Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Megastallen zijn goed, juichen de voorstanders in agrarische bladen. ‘Megastallen milieuvriendelijk’, concluderen dagbladen. Minister Verburg is ‘blij’ met het advies. Rinus Vermuë snapt er niks van.
Megastallen zijn goed?

Ik dacht dat de varkenssector gesaneerd moest worden. Er waren veel te veel varkens in Nederland, waardoor te veel mest, te veel kans op ziekten, te veel stank. Bovendien brengen ze te weinig op, dus saneren die handel. Brinkhorst zei het na de varkenspestcrisis naar aanleiding van een advies. Tien jaar later is er niets van de goede intenties over. Het tegengestelde van wat toen beoogd werd, zal nu gebeuren. De opkomst van megastallen leidt tot nóg meer varkens, mest, ziekten en stank. En meer slecht renderende bedrijven.

Megarendabel?

Om met de rentabiliteit te beginnen: ik denk zelf dat er allerlei potjes voor plattelandsontwikkeling, innovatie en opkoopregelingen elders zijn binnengesleept, waarmee grote investeerders hun slag kunnen slaan. Dat kan een reden zijn dat de nieuwe megabedrijven überhaupt gebouwd kunnen worden. Bovendien krijgen ze alle mestrechten gratis van LNV. Het motief klinkt edel: know how-ontwikkeling voor vleesproductie in een verstedelijkte wereld. Of ze renderen is dan natuurlijk nog de vraag. Duidelijk is wel dat ze op deze manier andere (familie)bedrijven sneller kapot kunnen concurreren.

Megagezond?

De volksgezondheid gaat er op achteruit. Ten eerste door de grotere hoeveelheden fijn stof die long- en luchtweggerelateerde problemen veroorzaken (Zuid-Nederland behoort al tot de meest vervuilde gebieden ter wereld). Die kunnen worden gereduceerd door het aanbrengen van luchtwassers, zeggen de optimisten. Maar de megastal vergt zo veel ventilatoren, bijvoorbeeld in het geval van Horst een oppervlakte van 500 vierkante meter, dat men er nog steeds niet uit is hoe ze de fijnstofreductie kunnen handhaven. Ten tweede wordt er door de enorme veedichtheid een zware druk gelegd op de diergezondheid. Dat leidt tot veel meer gebruik van geneesmiddelen, voorspelt het RIVM. De stijgende lijn van de afgelopen jaren bevestigt dat beeld. De gebruikte hoeveelheid antibiotica in de sector neemt sterk toe terwijl ook de bedrijfsgrootte alleen maar is toegenomen, wat wijst op een oorzakelijk verband. En meer antibiotica bij vleesvee kan weer gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Ik weet het allemaal niet hoor. Ik vind de kuddegewijze en kritiekloze hoerastemming over de megatrend verdacht. Ik zie twee mogelijke verklaringen. Óf de opdracht tot de onderzoeken is te beperkt geformuleerd zodat de uitkomst wel móest luiden dat mega ook megagoed was, óf iedereen wil zo graag een Betuwelijn in de varkenssector dat kritiek is weggeschreven.
(Bron: Boerderij, auteur: Rinus Vermuë, 21-2-'08)

Reactie:
Megastallen mogen er niet komen! Rinus Vermuë geeft een goede analyse van de problematiek in de intensieve veehouderij. Hij heeft het begrepen! Over de rentabiliteit en de noodzaak van de vleesproductie, nog het volgende. Er is een aantoonbare overproductie van vlees, waar nu en in de toekomst waarschijnlijk geen markt voor is, dus nu (dure) opslag van varkensvlees door overheidssubsidie. De innovatieve en alternatieve mestafzet bij megabedrijven (biovergisting etc) kan beloond worden via mogelijkheden in de meststoffenwet met gratis dierrechten. Terwijl andere bedrijven deze rechten duur moeten kopen. We dachten dat we een mooi quotumsysteem hadden, en hadden ingekrompen. Maar de megastallen die hoog kunnen inzetten op innovatie en daarvoor veel subsidies ontvangen, worden nog eens extra beloond met gratis dierrechten. Er zijn in ons land veel actiegroepen en tegenbewegingen van burgers en boeren tegen de komst van deze megastallen. Alle argumenten van hen zijn goed onderbouwd en worden gevoerd vanuit een weloverwogen deskundigheid. De grenzen van grootschaligheid, overproductie, menselijke maat, en dierenwelzijn zijn bereikt!
Riky Schut-Hakvoort. Lottum

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel