Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) heeft een aantal vragen gesteld aan de minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de bouw van een megakippenbedrijf te Grubbenvorst. Dit onder andere naar aanleiding van uitlatingen van Minister Veerman in een artikel van Dagblad de Limburger van 25 mei 2008.

Van Gent vraagt of de ministers de mening van de heer Veerman delen, dat megastallen een plaats moeten krijgen in gebieden met industriële productie en zo ja of ze ook maatregelen gaan nemen zodat megastallen verplaatst worden naar gebieden met industriële productie.

En passant vraagt het Groen Links-Kamerlid of het volgens de ministers klopt dat er in de gemeente Horst aan de Maas geen meetpunt luchtkwaliteit aanwezig is, zodat er geen inzicht is in de verhouding van de te verwachten fijnstofwaarden in de regio Horst aan de Maas en meer in het bijzonder Grubbenvorst ten opzichte van de normen die in Nederland en Europa worden gehanteerd. Ze vraagt of de minister inzicht heeft in de verhouding van de te verwachten fijnstofwaarden in de regio Horst aan de Maas en meer in het bijzonder Grubbenvorst ten opzichte van de normen die in Nederland en Europa worden gehanteerd. Met betrekking tot de fijnstof wordt gevraagd of de minister de mening deelt dat - indien de te verwachten fijnstofwaarden hoger komen te liggen dan de Europese normen of wanneer die fijnstofwaarden nog niet bekend zijn, c.q. vastgesteld zijn - vooralsnog geen uitvoering gegeven moet worden aan het kippenbedrijf te Grubbenvorst.

Verder wordt de vraag gesteld of het juist is dat uit recente gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de kans om drager te worden van de mrsa-bacterie is in Limburg zeker twee keer zo groot als in de rest van het land en dat het grote aantal intensieve veehouderijen of megastallen waarin varkens en mestkalveren de bacterie overdragen op veehouders, loonwerkers en hun familieleden hierbij een rol speelt.

Tenslotte vraagt Groen Links aan de minister of zij de inwoners van Grubbenvorst kan garanderen dat hun gezondheid niet lijdt onder de komst van dit mega varkens- en kippenbedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel