Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemiddelde concentratie fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld daalt. Bij 64 veehouderijbedrijven in met name Gelderland, Noord-Brabant en Limburg worden de normen voor fijn stof nog overschreden. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu geeft daarom een aanvullende subsidie van 10 miljoen euro om de emissie van fijn stof uit stallen op termijn te beperken. Dat schrijft Atsma in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij de Tweede monitoringsrapportage voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucktkwaliteit (NSL).

Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarde voor fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarbij heeft de overheid wel een aantal kunstgrepen voor moeten toepassen. Zoals een aftrek van "zeezout" (wat ook als fijn stof gezien wordt en dat in heel Nederland volgens de regering zou zorgen voor een hogere concentratie).

De nog resterende knelpunten fijn stof in de veehouderij vragen om maatwerk, door zowel rijk, provincies als gemeenten. Staatssecretaris Atsma zorgt voor een aanvullende subsidie van 10 miljoen euro om de emissie van fijn stof uit stallen op termijn te beperken. Gemeenten maken afspraken met veehouderijen over maatregelen om fijn stof bij stallen terug te dringen. Dit moet in 2012 en 2013 zijn gerealiseerd. Er komt nog een wettelijke maatregel waarmee in de toekomst eisen kunnen worden gesteld aan de emissie van fijn stof uit stallen.
Al eerder zijn normen gesteld met betrekking tot de uitstoot van stoffen uit veestallen. In het kader van de zogenaamde IPPC-normen zouden bedrijhven gebruik moeten maken van de op dit moment beschikbare "beste technieken" om uitstoot te voorkomen. Zo dienen bedrijven van een bepaalde grootte luchtwassers geïnstaleerd hebben. Veel bedrijven voldoen echter nog niet aan de normen die al vele jaren gelden. Zo ook Vullings, Laagheide in Horst aan de Maas, één van de partners in het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. Het bedrijf weigert luchtwassers te installeren en de gemeente Horst aan de Maas weigert handhavend op te treden tegen het bedrijf. Reden voor Behoud de Parel, de vereniging die zich verzet tegen de komst van het NGB, om juridisch actie te ondernemen.

Proefproject fijnstof in Nederweert
Nederweert en de Brabantse buurgemeente Asten fungeren als pilot-project voor het terugdringen van fijnstof. Gezien de bevindingen van het LEI is het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden om die concentraties terug te dringen. Beide gemeenten verwachten dat ze een substantieel deel van het budget van 10 miljoen euro krijgen. Doel van de pilot is om uit te zoeken wat de meest geschikte maatregelen zijn. Het is de bedoeling dat die maatregelen dan vanaf 2013 worden toegepast.

Zie voor meer informatie de Monitoringsrapportage NSL en het rapport "Aanpak fijnstof bij veehouderijen" in de bijlage.

(Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 20/12/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel