Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant hebben de denklijn uitgezet voor de transitie van de veehouderij naar 2020. Voor alle veehouderijen in Brabant is het uitgangspunt dat ontwikkelruimte verdiend moet worden. Alleen ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 worden toegestaan. De ontwikkelingsruimte wordt geclausuleerd. Elke ontwikkeling wordt gekoppeld aan sturende criteria en zal aan de transitie bij moeten dragen. Ontwikkelruimte wordt verdiend met stappen in verduurzaming.

Maatlat
De lat van bedrijfsontwikkelingen wordt op sectorniveau door ketenpartners en het verbond van Den Bosch concreet vertaald naar maatregelen in de bedrijfsvoering. Deze maatregelen krijgen een plek in de maatlat. Door het toepassen van duidelijke criteria (humane en diergezondheid, antibiotica-gezond, dierenwelzijn, lokale inpassing (fysiek en sociaal), innovatie ten behoeve van verduurzaming, nieuwe verdienmodellen, enz.) zorgt de maatlat voor een trapsgewijze transitie beweging naar een zorgvuldige en duurzame bedrijfsvoering richting 2020. Hierbij kan ook de mate van concentratie van bedrijven en dieren in een gebied tot een begrenzing leiden. Deze maatlat sluit aan op het ketenkwaliteitssysteem van het Verbond van Den Bosch en op bestaande systemen zoals de Maatlat Duurzame Veehouderij. De bedrijfsvoering bepaalt uiteindelijk het HOE op locatieniveau. Uit het HOE volgt dan het WAAR.

Consultatie stakeholders
Komende weken wordt een traject gestart om de denkrichting voor te leggen en te bespreken met een groot aantal stakeholders in Brabant. De denkrichting zal ook worden besproken met het Verbond van Den Bosch. De uitkomst van deze consultatie vormt een belangrijke bouwsteen. voor de uiteindelijke richting die door GS gekozen zal worden om voor te leggen aan PS op 22 maart 2013."

Factsheets
In de bijlage vindt u factsheets over dit dossier. De onderwerpen van deze factsheets zijn veehouderijgerelateerde onderwerpen waarover in de nabije toekomst provinciale besluitvorming moet plaats vinden. Voor een tweetal gerelateerde onderwerpen is informatie opgenomen onder het kopje ‘stand van zaken’. De lijst van onderwerpen is echter geen uitputtende opsomming van zaken die spelen. Belangrijk is dat over de onderwerpen besluiten worden genomen die de transitie van de veehouderij naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 ondersteunen.

De facsheets zijn opgesteld op basis van allerlei bestaande gegevens en inzichten bij de provincie maar ook deels van externen. Ook is gebruik gemaakt van de informatie van de lezingen en de workshops tijdens de beeldvormende informatiemiddag van 28 september voor PS. De komende tijd, met het vrijgeven van de denkrichting van GS, zullen de factsheets met externe deskundigen en stakeholders worden gecheckt en verder verfijnd.

(Bron: Provincie Brabant, 27-11-2012)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel