Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zoals eerder bekend geworden hebben de acties van de diverse groepen in Nederland tegen de komst van megastallen - onder andere die van Behoud de Parel in Limburg - er toe geleid dat staatssecretaris Bleker een zogenaamd maatschappelijk debat wil organiseren over de wenselijkheid van megastallen. De "maatschappelijke dialoog", zoals hij officieel heet, wordt op verzoek van Bleker geleid door Alders, oud minister voor Milieu.

Waarom een maatschappelijke dialoog?
Op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die speciaal gemaakt is voor het maatschappelijk debat wordt gesteld dat de maatschappelijke dialoog over megastallen een helder beeld moet opleveren van alle visies op de gewenste ontwikkeling van de veehouderij in Nederland. Het door velen gebruikte woord 'megastallen' geeft aan dat de schaalgrootte van veehouderijbedrijven een belangrijk onderwerp is. Staatssecretaris Henk Bleker wil graag weten welke relaties u ziet tussen de grootte van stallen en de mogelijkheden om te ondernemen, de wijze waarop er voor melkkoeien, varkens, kippen en melkgeiten gezorgd wordt en de gevolgen die er zijn voor volksgezondheid, milieu en landschap.

Vreemd?
Vreemd eigenlijk. Al vanaf 2007 woedt er een felle discussie in de verschillende provincies over de komst van megastallen. Ondertussen hebben de veetelers de kans gegrepen op het moment dat de Reconstructiewet werd ingevoerd. Was die wet aanvankelijk bedoeld om bedrijven te verplaatsen om daarmee natuurgebieden en dorpskernen te vrijwaren van de aantasting van milieu en leefomgeving door de intensieve veeteelt, in de praktijk werd de reconstructiewet vooral gebruikt om megastallen te vestigen. Daartegen kwamen de omwonenden massaal in opstand. In verschillende provincies werden burgerinitiatieven opgezet, die veel burgers verenigden tegen de komst van megastallen. Feitelijk werd er al een "maatschappelijk debat" gevoerd. En met succes, want in vrijwel alle provincies - met uitzondering van Limburg waar het CDA (als verdediger van de komst van megastallen) de baas was - staken de burgerinitiatieven een stokje voor de plannen van megaboeren. Toenmalig minister van Landbouw, Gerda Verburg, is herhaalde malen door Behoud de Parel uitgenodigd om naar Grubbenvorst te komen, om zelf te kijken naar de bedreigingen van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf aldaar (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen). Zij zei dat de gemente en de provincie dat maar op moesten lossen en de gemeenten en de provincie zeiden dat de regering het maar op moest lossen. Op alle posten zaten CDA'ers! Dat schoot niet op.

Nederland is klaar met de vee-industrie. De frustraties van de burgers tegen de onwil van de politiek - het CDA voorop - om een einde te maken aan de wildgroei van veefabrieken lopen op. En op dat moment komt Bleker met het initiatief voor een maatschappelijk debat?! Onder aanvoering van Alders?! De vlees geworden bestuurder, die vooral naar de belangen van het establishment kijkt...?! Terwijl de burgers steeds duidelijker roepen dat ze boeren willen, geen agrarische ondernemers en - managers. Vreemd toch!

LTO wil discussie op basis van feiten en argumenten
Het debat over megastallen kan volgens de LTO alleen wat worden als wordt gediscussieerd op basis van feiten en argumenten. "Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor emoties, maar uiteindelijk draait alles om duurzame veehouderij", aldus het LTO. Het LTO lijkt met die boodschap vooral de suggestie te wekken dat de tegenstanders van megastallen alleen "emotionele" argumenten gebruiken en niet uitgaan van de feiten. Denk daarbij aan de vele dierziektes, die de intensieve veeteelt getroffen hebben en in sommige gevallen oversloegen op de mensen. Denk aan de overmaat aan antibiotica (met als gevolg resistente bacteriën als MRSA en ESBL, met alle nadelen van dien voor mensen), die vooral als gevolg van de schaalvergroting preventief wordt toegediend. Denk aan de verrommeling van het landschap als gevolg van de her en der opgetrokken veefabrieken op het platte land. Denk aan het verlies van werkgelegenheid en inkomen voor kleine gezinsbedrijven, als gevolg van de groei van de (veelal met subsidie "gestimuleerde") megastallen. Denk aan het wegdrukken van de boeren in Derde-wereld-landen, die niet kunnen concurreren tegen de met Europese subsidie gestimuleerde export van vlees vanuit Nederland. Denk aan de import van soja, die onder andere tot gevolg heeft dat de oerwouden (Amazone) in Zuid-America worden omgekapt. Denk aan... Het rijtje argumenten kan gemakkelijk uitgbereid worden, maar voor de LTO zijn dit waarschijnlijk "emotionele" argumenten en geen "feiten"?!

Korte periode
De Partij voor de Dieren, verklaard tegenstander van megastallen, heeft gisteren kritisch gereageerd op de discussie over megastallen. De partij vindt de zes weken die uitgetrokken zijn voor de dialoog erg kort. Fractievoorzitter Thieme: „Het mogen onder geen beding de ”megastalmonologen” van Henk Bleker worden, waarbij de staatssecretaris weer in tal van talkshows komt palaveren over de vele vermeende voordelen van megastallen voor dieren, natuur en milieu.”

Deelnemen aan maatschappelijk dialoog
Natuurlijk is het van belang om deel te nemen aan de zogenaamde "maatschappelijke dialoog". Al was het maar om Bleker geen alibi te geven om straks te concluderen dat er nauwelijks weerstand is tegen de komst van megastallen. Wilt u uw verhaal kwijt? Ga dan naar de website van het ministerie: www.dialoogmegastallen.nl

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel