De MER-commissie is een onafhankelijke commissie en ik wil de onafhankelijkheid van de commissie respecteren", aldus de wethouder. Een verbazingwekkend standpunt. Als een commissie onafhankelijk is, mag je tegen die commissie dus niets meer zeggen… Juist omdat de commissie onafhankelijk is, kun je voor allerlei zaken aandacht vragen (zoals de ondernemers dat ook doen en gedaan heb-ben) Het is juist de onafhankelijke commissie die weegt wat kan en wat niet kan! Met be-trekking tot de toetsing van gezondheidseffecten zijn daar zelfs Europese richtlijnen voor opgesteld. Door aandacht te vragen voor specifieke aspecten tast je de onafhankelijkheid van de MER-commissie echt niet aan.
Inmiddels is de MER gepubliceerd en wordt met betrekking tot eventuele gezondheidsef-fecten in een bijlage kort ingegaan op conclusies uit enkele onderzoeken van een aantal jaren geleden. Het is jammer dat dit aspect zo weinig aandacht krijgt in de MER.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel