Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boeren krijgen, net als andere bedrijven, in de nieuwe Omgevingswet een zorgplicht. Ze zijn verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Ze moeten daarbij zogeheten best beschikbare technieken toepassen om de luchtkwaliteit te beschermen en geluidhinder, trillingen, lichthinder en geurhinder te voorkomen of te beperken.

Dit staat in het ontwerp Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) waarop tot 16 september via internet gereageerd kan worden. Net als op het ontwerp Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Deze twee algemene maatregelen van bestuur worden toegevoegd aan de Omgevingswet die al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. De Omgevingswet zal in 2019 worden ingevoerd.

Het BAL bevat de regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om daarvan af te wijken en wanneer een vergunning nodig is.
Het BKL bevat onder meer de inhoudelijke normen die richtinggevend zijn voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Beleidsvrijheid
Kenmerkend voor de Omgevingswet is de beleidsruimte die lagere overheden daarbij krijgen. Zij mogen van de normen afwijken. Ze kunnen sturend optreden met aangepaste normen en met maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Die beleidsvrijheid kan twee kanten op werken: in het voordeel van de ondernemer of in het voordeel van omwonenden. Er is een handreiking in de maak voor het toepassen van best beschikbare technieken die geurhinder tegengaan. De handreiking wordt opgesteld in een overleg van het ministerie van I&M, Wageningen Universiteit, agrarische sector, GGD’en, vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en gemeenten, Milieufederaties en burgergroeperingen (werkgroep max 5 odeur). Ook is er een handreiking in de maak voor gezondheid en veehouderij.

Maatwerkvoorschriften
Als burgers vinden dat de fysieke leefomgeving onevenredig wordt aangetast door een activiteit, kunnen zij het bevoegd gezag vragen om een maatwerkvoorschrift te stellen. Door het verruimen van de bevoegdheden voor maatwerk in het BAL, neemt ook de mogelijkheid toe om dergelijke verzoeken te doen. De beslissing op dat verzoek is een besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Burgers moeten geïnformeerd worden over veranderingen in hun leefomgeving. Milieubelastende activiteiten moeten worden gepubliceerd. Dat is nu al zo en dat blijft zo. Een echte verbetering is dat geurverordeningen, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt, straks tot het verleden behoren. Afwijkingen van normen moeten worden opgenomen in een democratisch vast te stellen omgevingsplan, waartegen ook weer bezwaar en beroep mogelijk is.

Geluidsnormen gaan omhoog
Tot 16 september kan iedereen zijn mening geven over het BKL en het BAL. Vooral over de hoogte van de normen valt het nodige te zeggen. Die voor fijnstof gaan niet naar beneden, die voor geur zijn voorlopig (in afwachting van de evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij), normen voor endotoxinen ontbreken, die voor geluid gaan omhoog voor het landelijk gebied en rustige woonwijken. Daar gaat voor de nacht 40 dB(A) gelden, terwijl dat nu 30 dB(A) is. Een aanzienlijke verslechtering dus voor de burgers. Via de internetconsultatie kan daartegen geprotesteerd worden.

Klik hier voor het BAL
Klik hier voor het BKL

De Werkgroep "Max 5 odeur" - waar Vereniging Behoud de Parel ook bij is aangesloten - maakt gebruik van de inspraakmogelijkheden, om invloed uit te oefenen op de aanpassingen: inbreng burgerwerkgroep max 5 odeur BKL en BAL (concept). Indien gewenst kunt u op de website van "Max 5 odeur" een reactie plaatsen, dan wordt die voor zover relevant opgenomen in de inbreng.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel