Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft Behoud de Parel gelijk gegeven in haar bezwaar tegen van het geven van een bouwvergunning aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie). De gemeente heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het NGB voor het milieu. Eerder heeft de rechtbank in Roermond besloten dat de gemeente de bouwvergunning wél mocht verlenen. Dat besluit van de rechtbank heeft de Raad van State vernietigd (lees hier het verslag van de rechtszitting in Roermond). Maar tegelijkertijd heeft de Raad van State besloten dat de gemeente Horst aan de Maas wel verder mag gaan met de procedures in het kader van de bouwvergunning.

In een uitgebreide verklaring legt de Raad van State uit hoe ze tot haar beslissing is gekomen (de uitspraak is hier of in de bijlage te lezen). Juridisch geeft de Raad van State Behoud de Parel gelijk. Exact op die punten waarvan Behoud de Parel eerder aangegeven heeft dat de gemeeente Horst aan de Maas in haar vergunningverlening fout zat: de natuurbeschermingsrechtelijke gebreken van de bestreden uitspraak van de rechtbank in Roermond. Een opsomming van die gebreken:

  • Er is ten onrechte geen onderzoek verricht naar de effecten van het NGb op het Duitse Natura 2000-gebied Hangmoor Damerbruch;
  • Het NGB mag niet als één geheel worden gezien voor de beoordeling van de gevolgen op Natura 2000-gebieden, maar dient opgeknipt te worden in de verschillende projecten waaruit het NGB bestaat;
  • Het college van B&W van Horst aan de Maas kon zich er derhalve niet van verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.

Ook heeft de Raad van State het betoog van de gemeente Horst aan de Maas om de vereniging Behoud de Parel uit te sluiten van de procedures - net als de rechtbank in Roermond - afgewezen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu de uitspraak van de rechtbank vernietigd. De rechtbank heeft de door Behoud de Parel gesignaleerde gebreken namelijk ten onrechte over het hoofd gezien. Ook heeft de Afdeling de bestreden besluiten van de gemeente Horst aan de Maas vernietigd. Dit betekent dat deze besluiten feitelijk niet meer bestaan. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ook bepaald dat "de rechtsgevolgen van elk van de vernietigde besluiten in stand blijven". Dit betekent dat de gemeente en de vergunninghouders in de vervolgprocedure voort kunnen borduren op die – niet meer bestaande – besluiten. De bouwvergunning fase 1 bestaat dus niet meer, maar de gemeente kan toch doorgaan met de verlening van de bouwverguning fase 2. In fase 2 moet de gemeente de vergunningaanvraag toetsen op onder andere de bouwverordening en "welstand" van de gemeente Horst aan de Maas. Ook tegen een eventuele verlening van deze bouwvergunning kan Behoud de Parel procederen.
 
De reden waarom de Raad van State ervoor kiest om "de rechtsgevolgen in stand te laten" (zodat de gemeente door kan gaan met het verlenen van een bouwvergunning fase 2), is dat er een aparte procedure gevoerd wordt in het kader van de Natuurbeschermingswet. De provincie Limburg heeft het NGB een vergunning gegeven in het kader van die Natuurbeschermingswet 1998 en in een separate proceduremaakt Behoud de Parel  bezwaar tegen de verleende vergunningen voor het NGB. Het bezwaarschrift heeft Behoud de Parel onlangs nog verstuurd (zie bijlage).  Volgens de Raad van State biedt de procedure tegen de verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet de beste gelegenheid voor de beoordeling van schadelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Behoud de Parel is het niet eens met de conclusie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Immers, de wet is duidelijk: Behoud de Parel heeft de Natuurbeschermingswet 1998 wel goed geïnterpreteerd, terwijl het college van B&W en vergunninghouders dan niet hebben gedaan. Daarmee handelen de gemeente Horst aan de Maas en het NGB in strijd met een dwingende wet (die ook nog eens een Europeesrechtelijke basis heeft in de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) en dat is niet iets dat je door de vingers kunt zien. Het betreft hier naar de mening van Behoud de Parel geen simpel vormfoutje. Eigenlijk vindt de vereniging dat het college van B&W en de vergunninghouders hun huiswerk opnieuw zouden moeten doen. Helaas hoeft dat volgens de Raad van State niet te gebeuren.
 
Deze zaak is overigens nog lang niet voorbij, zoals hiervoor al gesteld. Nu dienen de bouwvergunningen 2e fase nog te worden verleend door het college van B&W. En voor het verlenen van een de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en de zogenaamde omgevingsvergunningen door de provincie Limburg is Behoud de Parel aparte juridische procedures gestart. Het NGB kan dus nog lang niet gaan bouwen!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel