Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

VEERE - Veere wil dat de landbouwers biologisch gaat boeren. Initiatieven op dat vlak krijgen voortaan voorrang. Als veehouders omschakelen naar natuurlijker vormen van rundvee- varkens- of pluimveehouderij krijgen ze ruim baan. Datzelfde geldt voor akkerbouwers die biologisch gaan telen. Dat is de rode draad in de Landbouwnota Veere, die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben voorgelegd.

Niet alleen moeten varkens- en pluimvee-'fabrieken' uit het landschap verdwijnen, ook de 'gewone' landbouw behoort meer en meer 'in harmonie' te geraken met Walchers kleinschalig landschap en de natuur.

De gemeente heeft slechts een beperkt aantal instrumenten om daar richting aan te geven. Maar boeren die voor de omschakeling een projectplan maken, kunnen alvast rekenen op een stimuleringspremie van 2000 euro. Daarnaast belooft het college hen versoepeling van regels.

Er zit toekomst in de Veerse landbouw. Maar niet in bulkteelt. Want dat is op den duur niet rendabel, en past niet in het toeristisch-natuurlijk landschap, vinden B en W. Toch blijft er ruimte voor vergroting van bedrijven met grond van boeren die ermee stoppen. Mits de kleinschalige karakter van landschap en wegen ongerept blijft. Telt Nederland al te weinig biologische bedrijven om in eigen behoeften te voorzien, in Veere blijft het aantal biologische bedrijven nog verder achter. Tijd dus voor een omslag, redeneert het college. Vooral ook omdat duurzame landbouw heel goed past in het Walchers landschap, en aansluit bij het toeristisch-recreatief beleid.

Belangrijk probleem voor de biologische akkerbouw op Walcheren is het gebrek aan biologische mest. De biologische veeteelt worstelt met een gebrek aan biologisch veevoer. Dat kan worden opgelost wanneer akkerbouw en veeteelt in gelijke mate omschakelen. Dan kunnen ze elkaar aan biologische grondstoffen helpen. Maar omschakelen kan niet van de ene dag op de andere. Er is een periode van twee tot drie jaar mee gemoeid. Er zijn dan nauwelijks inkomsten. Daarom wil Veere dat het provinciebestuur een overbruggingsbijdrage in het leven roept.

Zelf wil Veere de biologische landbouw extra ruimte bieden door bedrijfsvestigingen toe te staan in bufferzones rond natuur- en waterbeschermingsgebieden. En door langdurig braakliggende grond voor woningbouw of bedrijfsterreinen bij voorkeur te verpachten aan biologische boeren. Ook komt er een onderzoek naar het composteren van plantaardig restafval uit de reguliere akkerbouw. Verder gaat Veere de eigen inwoners, medewerkers en bestuurders warm maken voor de aankoop van biologische producten.

Behalve in biologische landbouw zien B en W ook heil in verbreding van agrarische activiteiten, bijvoorbeeld door toevoeging van kleine horeca, zorg, kinderopvang, educatie en wellness. Helaas, schrijft het college, zijn er nog te weinig boeren die de durf hebben verder te kijken dan het eigen bedrijf. Zo wordt weinig gebruik gemaakt van de regeling Nieuwe Economische Dragers.

Tenslotte zet Veere in op specialisatie, bijvoorbeeld in het het houden van Zeeuwse trekpaarden, het fokken van herten, of het telen van streekproducten, bijzondere groenten en grondstoffen voor vleesvervangers of medicijnen. Boeren zouden ook veel meer zelf hun producten kunnen verkopen of verwerken. Daartoe zouden kunnen gaan samenwerken binnen een coöperatie. Zelf wil de gemeente de regels versoepelen voor de verkoop van landbouwproducten op weekmarkten. Bekeken wordt of die markten een speciale kraam kan worden gezet voor biologische producten. Als het aan de gemeente ligt wordt daar dan ook nog een merknaam opgeplakt: '...by the Sea'.

(Bron: Provinciaalse Zeeuwse Courant, Henk Postma, 6 juni 2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel