Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al jaren voert de Werkgroep Behoud de Peel actie (veelal juridisch) en waar nodig in samenwerking met anderen tegen de aantasting van de Peel, met name als gevolg van de (groeiende) aanwezigheid van intensieve veeteeltbedrijven (hier kunt u de website van de werkgroep bezoeken). De werkgroep heeft een concreet antwoord gegeven op de vraag: "Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000-natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen?"

De reductie van de uitstoot (depositie) van stikstof (met name door de intensieve veeteelt) in de Peel zal als gevolg van het momenteel door de overheid gevoerde beleid in 2020 slechts zo'n 30% bedragen. De depositie zal dan in de Peel nog steeds zo'n 400% hoger zijn dan de kritische depositie, dat wil zeggen: de uitstoot die een aantasting betekent van de (natuur in de) Peel. De 30% reductie is gebaseerd op de aanname dat het aantal dieren in de Peelregio gelijk zal blijven en dat de emissie-arme technieken zoals luchtwassers voor 100% werken. Die aannames zijn zeer discutabel en de kans dat de 30% reductie gehaald wordt is daarom ook niet realistisch.

Er dient daarom heel snel een eigen provinciaal stand-still-beleid te komen, waarbij de provincie in minstens twee aparte regio's dient te worden opgedeeld. Dat stand-still-beleid houdt in dat er geen uitbreiding van de veestapel meer komt.

Volgens Werkgroep Behoud de Peel kan de enige echte aanpak alleen bestaan uit het verminderen van het aantal dieren. In een uitgebreidere notitie (zie bijlage) wordt een en ander nader toegelicht.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel