Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief van 1 oktober 2010 (zie bijlage) meldde Kalvermesterij Klopman aan Behoud de Parel dat hij een bouw,- en milieuvergunning gaat aanvragen ter uitbereiding van de veestapel. Het bericht verbaasde Behoud de Parel. Eerder - bij bekendmaking van de vergunningaanvraag voor de overplaatsing van het bedrijf naar LOG Witveldweg - had Klopman immers nog aangegeven dat er geen sprake zou zijn van uitbreiding.

Reconstructie
Vanaf het moment dat Kalvermesterij Klopman zijn plannen openbaarde om zijn bedrijf vanuit Hegelsom over te plaatsen naar LOG Witveldweg, heeft Behoud de Parel zich positief-kritisch opgesteld. Naar de mening van Behoud de Parel voldeed het bedrijf aan de doelstellingen die oorspronkelijk bedoeld waren bij de ingezette reconstructie van het platteland. Die reconstructie was er op gericht om bedrijven die gevestigd zijn nabij woonkernen of natuurgebieden over te plaatsen naar speciaal aangewezen (concentratie)gebieden, de zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Dat in tegenstelling tot de komst van Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), waarbij sprake is van een megastal, met haar 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Klopman: "Absoluut geen sprake van uitbreidingsplannen!"
Begin 2009 verscheen een bericht in Dagblad de Limburger (zie bijlage), waarin een woordvoerder van de gemeente aangaf dat naast de stal voor 1200 vleeskalveren ook plannen bestonden die in hielden dat "het bedrijf over vijf jaar een identieke stal (wil) bouwen voor net zoveel kalveren.” Indien die plannen doorgezet zouden worden - zo realiseerde Behoud de Parel zich toen - zou er naast het NGB nog een megastal (2400 kalveren) verschijnen in LOG Witveldweg. Klopman bezweerde jegens Behoud de Parel dat er absoluut geen plannen waren voor verdere uitbreiding en dat hij het de gemeentelijke woordvoerder kwalijk nam, dat deze in de krant anders suggereerde. Door de woorden van Klopman was Behoud de Parel gerustgesteld en verleende ze alle medewerking aan de vestiging van Klopman op LOG Witveldweg.

Toch uitbreiding Kalvermesterij
Toen in oktober 2010 de brief van Klopman binnen kwam, waaruit bleek dat hij diens veestapel uit wilde breiden van 1200 vleeskalveren naar 2400 vleeskalveren, riep dat grote verbazing op bij het dagelijks bestuur van Behoud de Parel. Na beraad werd richting bedrijf gemeld, dat Behoud de Parel zich door Klopman - op zijn zachtst gezegd - "op het verkeerde been was gezet" in de eerdere contacten, toen uitbreiding nog ontkend werd. Klopman werd medegedeeld dat Behoud de Parel de vergunningaanvraag af zal wachten en op basis daarvan zal beoordelen hoe zij gaat reageren op de plannen.
2010_0404Fuji21-9-080003
Arjan Klopman bij de officiële opening van zijn bedrijf

Toch een megastal erbij...
In de brief van Klopman aan Behoud de Parel - waarin hij aankondigt het bedrijf te gaan verdubbelen - schrijft Klopman dat bij de ontwikkeling van het bedrijf de uitgangspunten waren om een zo duurzaam mogelijk bedrijf te bouwen zonder hierbij af te wijken van de gangbare productiemethode. Hij stelt dat is gebleken dat dit ook in Nederland mogelijk is, "alleen niet op de schaal waarop we het nu doen". Met de huidige omvang van het bedrijf zou er te weinig verdiend kunnen worden als gevolg van de extra kosten voor installaties en "de hoge aanloopkosten en extra kosten die we hebben moeten maken in verband met de gemeente". In de brief meldt Klopman dat bij het bedrijf de Maatlat Duurzame Veehouderij (zie bijlage) gehanteerd zal gaan worden. De mooie woorden kunnen niet verhullen, dat er toch gewoon weer een megastal bij komt in LOG Witveldweg. En daarmee - zo verwacht Behoud de Parel - zal de overlast voor de omgeving, zeker in combinatie met de overlast die het NGB zal opleveren, erg groot worden. Alle reden om zeer kritisch de vergunningverlening in de gaten te houden.

Vragen
Vragen en kanttekeningen werden al geplaatst, toen Klopman zijn initiatief nam voor de overplaatsing van diens bedrijf van Hegelsom naar LOG Witveldweg. Zo werd gevraagd waarom hij geen luchtwassers (om de uitstoot van amoniak te beperken) plaatste in zijn - nieuwe - bedrijf. Klopman antwoordde, dat luchtwassers in een kalvermesterij niet mogelijk en nodig was. De mensen, die de vraag gesteld hadden, waren daarmee min of meer gerust gesteld. Nu Klopman wil gaan uitbreiden, zegt hij toch wel luchtwassers te willen gaan plaatsen, om te laten zien hoe begaan hij is met de omgeving... De eerdere vragenstellers hebben hun wenkbrouwen opgetrokken, toen ze dat hoorden.

Vragen kwamen ook naar boven tijdens de open dag, die Klopman hield ter gelegenheid van de start van zijn bedrijf op LOG Witveldweg (in Hallo stond de aankondiging van de open dag en een reactie van Peter Rechsteiner uit Horst-Meterik, die voor zichzelf spreekt). Daar werd duidelijk dat de kalfjes helemaal vanuit Oost-Europa gehaald worden, om hier vet gemest te worden (wellicht zelfs met voer uit het buitenland?). Het vlees is bedoeld voor de export. Heel wat gezeul en daarmee heel wat uitstoot van allerlei milieuschadelijke stoffen. Het is duidelijk dat het gewoon gaat om bio-industrie, waar niks duurzaams aan is. Ondanks alle mooie woorden over de Maatlat Duurzame Veehouderij...

Bij de bouw van de eerste stallen is gesteld, dat het zand wat onder de stal uit gehaald is, verwerkt zou worden tot een aarden wal met beplating rondom het gebouw heen. Door omwonenden wordt gesteld dat het zand inmiddels verkocht is aan en afgevoerd door zandhandel Driessen. Of het waar is of niet, het tekent het wantrouwen van omwonenden, nu Klopman met nieuwe initiatieven over de brug komt.

Tenslotte - zo blijkt uit de eerste reacties - maakt men zich nu nog meer zorgen over de verdere invulling van LOG Witveld. De gemeente heeft daar zes bouwblokken van 6 hectare ingepland. Aanvankelijk was de hoop en de verwachting, dat slechts het Nieuw Gemengd Bedrijf de volle 6 hectare zou benutten. Nu blijken ook andere ondernemers tot megastallen uit te groeien. De concentratie, die onherroepelijk leidt tot een verslechtering van de situatie in de omgeving, is te wijten aan de besluiten van het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Essentie - voorheen de VVD - en de PK/PvdA - voorheen de PvdA)!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel