Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dierrechten worden in 2008 mogelijk niet vrij verhandelbaar. De ministers Verburg (LNV) en Cramer (Vrom) gaan in overleg met de provincies of het gewenst is de compartimentering ook na 2008 te handhaven.

In de loop van de zomer sturen de ministers een brief aan de Kamer over het overleg met de provincies. Daarin staat of er aanleiding is het eerder genomen besluit om de handel in dierrechten in 2008 vrij te geven terug te draaien. Ook bekijken ze of er ongewenste neveneffecten zijn van de herziening van het besluit, zoals schadeclaims van ondernemers die op het vrijgeven hebben geanticipeerd.
De ministers deden deze toezegging na grote druk van een meerderheid van de Kamer. De fracties van PvdA, VVD, SP, CU, SGP en PvdD willen dat de handel in dierrechten nog zeker twee jaar beperkt blijft binnen de grenzen van de compartimenten Noord, Zuid en overig Nederland. Alleen het CDA vindt dat de compartimentering moet worden opgeheven, zoals in 2005 is besloten en ook in de wet is vastgelegd.
Bij een rondetafelgesprek eerder vanochtend over de reconstructie hadden provincies, gemeenten en andere organisaties er op aangedrongen de compartimentering nog zeker 2 jaren in stand te houden.

(Bron: Boerderij, 25-7-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel