Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Greenport" wordt gemeld op de website van de Provinciale Milieufederaties in Nederland: www.verkniptlandschap.nl/meldingen/limburg/greenport-venlo

Omschrijving:
Een grootschalig nieuw agrarisch gebied dat een groot gedeelte van het buitengebied van de vier gemeenten opslokt. We zien nergens de noodzaak van deze grootschalige ontwikkelingen weergegeven, welke de open ruimte opvullen. De studie van Ecorys van november 2008 wijst op een afname van de behoefte, terwijl de plannen inzetten op een maximale ambitie, zodat geheel Sevenum-Oost wordt omgevormd. We verzoeken u de plannen te baseren op een reëel beeld, zodat voorkomen wordt dat open ruimte bestemd en volgebouwd wordt, wat leidt tot verrommeling van platteland. Vanuit VROM-beleid wordt ingezet op zuinig zijn op de ruimte, gebruik maken van bestaande capaciteit en van revitalisering, maar helaas worden de plannen voor Klavertje Vier alleen gebaseerd op uitbreiding en is Rijksbeleid hier niet van toepassing. Ook vanuit LNV wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de beleving van het cultuurlandschap en hier zuinig mee om te gaan, wat niet strookt met deze ontwikkelingen. Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat het karakteristieke, unieke en mooie landschap van Nederland steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen: alles vraagt om een plek. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten tot de Agenda Landschap. De aanpak verloopt langs drie sporen: zorgvuldig omgaan met de ruimte, het betrekken van burgers en bedrijven ('het wordt mooier als u meedoet') en het zorgen voor een duurzame financiering van het landschap. Dat vereist duurzame en integrale samenhangende keuzes en het stellen van grenzen door de overheid en de samenleving. Dit laatste geeft nogmaals aan om bebouwing (waar nodig) te clusteren, waardoor agrarische cultuurlandschap met respect behouden blijft en niet nu al wordt opgegeven. De onderwaardering van het gebied vanuit cultuurhistorie, landschap en ecologie is zeer minimaal onderbouwd en enorm subjectief; elk cultuurlandschap heeft waarde en behoeft inzet hier zuinig op te zijn. Vanuit de ecologie wordt enorm voorbij gegaan aan de waarde van het agrarisch landschap, de combinatie van landbouw met groene landschapselementen, welke enorm belangrijk zijn voor enorm veel flora en fauna in dit gebied. Dit staat ook weergegeven in provinciale monitoringen, Stimuleringsplan (wordt niet genoemd) en uit inventarisaties van Vogelwerkgroep ’t Hökske. Deze waarden zijn nimmer te compenseren door aanleg van hectares aaneengesloten natuur in een beekdal, daar dit geheel wat anders is. Dit pleit eveneens om zuinig te zijn met de open ruimte en zeker niet de illusie te hebben dat groenstructuren over bedrijventerreinen door geluid en licht een waardige compensatie is voor bestaande groene lijnen in agrarisch cultuurlandschap. Dit laatste geldt tevens voor de recreatieve beleving; onderzoeken tonen aan dat het afwisselend agrarisch cultuurlandschap het meest wordt gewaardeerd, dus weer een pleidooi hier zuinig mee om te gaan. Daarnaast is in de plannen geen onderbouwing gegeven wat betreft de bestaande agrarische bedrijven. Het zou wenselijk zijn hier een Landbouweffectrapportage op te stellen, waarin ook de grondgebonden bedrijven toekomstperspectief behouden en hiermee zuinig wordt omgegaan met het open cultuurlandschap. Gezien het feit dat er geen cijfers zijn aangaande lichthinder, geluidshinder, fijnstof en verkeerstoename, wat wel wordt verwacht, maar vaag wordt gehouden, wordt voorgesteld om de ontwikkelingen, welke noodzakelijk zijn voor regio en mensen uit regio, te clusteren bij/tussen bestaande bebouwing om de invloed op de omgeving en omliggend landschap tot een minimum te beperken. Dit strookt ook met beleid van VROM aangaande het tegengaan van de verrommeling. De aanleg van nieuwe natuur zoals omschreven ten behoeve van de Ree is sterk gezocht en doet geen recht aan de verloren gaande landschapselementen. Daarbij is deze grootschalige invulling met natuur enorm tegenstrijdig met het karakter van het gewaardeerde open agrarische cultuurlandschap. Om bestaande waarden te respecteren is de oproep om met windmolens, wanneer deze rendabel zijn, een terminal te concentreren nabij de bestaande/noodzakelijke nieuwe bedrijfsgebouwen. We roepen u op om zuinig te zijn met agrarisch cultuurlandschap, huidige waarden voor bewoners, leefbaarheid en beleefbaarheid en geen claims te leggen op gronden, welke niet noodzakelijk zijn, maar juist inbreiding en revitalisering tegengaan. Dit strookt absoluut niet met beleid VROM, LNV, Landschapskader.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel