Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de maatschappelijke discussie over megastallen moeten milieuaspecten als geur, fijn stof en ammoniak worden meegenomen. Dat blijkt uit de ledenpeiling van de VNG. Deelnemers kregen vragen voorgelegd over het gebruik van social media en over megastallen.

Eerder heeft staatssecretaris Bleker (EL&I) de VNG gevraagd om mee te werken aan de dialoog. Inmiddels hebben de VNG-commissies MIlieu en mobiliteit, Ruimte en wonen en Gezondheid en welzijn ingestemd met een VNG-bijdrage. De bijdrage wordt georganiseerd via de provinciale afdelingen. De peiling is een onderdeel van deze bijdrage.

Megastallen
Meer dan tweederde van de respondenten (74%) vindt dat de VNG mee moet werken aan een maatschappelijke dialoog over megastallen. In de dialoog moet aan verschillende aspecten aandacht worden besteed, maar ontwikkelingen voor het milieu (80%) en ruimtelijke inpassing en schaalgrootte (74%) worden het meest genoemd. Dierenwelzijn (59%) en de economische en sociale structuur van de regio (65%) scoren minder vaak. 91% van de respondenten vindt dat de maatschappelijke dialoog moet worden verbreed naar een dialoog over de verduurzaming van de veehouderij.

Eerder dit jaar (mei 2011) bleek uit een publieksonderzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat veel burgers dierenwelzijn en volksgezondheid de belangrijkste argumenten vinden in de discussie over megastallen. Een grote groep gaf aan een dialoog over megastallen zinvol te vinden. In dat onderzoek is ook gevraagd welke richting het op zou moeten met de veehouderij in Nederland. Meer dan de helft van de respondenten koos voor de toekomstbestendige veehouderij waarbij schaalvergroting is toegestaan onder strikte regels op het gebied van landschap, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Aantal deelnemers
Aan deze peiling van de VNG deden in totaal 466 griffiers, gemeentesecretarissen, raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeenteambtenaren mee. Qua gemeentegrootte waren zowel grote als kleine als middelgrote gemeenten vertegenwoordigd.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel