Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voor de tweede keer dit jaar geeft de Raad van State Behoud de Parel gelijk waar het gaat om haar bezwaren tegen de plannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en dan met name waar het gaat om de varkensstallen (35.000 varkens). Maar - met een aantal aanpassingen - wordt het bedrijf wel in de gelegenheid gesteld haar plannen verder door te voeren. Overigens moet er nog een juridische uitspraak komen over de bezwaren van Behoud de Parel tegen de door de gemeente Horst aan de Maas verleende bouwvergunning (tweede fase) voor de varkensstallen én tegen de door de provincie Limburg verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

De eerste uitspraak van de Raad van State over de varkensstallen dateert van januari van dit jaar (lees hier het artikel over die uitspraak). Toen stond de door de gemeente Horst aan de Maas verleende bouwvergunning eerste fase ter discussie. Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de milieuvergunning, die door de provincie Limburg is verleend. Beide uitspraken maken duidelijk, dat Behoud de Parel samen met de omwonenden terecht naar de rechter is gestapt. Bij de behandeling van de bouwvergunning werd duidelijk dat de gemeente onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten van de stallen op de natuurgebieden in de omgeving. En bij de milieuvergunning heeft de Raad van State de vergunning gecorrigeerd. De initiatiefnemers van het NGB moeten hun plan aanpassen. Dit om geurhinder te voorkomen. Dit kunnen ze bereiken door geen 34.965 maar 33.845 varkens te houden en geurvoorschriften aan te passen.

Met de uitspraken van de Raad van State is het verhaal van het NGB nog niet afgesloten. Behoud de Parel en omwonenden hebben ook bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de kippenstallen van het NGB (1.2 miljoen kippen) en de mestverwerkingsfabriek. Die bezwaren worden later beoordeeld door de Raad van State. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd en dat levert Behoud de Parel en de omwonenden nieuwe kansen om de bedreigingen van de Intensieve Veehouderij te keren.

Paul Geurts (woordvoerder van Behoud de Parel) over de uitspraak: "Op zich is het fantastisch dat we voor de tweede keer gelijk krijgen. Maar de plannen voor de varkensstallen mogen wel - in afgeslankte vorm - doorgevoerd worden. En dat is feitelijk een schande voor de overheid. De staatssecretaris zegt dat megastallen niet zouden mogen kunnen! De Tweede Kamer zegt in meerderheid dat ze geen megastallen willen, maar gelijktijdig staan ze een gigastal als het NGB toe. De ene hand weet niet wat de andere hand doet! Dat steekt te meer nu dit soort gigastallen de doodsteek betekenen voor gezinsbedrijven. En de omgeving ziet de bedrijfsuitbreiding met grote vrees tegemoet, mede gezien de negatieve gezondheidseffecten van dit soort stallen. Effecten voor de gezondheid van omwonenden die inmiddels wetenschappelijk zijn aangetoond."

Aanpassing van de plannen door Raad van State
De Raad van State heeft bij zowel de bouwvergunning als de milieuvergunning voor de varkensstallen aangegeven, dat het bedrijf haar plannen toch door mag voeren, ondanks het feit dat ze de beroepen van Behoud de Parel en de omwonenden gegrond heeft verklaard. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg wordt echter niet vernietigd, aangezien de Afdeling het besluit heeft aangepast. De uitspraak luidt als volgt:
"De Afdeling vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 21 januari 2014, kenmerk 2014/2868; bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit van 21 januari 2014 in stand blijven, behoudens voor zover bij dat besluit vergunning is verleend voor het houden van meer dan 19.208 vleesvarkens en voor zover het de bij dat besluit gestelde vergunningvoorschriften 2.1 en 2.3 betreft; bepaalt dat de gevraagde vergunning wordt geweigerd voor het houden van 1.120 vleesvarkens; bepaalt dat het aan deze uitspraak gehechte dimensioneringsplan aan het besluit van 21 januari 2014 wordt toegevoegd als bijlage 5; bepaalt dat de vergunningvoorschriften 2.1 en 2.3 als volgt komen te luiden:
Binnen de inrichting mogen ten hoogste de in paragraaf 4.2 van de considerans opgenomen aantallen dieren per diersoort aanwezig zijn, dit met uitzondering van stal 9, waarvoor de volgende toegestane aantallen gelden:
B1 Vleesvarkens 5.488
B2 Vleesvarkens 3.528
C1 Vleesvarkens 5.488
C2 Vleesvarkens 4.704
 
Algemeen
a. De stalnummers 4 t/m 10 (emissiepunten A1 t/m A3, A4a, A4b, B1, B2, C1, C2, D en E) moeten zijn uitgevoerd met een gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2009.12 van oktober 2009) met voor ammoniak en geur een verwijderingsrendement van 85%.
b. De stallen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvullende gegevens van 18 juni 2013 behorende tekening(en), dimensioneringsplan en bijlage(n), tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.
c. In afwijking van het gestelde onder b geldt voor stal 9 het dimensioneringsplan, opgenomen als bijlage 5 bij dit besluit".

PS: De Raad van State heeft overigens eerder besloten de gevraagde milieuvergunning van de provincie te vernietigen, omdat niet voldaan was aan formele vereisten (lees hier). Daarna heeft het NGB opnieuw om een vergunning gevraagd, die nu behandeld is, met het resultaat als hiervoor beschreven.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel