Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Nationale Ombudsman heeft het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op de vingers getikt met betrekking tot haar handelwijze bij de publicatie van het GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een vergistingsinstallatie). De Ombudsman doet dat naar aanleiding van een klacht van Behoud de Parel, de vereniging die zich vanaf 2007 - tot nu toe met succes - verzet tegen de komst van het NGB. Het onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft ruim een jaar geduurd. Haar rapport (zie bijlage) is gepubliceerd op 26 oktober 2012. André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, concludeert naar aanleiding van de bevindingen van de Nationale Ombudsman: "De conclusie op ons hoofdbezwaar is heel duidelijk. CDA-wethouder Litjens heeft manipulatief gehandeld en de burger op het verkeerde been gezet".

De klacht van Behoud de Parel betrof de manier waarop B&W gecommuniceerd heeft over het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg (lees hier het artikel over de klacht van Behoud de Parel, met alle bijbehorende stukken). Eerder had Behoud de Parel die klacht al voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie Bezwaar & Beroep van de gemeente Horst aan de Maas. Deze adviseerde B&W de klacht van de vereniging gegrond te verklaren (lees hier het artikel over de uitspraak van de Commissie). Maar B&W heeft dat advies naast zich neergelegd en de klacht toch ongegrond verklaard. Reden voor Behoud de Parel naar de Ombudsman te stappen.

De klacht die Behoud de Parel bij de Nationale Ombudsman heeft ingediend betreft de naar haar mening manipulatieve wijze waarop het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gecommuniceerd heeft over het rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas, september 2009”. Daarnaast diende de vereniging een klacht in over de manier waarop het College van B&W is omgegaan met de klachten van Behoud de Parel.

Conclusie 1: Behoud de Parel en inwoners Horst aan de Maas niet correct geïnformeerd
De Nationale Ombudsman heeft de klacht onderzocht op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zij komt tot de conlusie dat het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas de inwoners niet op de juiste wijze heeft geïnformeerd over het GGD-rapport. De Nationale Ombudsman stelt dat de overheid er voor moet zorgen dat de burgers de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. En dat moet die overheid ook uit zich zelf doen. Het College van B&W heeft in 2008 aan de GGD Noord- en Midden Limburg de opdracht gegeven te onderzoek wat de effecten zijn van het NGB op de gezondheid van de omwonenden. Dat onderzoek werd gepubliceerd in september 2009, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. B&W pakte breed uit met een persbericht, waarin vermeld stond dat het NGB geen enkel gezondheidsrisico vormde voor de omgeving. Die conclusie werd niet getrokken in het onderzoek, dat overigens van alle kanten rammelde (lees hier het commentaar van Behoud de Parel op het rapport). Uiteindelijk kwam ook de gemeenteraad tot de conclusie dat het rapport van de GGD nauwelijks een basis bood voor het beleid van de gemeente. Maar ondertussen hadden de media - waaronder Dagblad de Limburger en De Volkskrant - al gemeld dat het NGB geen schadelijke effecten op de gezondheid zou hebben.

De Nationale Ombudsman stelt nu dat B&W afspraken met Behoud de Parel over dit onderzoek en de manier waarop de resultaten naar buiten gebracht zouden worden niet is nagekomen. Ook constateert de Nationale Ombudsman dat de conclusies uit het rapport zoals opgenomen in het persbericht, voortijdig waren. De wijze van communicatie met Behoud de Parel en de bevolking was dan ook niet behoorlijk.

Conclusie 2: Geen eerlijke gang van zaken bij behandeling klachten Behoud de Parel
Over de gang van zaken en het feit dat er sprake was van een rapport dat tendentieus, onvolledig en op punten onjuist was diende Behoud de Parel ook een klacht in. B&W weigerde de klacht te behandelen. De gemeenteraad greep in met als gevolg dat de klacht toch in behandeling werd genomen door de onafhankelijke commissie Bezwaar & Beroep. De commissie achtte de klachten van Behoud de Parel gegrond. Maar het college nam het advies van de commissie niet over en bestempelde de klachten als deels niet ontvankelijk en deels ongegrond. De Nationale Ombudsman concludeert op basis van haar onderzoek dat B&W de klachten van Behoud de Parel wel had moeten behandelen en óók gegrond had moeten verklaren.

De Nationale Ombudsman is het overigens niet eens met het verwijt van Behoud de Parel dat B&W Behoud de Parel had kunnen doorverwijzen naar de klachtencommissie van de GGD. De ombudsman concludeert dat Behoud de Parel de weg naar de GGD zelf wel wist te vinden en B&W hebben op dit punt dus niet onbehoorlijk gehandeld.

Burgemeester Van Rooij bagatalliseert rapport Ombudsman
In een reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman in Hallo van donderdag 8 november 2012 stelt burgemeester Kees van Rooij, dat het slechts om "procedurele opmerkingen" gaat met betrekking tot de behandeling van de klacht van Behoud de Parel. Daarnaast vindt hij de reactie van de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg (zie hierboven), suggestief. De voorzitter van het College van B&W steekt daarmee niet de hand in eigen boezem, maar wijst weer beschuldigend naar de vereniging Behoud de Parel. Daarmee lijken de bestuurders van de gemeente Horst aan de Maas weinig lering te hebben getrokken uit het onderzoek van professor Termeer, die met duur geld van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de manier waarop die bestuurders gecommuniceerd hebben rondom de kwestie "NGB"!

Lees hier het artikel over het rapport van de Nationale Ombudsman in Boerderij.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel