Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ruim de helft van de Noord-Brabantse veebedrijven stoot te veel ammoniak uit of treft te weinig maatregelen om de uitstoot te beperken. Dat blijkt uit een rapportage van de provincie over controles die van november 2010 tot en met 31 december 2011 zijn uitgevoerd.

In de betreffende periode zijn 1012 controles op grond van de Verordening Stikstof en Natura 2000 uitgevoerd. Bij 627 van de gecontroleerde bedrijven (62%) was de Stikstofverordening van toepassing. Bij 332 van de onder de Stikstofverordening vallende bedrijven werden één of meer overtredingen geconstateerd. De mate van spontane naleving is hiermee 47%. Dit cijfer blijft ver achter bij het provinciaal gemiddelde van 68%.

Bij 56 bedrijven ging het om een zware overtreding, zoals luchtwassers die niet zijn geplaatst, niet werken of onvoldoende capaciteit hebben. Bij 38 van de geconstateerde overtredingen is een voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf verzonden. De provincie gaat boevendien heldere afspraken maken met het Functioneel Parket over de strafrechtelijke opvolging van overtredingen teneinde het rendement van toezicht en handhaving te maximaliseren.

Aangezien bij de controles gekeken is naar de overtredingen van de Wet milieubeheer/Wabo-vergunning is er ook informatie gegenereerd ten aanzien van de naleving binnen de individuele gemeenten. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen gemeenten voor wat betreft naleving. De (agrarische) gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Oss en Veghel lieten de slechtste naleefcijfers zien.

Ammoniakemissie door intensieve veehouderij is een grote bedreiging voor de natuur. De stikstof uit de ammoniak bevoordeelt snel groeiende veel voorkomende plantensoorten ten koste van zeldzame langzamer groeiende soorten. Bovendien zorgt de uitstoot voor stank en gezondheidsrisico’s.

Zie voor meer informatie het rapport "Resultaten van de eerste 14 maanden van toezicht en handhaving van de Verordening Stikstof en Natura 2000" (zie bijlage).

(Bron: Provincie Noord-Brabant, 18/09/12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel