Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 14 mei 20.00 uur vindt er een raadsbijeenkomst plaats over het onderwerp "Reikwijdte Intensieve Veehouderij" plaats in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat de gemeenteraad daar in een motie om gevraagd heeft. De motie, die op 19 december 2017 is aangenomen staat dat onder andere het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij en mestverwerking voor aanscherping in aanmerking komt. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg tussen raad, belanghebbenden en het college van B&W.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 wordt deze aanscherping vertaald in een nader op te stellen "Visie Veehouderij". Voor de totstandkoming van deze visie is een procesnotitie vastgesteld en deze is in de bijlage bijgevoegd.

In deze notitie wordt als start een thema-avond met de (burger)raadsleden voorgesteld, waarin de reikwijdte van het op te stellen beleid wordt besproken.

Het programma van deze thema-avond is als volgt:

  1. Toelichting op de feiten en cijfers, het betreft hier onder andere Raadsinformatiebrief 19.013 (zie in de bijlage);
  2. Toelichting op de startnotitie, met name de rol van de raad hierin;
  3. Toelichting op de instrumenten (knoppen) die de raad in handen heeft;
  4. Interactieve sessie in groepen om te bepalen wat de opgave precies is aan de hand van de volgende vragen:
    a). De reikwijdte in tijd, waarom een visie tot 2050 en de gevolgen voor korte termijn;
    b)  De reikwijdte, waarom een visie over alle veehouderijsectoren;
    c). Waar gaat de visie niet over.

De afsluiting is voorzien omstreeks 22.00 uur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel