Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben bij monde van Frank Wassenberg en Carla Brugman een motie ingediend die moet leiden tot een beperking van de gezondheidsrisico's van de Intensieve Veehouderij. Een meerderheid van Provinciale Staten wezen de motie - om verschillende redenen - af. Alleen De PvdD, Groen Links en Partij 50+ stemden voor.

De indieners van de motie wezen er op dat Noord- en Midden-Limburg al jarenlang behoort tot de regio's met de hoogste achtergrondconcentraties fijnstof van Nederland. Deze hoge fijnstofconcentraties worden mede veroorzaakt door de vele intensieve veehouderijbedrijven in de regio. Probleem is dat langdurige blootstelling aan fijnstof gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Verder zijn er volgens de indieners van de motie voldoende wetenschappelijke aanwijzingen dat de intensieve veehouderij negatieve gezondheidseffecten heeft voor omwonenden. Daarbij wijzen zij er op dat GGD-Nederland er al langer op aandringt dat overheden omwonenden beter beschermen tegen deze effecten. Overigens wordt er met nieuwe landelijke wetgeving gewacht op de uitkomsten van RIVM-onderzoek, dat volgend jaar afgerond zal worden.

Groen Links en PvdD stellen in hun motie, dat het voorzorgsbeginsel van overheden vraagt om preventief op te treden, ook als er nog geen volledige wetenschappelijke zekerheid is. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zélf ook aangegeven dat er een voorzorgsbepaling in de omgevingsverordening moet worden opgenomen. Maar de strekking van hun plan isnog niet duidelijk. PvdD en Groenlinks geven dan ook aan dat, zolang die bepaling er niet is, omwonenden aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

Groen Links en de PvdD vinden dat de de gezondheidsbelangen van de omwonenden zwaarder gewogen moeten worden dan de economische belangen van de veesector. Daarom hebben ze de motie ingediend, waarbij ze GS vragen om via het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening, of anderszins, een verbod in te stellen op nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen, zo lang er nog geen landelijke wetgeving is voor beperking van de gezondheidsrisico’s. Daarmee proberen de partijen mede te bewerkstelligen dat de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB, met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) in Grubbenvorst voorlopig tegen gehouden wordt. In de motie vragen de indieners tevens om te bewerkstelligen dat er in omgevingsvergunningen milieuvoorschriften worden opgenomen om de volksgezondheidsrisico’s voor omwonenden van bestaande bedrijven zo veel mogelijk te beperken.

De bijdrage van de Partij voor de Dieren aan de begrotingsbehandeling is in de bijlage te lezen.
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel