Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onlangs heeft de minister van LNV een rapport (zie bijlage) aan de Tweede Kamer aangeboden dat handelde over de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen. Adviesbureau Berenschot heeft dit rapport in opdracht van de minister opgesteld.

Het rapport Berenschot
Aanleiding voor de opdracht de effecten te onderzoeken was de toenemende zorg dat de dierenarts als centrale schakel in de voorziening van diergeneesmiddelen onvoldoende in staat zou zijn om antibiotica in de dierhouderij voldoende terughoudend en selectief te laten toepassen. Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij is een van de oorzaken van resistentie, getuige de opkomst van de veegebonden MRSA.

Inmiddels is - volgens de minister van LNV - bij alle betrokkenen het besef doorgedrongen dat het antibioticumgebruik in de veehouderij aanzienlijk moet verminderen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een convenant “antibioticumresistentie dierhouderij”. Het onderzoek van Berenschot is een ander voorbeeld.

Het rapport van Berenschot gaat over de dierenarts als centrale schakel in de keten van antibioticumgebruik. Berenschot geeft inzicht in hoe het functioneren van deze schakel zou kunnen verbeteren. Het voorschrijven en het afleveren c.q. verkoop van diergeneesmiddelen gebeurt doorgaans door een en dezelfde persoon, de dierenarts. Vanuit de gedachte dat de winst die de dierenarts behaalt op de verkoop van geneesmiddelen een stimulans zou kunnen zijn om zoveel mogelijk medicijnen voor te schrijven, heeeft de minister aan Berenschot gevraagd een onderzoek te doen. Berenschot heeft bekeken of het scheiden van deze functies een doelmatige maatregel is om een vermindering van het antibioticumgebruik te bewerkstelligen.

Berenschot komt in grote lijnen tot de volgende conclusie:
Er is een sterke prikkel voor veehouders om antibiotica te blijven toedienen, omdat daarmee geproduceerd kan worden tegen de laagste kosten. Andere conclusies zijn te lezen in het rapport en worden kort samengevat in de brief van de minister (zie bijlage) aan de Tweede Kamer, ter aanbieding van het rapport.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel