Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mensen in de buurt van veehouderijbedrijven zijn even gezond als mensen elders op het platteland. Dit houdt in dat er geen relatie is tussen veehouderijbedrijven en gezondheidsrisico's voor omwonenden. "Uit een oogpunt van volksgezondheid zijn er dus geen argumenten om bedrijfsontwikkeling in de intensieve veehouderij af te remmen of te blokkeren", zegt LTO bestuurder Toon van Hoof die verantwoordelijk is voor de portefeuille Diergezondheid. In Dagblad de Limburger noemt een van de onderzoekers die het rapport over de effecten van de intensieve veehouderij heeft geschreven dit een onverstandige opmerking (zie bijlage).

LTO Nederland is blij met het rapport van het onderzoek naar de mogelijke effecten op de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderij, dat op 21 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van Hoof: "Het onderzoek is zo opgezet en uitgevoerd dat directe samenhangen tussen gezondheid van omwonenden en blootstelling vanuit de veehouderij zeker zouden zijn gevonden als die er waren. Dat er nu helderheid ontstaat, is zowel voor omwonenden van belang als voor ons als veehouders, die perspectief willen voor hun bedrijven."

Er is lang uitgekeken naar de resultaten van dit onderzoek dat onder leiding stond van professor Dick Heederik van de Universiteit Utrecht is uitgevoerd in opdracht van de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I. Door middel van analyses en metingen in de directe omgeving van veehouderijen en in veearme gebieden, registratiesystemen van huisartsen en door literatuurstudie zijn de mogelijke gezondheidseffecten van omwonenden onderzocht.

Omwonenden van veehouderijbedrijven zijn minder vaak ziek, maar hebben wel wat meer complicaties als ze ziek zijn dan mensen elders op het platteland. De onderzoekers toonden ook verhoogde endotoxinewaarden aan in de buurt van veehouderijbedrijven. Maar deze waarden zijn niet in de huizen van omwonenden gevonden. Ook grote stallen vormen geen extra risico voor de gezondheid van omwonenden.

Vanuit gemeenten en provincies en ook de politiek is de afgelopen jaren een aantal keren gewezen op de noodzaak van een gezondheidstoets bij de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven. "Dit rapport maakt duidelijk dat daar geen enkele aanleiding voor is", aldus Van Hoof. "De onderzoekers bevelen wel aan om een beoordelingskader voor schadelijke biologische stoffen te ontwikkelen. LTO Nederland ondersteunt dit pleidooi. Zo'n kader kan op termijn ook gebruikt kan worden voor de vergunningverlening. Tot die tijd geeft het huidige toetsingskader voor fijn stof voldoende waarborg.

(Bron: LTO Nederland, 21/06/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel