Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bijna aan het einde van de raadsvergadering van dinsdag 26 mei besteedde de gemeenteraad van Horst aan de Maas aandacht aan de brief van Behoud de Parel (zie bijlage) over de negatieve gezondheidseffecten die voortkomen uit Intensieve Veehouderijen als het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) nabij Grubbenvorst, Horst, Melderslo en Lottum (lees het artikel over de brief hier). Uiteindelijk werd besloten met de staatssecretaris en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Limburg in overleg te treden over de vraag op welke wijze de onderzoeken naar de relatie tussen IV en volksgezondheid kunnen worden betrokken bij de ontwikkelingen van de IV-sector in de gemeente Horst aan de Maas. Het college van B&W moet de raad voor 2016 informeren over de resultaten van dat overleg.

Toelichting op brief
Voorafgaande aan de raadsvergadering kreeg Paul Geurts namens de vereniging Behoud de Parel de gelegenheid de brief van Behoud de Parel verder toe te lichten aan de gemeenteraad (zie bijlage). Hij wees er op dat wethouder Vorstermans (CDA) steeds aangeeft dat hij de wet moet volgen en niets anders kan dan meewerken met de realisatie van het NGB. Geurts sprak uit dat het er op lijkt dat er gegokt wordt met de gezondheid van de omwonenden. “Tot nu toe hebben we van het gemeentebestuur nog geen enkele maatregel gehoord of zelfs maar enige inspanning waargenomen, die gericht is op de bescherming van omwonenden. Twee keer heeft de rijksoverheid – in de tijd van Staatssecretaris Bleker - de lagere overheden gevraagd de procedures rondom megastallen stil te leggen in afwachting van het gezondheidsonderzoek. Twee keer heeft het bestuur van Horst aan de Maas dat verzoek afgewezen”. Volgens Geurts gaat de politiek volledig voorbij aan haar verantwoordelijkheid. Er wordt gewezen op het ontbreken van landelijke richtlijnen of wetgeving. Dat klinkt als: "Er is geen regelgeving, dus u kunt doodvallen"! Behoud de Parel vindt dat schandalig, zo liet Geurts weten. “Maar we zien het vaker. De q-koorts is door overheden steeds gebagatelliseerd, tot het niet meer kon. En hetzelfde gebeurde met de gaswinning in Groningen. Het lijkt er op dat de overheid - die wij burgers gekozen hebben om juist ook het individu overstijgende belangen te behartigen - op dat punt gewoon niet meer te vertrouwen is, ons in de steek laat, ook op lokaal niveau”, zo licht hij nader toe. Geurts stelde aan het slot van zijn betoog dat Behoud de Parel en de omwonenden er niets aan hebben als ze straks ziek worden als alle plannen in LOG Witveldweg gerealiseerd zijn en zij daarmee in het gelijk gesteld worden. “Wij dachten dat een verstandige overheid uitgaat van wat zo mooi heet het voorzorgbeginsel. Maar hier in Horst aan de Maas merken we er niets van, als concrete bedreigingen zich aandienen. Moeten we er vanuit gaan dat u een ziekmakende overheid bent? Of mogen we van u verwachten dat u - eventueel samen met ons – toch gaat strijden voor het behoud van een gezonde leefomgeving? Dat laatste vragen wij u. Niet meer en niet minder!”

Moties
In de discussie die in de gemeenteraad ontstond naar aanleiding van de brief van Behoud de Parel en de toelichting daarop werd door de SP-fractie een motie ingebracht. De SP vroeg het college van B&W om de zogenaamde “Bouwvergunning tweede fase” af te wijzen (zie bijlage voor de volledige tekst van de motie). Deze motie werd niet overgenomen door de andere fracties, met name omdat die bouwvergunning niet gerelateerd kon worden aan gezondheidsaspecten, maar feitelijk alleen gaat over bouwtechnische zaken. Maar de hele gemeenteraad was het wél met Behoud de Parel en de SP-fractie eens, dat er zorgen zijn omtrent de negatieve effecten van Intensieve Veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Hoewel de ene fractie zich wat meer zorgen maakt als de andere, bleken aan het einde alle fracties het eens te zijn met een motie van PvdA en SP (zie bijlage), waarin de oproep aan het College van B&W in overleg te gaan met Staatssecretaris Sharon Dijksma en Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg. Oók wethouder Bob Vorstermans onderstreepte het dilemma dat in Horst aan de Maas straks wellicht het NGB gebouwd is en dat later een rapport uitkomt van het RIVM, dat de gezondheidseffecten desastreus zijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel