Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 24 april schreef Behoud de Parel een brief aan het College van B&W om alles in het werk te stellen om het natuurgebied Kaldenbroek, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te beschermen. Reden: Aarts Conserven BV wil een villa bouwen in Kaldenbroek, waarmee dat gebied ernstig in haar waarde wordt aangetast. Behoud de Parel wees er op dat de enige bezwaarmaker sterk onder druk gezet werd om diens bezwaar in te trekken. De gemeente werd gevraagd maatregelen te nemen. Inmiddels blijkt dat de bezwaarmaker is omgekocht door Aarts Conserven BV en heeft de gemeen-te aan Behoud de Parel geantwoord dat Aarts Conserven BV zijn woning mag gaan bouwen.

B&W van Horst aan de Maas heeft op 15 februari 2007 een vergunning verleend voor het bouwen van een villa in de bossen van Kaldenbroek. Een bewoner uit Kaldenbroek protesteerde. Door de rechter en voor de onafhankelijke Bezwarencommissie van Horst aan de Maas werden de bezwaren van de bewoner gegrond verklaard. De rechtbank vaardigde een bouwstop uit en de Bezwarencommissie adviseerde aan het college om de verleende bouwvergunning te herroepen. Toch heeft het college sindsdien niet besloten om de bouwvergunning definitief in te trekken. Sterker nog: indien de bezwaarmaker zijn bezwaren intrekt, zou B&W zelfs bereid zijn alsnog vergunning te verlenen. Dat is inmiddels gebeurd. Bij de manier waarop dat gebeurd is, worden vraagtekens geplaatst.

Op 9 mei 2008 schrijft de bezwaarmaker aan de gemeente diens bezwaar in te trekken, de brief komt 13 mei binnen bij de gemeente. Aarts Conserven BV heeft de bezwaarmaker – voor zover na te gaan - daartoe € 30.000,= betaald als steekpenningen. Net voor de vergadering van het college van B&W op 13 mei, waarin besloten zou worden de vergunningverlening in te trekken, ontvangt het college de brief van 9 mei, waarin de bezwaarmaker diens bezwaar intrekt. De verantwoordelijk ambtenaar heeft maanden gewacht om het college een adviesnota te sturen, op basis waarvan het college een voor Kaldenbroek gunstig besluit kon nemen. De gang van zaken is voor de Milieufederatie reden een brief te schrijven naar de inspectie van VROM regio Zuid om bij het College van B&W na te gaan wat de resultaten zijn van een onderzoek naar de mogelijkheid dat ambtenaren de afkoping “gefaciliteerd” hebben.

In de brief van de Milieufederatie Limburg aan de VROM-inspectie Regio Zuid wordt tevens melding gedaan van de afkoping en wordt verzocht te bekijken of er kan worden ingegrepen, om de bouw alsnog te voorkomen. VROM-inspectie heeft inmiddels gemeld dat er wel in strijd met het Bestemmingsplan kan worden gebouwd, maar zij zegt geen instrumenten te hebben, dat tegen te houden.

Als het aan de gemeente Horst aan de Maas ligt, bouwt Aarts Conserven uit Lottum geen woning in het beschermde natuurgebied Kaldenbroek, maar op een andere plek. De gemeente wil daartoe alle medewerking verlenen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel