Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieudefensie is blij dat staatssecretaris Bleker vandaag aankondigde nog voor de zomer met wetgeving te komen tegen megastallen. Bleker komt met concrete dieraantallen die de grenzen moeten aangeven. Hugo Hooijer van Milieudefensie: “Tot nog toe wilde Bleker maar geen grens stellen, nu gaat dat dan toch gebeuren.”

De grens
Waar Bleker de grens precies gaat trekken is nog onduidelijk. Wat Milieudefensie betreft moeten die grenzen aansluiten op de normen voor een megastal van kennisinstituut Alterra. Het gaat dan bijvoorbeeld om 250 melkkoeien of 7.500 vleesvarkens.

Schaalvergroting
Milieudefensie voert - in samenwerking met onder andere Behoud de Parel uit Grubbenvorst - campagne voor een landelijk verbod op megastallen. Hooijer: “De schaalvergroting in de veehouderij zorgt voor risico's voor de volksgezondheid, staat haaks op de vrije uitloop van dieren en is schadelijk voor natuur en milieu. Het is de hoogste tijd dat er grenzen worden gesteld aan de ongebreidelde groei.”

Geen onomkeerbare stappen zetten
De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zal er - voorafgaande aan het tot stand komen van de nieuwe wet - bij provincies en gemeenten op aandringen om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het advies van de Gezondheidsraad gereed is. Bleker schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde

Vlagtwedde
De gemeente Vlagtwedde heeft bij brief van 13 maart 2007 de aanvrager bericht de vestiging van het nieuwe melkveebedrijf aan de Bourtangerweg te Vlagtwedde in beginsel aanvaardbaar te achten, dit onder voorbehoud van onder meer de te voeren planologische procedure, de op grond van de milieuwetgeving te stellen eisen, een goede landschappelijke inpassing en de instemming van het college van Gedeputeerde Staten. Daarmee is de situatie in Vlagtwedde vergelijkbaar met de situatie van het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat zich nabij Grubbenvorst wil vestigen met een gigastal van 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens

Verantwoordelijkheid bij gemeenten en provincies
De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke ordeningsbeleid ligt primair bij de provincies en gemeenten. Volgens Bleker biedt het huidige ruimtelijke ordenings- en milieuinstrumentarium provincies en gemeenten de mogelijkheden te sturen op een goed woon- en leefklimaat.

Eerdere discussie in Tweede Kamer
Eind vorig jaar vond de aanzet plaats voor de besluiten die Bleker nu gaat nemen. Toen vond er in de Tweede Kamereen debat plaats over de weenselijkheid van Megastallen. In de blog van Mariska Vermaas in De Boerderij zet ze de verschillende meningen in de Tweede Kamer op een rij. Die blog kunt u hier lezen.
Ter herinnering

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel