Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een groot aantal groepen van burgers in Limburg, waaronder vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, hebben gezamenlijk een brief geschreven aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Limburg met onder andere het verzoek tot het instellen van een stop op de groei van het aantal megastallen in Limburg (in het kader van de reconstructie) en het verzoek tot uitbreiding van de zogenaamde "midterm review Limburg" met een kwalitatieve evaluatie van de reconstructie in Limburg en aanvulling met een maatschappelijk debat over de toekomst van de bedrijfstak van de intensieve veehouderij. De groepen sluiten met hun verzoeken aan op ontwikkelingen in provincies als Brabant en Overijssel.

Q-koorts ernstig probleem
In de brief aan het provinciaal bestuur van Limburg (zie bijlage) geven de briefschrijvers aan dat de laatste tijd de Q-koorts een ernstig probleem en een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en Overijssel is dat aanleiding geweest om binnen haar bevoegdheden in het kader van de WRO en de provinciale milieuverordening een stop op het verlenen van vergunningen voor geitenhouderijen af te kondigen (zie bijlage).

Behoud de Parel en de andere groepen vrezen dat zich als gevolg van de besluiten in Brabant en Overijssel geiten- en/of schapenhouderijen gaan vestigen in de door de provincie aangewezen Landbouwontwikkelingsgebieden in Limburg. Daarmee zou een verdere concentratie van de intensieve veehouderijen worden bewerkstelligd.

Gezondheidsrisico's grootschalige intensieve veehouderijen
Uitgaande van het feit dat het provinciaal bestuur er bij het ministerie op heeft aangedrongen landelijk onderzoek te verrichten naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij, mede als reactie op het Burgerinitiatief dat eerder ontplooid is door de vereniging Behoud de Parel, veronderstellen de actievoerders, dat de provincie de gezondheid van haar burgers hoog in haar vaandel heeft staan.

Naast de Q-koorts veroorzaakt de groei van de intensieve veehouderij in toenemende mate maatschappelijke onrust en maatschappelijk verzet. Dat is niet zo verwonderlijk, Volgens Behoud de Parel c.s., want het is duidelijk dat de intensieve veehouderij in het algemeen en de wijze waarop deze in ons dichtbevolkte land gestalte krijgt, grote risico’s voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen. In de brief verwijzen de auteurs naar de waarschuwingen van het RIVM en de GGD van Noord-Brabant. Fijnstof, met daarin allerlei zoönosen, MRSA- en ESBL-besmettingen als gevolg van alsmaar stijgend antibioticaverbruik, de risico’s van het ontstaan van griepvirussen die voor de mens gevaarlijk zijn, de toenemende geurhinder, het groeiende vrachtverkeer op smalle plattelandswegen, ze vormen grote risico’s voor de volksgezondheid en doen een enorme aanslag op de leefbaarheid van het platteland. Ook de aftakeling van het Limburgse landschap, dierenwelzijn, duurzaam produceren, milieueffecten, de roep van consumenten om eerlijke en betrouwbare producten en de verslechtering van het vestigingsklimaat, de effecten van een en ander op andere economische sectoren, waarbij we uitdrukkelijk de recreatieve sector willen noemen, die zeer te lijden heeft onder die effecten, dienen aandachtspunten te zijn, aldus de groepen.

Stop op megastallen op het platteland
In de provincie Noord-Brabant heeft dat alles het provinciebestuur doen besluiten een halt toe te roepen aan de bouw van megastallen. De provincie Groningen had al eerder gesteld geen megastallen op haar grondgebied toe te staan. Alle kans dat – door de stop op megastallen in de andere provincies – de trek van de Intensieve Veeteeltbedrijven naar Limburg op gang komt. Kortom: alle redenen om de groei van megastallen niet meer toe te staan, voordat onomstotelijk gebleken is dat er géén gevaar voor de volksgezondheid is. Zo stelt onder andere Behoud de Parel.

De groepen doen dan ook een dringend beroep op het provinciebestuur van Limburg, om net zoals de Provincies Noord-Brabant en Overijssel actief van haar bevoegdheden en mogelijkheden gebruik te maken en middels de afkondiging van een voorlopige stop de verdere uitbreiding van de geiten- en schapenhouderijen en de bouw van megastallen af te kondigen en op zijn minst eerst verder onderzoek af te wachten alvorens opnieuw vergunningen voor dit soort stallen toe te staan.

Groeiend verzet
Het aantal stichtingen, verenigingen en bewonersgroepen die zich verzetten tegen de komst van megastallen groeit, ook in Limburg. Dat moge blijken uit het aantal ondertekenaars van de brief. Burgers hebben het vertrouwen in de overheden verloren, zijn ongerust, vragen om informatie en willen gehoord worden. De georganiseerde groepen zullen daarom - zo zeggen zij - het maatschappelijk debat over de toekomst van de intensieve veehouderij en de leefbaarheid van het platteland in onze provincie verder voeren. Ze vragen provinciale en gedeputeerde Staten om bij het maatschappelijk debat ook een kwalitatieve evaluatie van de reconstructie in Limburg mee te nemen.

Initiatief partijen in Provinciale Staten om komst megastallen in Limburg te voorkomen
De brief van de groepen loopt vooruit op een door de SP-fractie aangekondigd intiatiefvoorstel, ondersteund door GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en de SPD in Provinciale Staten, om te voorkomen dat er nieuwe megastallen in Limburg worden gebouwd. De partijen wijzen er op dat voorkomen moet worden dat ondernemers die niet meer in Brabant terecht kunnen, naar Limburg uitwijken. Dat kan alleen als er ook snel in Limburg regels komen om de bouw van grote stallen te voorkomen. Het voorstel - zo meldden de fracties in Provinciale Staten - zal daarom voor de zomervakantie worden ingediend.

Beluister hier het gesprek dat de fractievoorzitter van de SP, Thijs Coppus, had met L1-radio had.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel