Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat de regelgeving voor de bepaling van fijn stof rondom veehouderijen aanpassen.

Voor veehouderijen met een grote uitstoot van fijn stof of ondernemingen in gebieden waar veel andere veebedrijven zitten, wordt het verplicht om een meer gedetailleerde cumulatieve berekening te maken van de concentratie fijn stof. Dit kan extra begrenzingen bij de uitbreiding van veehouderijen tot gevolg hebben, omdat met het meetellen van fijn stof uit de omgeving de totale normen eerder gehaald zullen worden. De fijnstofconcentratie uit de omgeving wordt nu ook al betrokken (zit in GCN-achtergrondconcentratie die wordt meegenomen), maar door deze wijziging wordt de fijnstofconcentratie uit de omgeving betrokken met meer gedetailleerde gegevens.

Door de aanpassing van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit worden gegevens voor een individuele toetsing gelijkgetrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Knelpunten moeten eerder zichtbaar worden
De uitbreiding geldt alleen voor bedrijven met een uitstoot van meer dan 500 kilo zwevende deeltjes als de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg/m3 en voor bedrijven waar de uitstoot meer dan 800 kilo zwevende deeltjes per jaar is. Volgens gegevens van het NSL zijn er in Nederland 1.184 veehouderijen die aan deze normen voldoen.

De nieuwe regeling moet ertoe leiden dat knelpunten met betrekking tot fijn stof eerder naar voren komen, waardoor gemeenten en provincies eerder kunnen ingrijpen om overschrijdingen te voorkomen. Nu worden overschrijdingen van de grenswaarden van uitstoot van fijn stof pas bij de jaarlijkse monitoring van het NSL geconstateerd, waardoor de regionale overheden soms achteraf maatregelen moeten nemen.

U kunt reageren op deze plannen
De aanpassing moet ervoor zorgen dat omwonenden beter beschermd worden tegen de uitstoot van fijn stof uit veehouderijen, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu in de toelichting bij de internetconsultatie van de nieuwe regelgeving. Reageren op de internetconsultatie kan tot 18 september.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel