Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Met eenvoudige ingrepen in het klimaatbeheer van kassen valt veel te besparen. Het gaat dan om meer gebruikmaken van energieschermen in de kas en iets anders omgaan met vochtbeheersing in de kassen. Door voorverwarmde buitenlucht via slurven in de kas te brengen kan op een energiezuiniger manier het kasklimaat beheerst worden. Dat blijkt uit resultaten van het project 'Het Nieuwe Telen' van Wageningen Universiteit en Researchcentrum Glastuinbouw, het Improvement Centre en een begeleidingscommissie van telers. Zij hebben dit jaar aangetoond dat in een grote kas voor de teelt van tomaten en komkommers zo'n 40% energie bespaard kon worden met behoud van productie.

In onderzoeksprogramma 'Kas als Energiebron' van het Ministerie van LNV, LTO Glaskracht Nederland en het Productschap Tuinbouw wordt veel geld geïnvesteerd om de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van gas. In dit programma zit ook ander energieonderzoek zoals op het gebied van licht, aardwarmte, biobrandstoffen, electrciteitsproducerende kassen. 'Het Nieuwe Telen' is ook een onderdeel van 'Kas als Energiebron'.

Uit de resultaten van de eerste proeven met tomaten en komkommers blijkt dat het mogelijk is met minder energie dezelfde opbrengst te krijgen. Voor diverse gewassen (Gerbera, Alstroemeria, aardbei, potplanten, paprika) loopt inmiddels onderzoek volgens hetzelfde concept. Uitgangspunt van 'Het Nieuwe Telen' is om met zoveel mogelijk bestaande technieken te kijken of met gelijkblijvende productie het energiegebruik bijna gehalveerd kan worden op bestaande en nieuw te bouwen bedrijven.

'Het Nieuwe Telen' is niet zozeer een kwestie van techniek maar van kennis en kennisuitwisseling. In combinatie met bijvoorbeeld de opwekking van elektriciteit voor het openbare net kan een nog optimalere benutting van fossiele brandstof mogelijk worden. Het maakt ook een optimaler gebruik van aardwarmte mogelijk, waardoor een bijna klimaatneutrale teeltwijze ontstaat.

Het doel van het programma 'Kas als Energiebron' is om in 2020 in nieuw te bouwen kassen geheel klimaatneutraal te kunnen telen. Met 'Het Nieuwe Telen' wordt een belangrijke stap in die richting gezet die bestaande bedrijven de komende jaren mogelijkheden biedt om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof.

(Bron: Ministerie van LNV, 20-11-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel