Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Provincie Limburg en de Regio Venlo gaan het Innovacomplex en de Villa Flora op het toekomstige Venlo GreenParkterrein in Venlo realiseren. Dit nieuws presenteerden de voorzitter van Regio Venlo, burgemeester Hubert Bruls van Venlo en gedeputeerde Ger Driessen namens de Provincie Limburg in een gemeenschappelijke persconferentie. Besloten is dat de gebouwen op het terrein een permanent karakter krijgen. Tijdelijke bebouwingen ten behoeve van de Floriade 2012 zijn daarmee van de baan. Om geen tijd te verliezen neemt de gemeente Venlo de publieke ontwikkeling van Villa Flora per direct ter hand. De Provincie zet daarnaast ook in op de realisatie van een hoogwaardig hotel naast het Innovacomplex.

Innovacomplex
In eerste instantie steekt de Provincie in op een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam Innovacomplex, afgestemd op een kantooroppervlakte van 5.000 tot 6.000 m2, met een overdekt entreegebouw/Atrium en een hotel. Ook wordt er een kleiner alternatief uitgewerkt van 2.500 – 3.000 m2. De kosten van deze projecten liggen tussen de 15 en 20 miljoen euro. Beide varianten werden gepresenteerd door de bekende architect Jo Coenen. “De dramatisch slechte economische voorspellingen moeten voor overheid en bedrijfsleven reden zijn om juist nu krachtig te investeren in regio’s met een sterk economisch potentieel. Alleen zo kan de economische structuur voor de lange termijn structureel worden versterkt.” Aldus de Limburgse gedeputeerde Ger Driessen, vandaag bij de presentatie van de plannen.

Begin 2010 zijn alle aanbiedingen op basis van een aanbestedingsprocedure binnen en kan een verantwoorde investeringsbeslissing worden genomen. Op dit moment wordt de kantorenmarkt benaderd om potentiële huurders te interesseren in de gebouwen. Op relatief korte termijn moet duidelijkheid ontstaan over de concrete huurbereidheid en -commitment dat partijen kunnen en willen geven.

Villa Flora
Het gebouw de Villa Flora wordt in fases ontwikkeld. Het gebouw is permanent van opzet en biedt in 2012 onderdak aan de binnenexpositie van de Floriade. Er wordt vooralsnog gestart met de ontwikkeling van de eerste fase, bestaande uit 4.000 m2 kantoor en 6.000 m2 expositieruimte. Vanuit kostenoogpunt en vanwege tijdig realiseren is gekozen voor ‘proven technology’ en een uitvoering die kan worden getypeerd als meer dan duurzaam, dat wil zeggen sterk energiebesparend, maar nog niet in een volledig cradle 2 cradle uitvoering (= volledig CO2 neutraal).

Private ontwikkeling heeft hierbij de voorkeur, maar om geen tijd te verliezen neemt de gemeente Venlo de publieke ontwikkeling van fase 1 per direct ter hand, en neemt daarmee de regie ten aanzien van de verdere publieke ontwikkeling van Villa Flora over van de Regio Venlo/Venlo GreenPark. Hiertoe is besloten ter overbrugging van de recessieperiode. Zodra de markt weer aantrekt zal de gemeente het project beëindigen als een private ontwikkelaar de realisatie overneemt.

De gemeente Venlo zal voor de ontwikkeling een investering doen en verwacht dat dit gebouw na de Floriade rendabel in de markt kan worden gezet. In regioverband is afgesproken dat de gemeente Venlo leadpartner is en dat andere regiogemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen.

Directeur Paul Beck van de Floriade bv. gaf desgevraagd aan bijzonder verheugd te zijn met dit besluit. “We streven naar de beste Floriade ooit. Daar passen deze gebouwen perfect bij”, aldus Beck.

Vragen SP-fractie
De SP in Provinciale Staten wil meer duidelijkheid over het voornemen van Gedeputeerde Staten om garant te staan voor de realisatie van de Innovatoren nabij het Floriadeterrein in Venlo. De SP wil van Gedeputeerde Staten weten wat de noodzaak van realisatie van het gebouw is en of er is gekeken naar een goedkoper alternatief.

"De provincie en de gemeenten in de regio Venlo zijn voornemens om voor bijna 30 miljoen euro garant te staan bij de ontwikkeling van twee gebouwen op en nabij het Floriadeterrein. Dat is nogal wat, het is daarom de vraag hoe reëel alle initiatieven nabij het Floriadeterrein zijn." Aldus fractievoorzitter Thijs Coppus.

De SP heeft inmiddels opheldering aan Gedeputeerde Staten gevraagd over de extra steun voor de Floriade en de omgeving van het Floriadeterrein. Thijs Coppus: "Wij willen weten waarom de provincie er van uit gaat dat er op termijn voldoende marktpartijen zijn die ruimten in de gebouwen willen huren, hoe groot het risico is dat de provincie neemt en of er is gekeken naar goedkopere alternatieven."

(Bron: Provincie Limburg/website SP Horst aan de Maas, 8-7-2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel