Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

IJsselsteijn gem bordDE PEEL, 11-01-2014 – Bewoners- en milieugroepen in de Peel in Brabant en Limburg hebben De Peel tot ‘overbelast gebied’ verklaard. Dit gebeurt aan de vooravond van een nieuwe besluitvormingsronde in Provinciale Staten van Brabant over het scheppen van ‘nieuwe ontwikkelruimte’ voor de (intensieve) veehouderij. In Limburg bestaat al jaren een beleid dat – per saldo – de Intensieve Veehouderij geen strobreed in de weg legt. Volgens de deelnemende groepen is er in Brabant en Limburg al jaren géén enkele ruimte meer voor de veehouderij om te groeien. Om dat feit kracht bij te zetten, zijn in veel gemeenten in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg actieborden opgehangen met de tekst ‘Stop! Overbelast gebied!’.

In Brabant wordt er door de Intensieve Veehouderij op aangedrongen de veehouderij in Brabant weer extra ‘ontwikkelruimte’ te geven. Een meerderheid van Provinciale Staten dreigt daar mee in te stemmen. In Limburg heeft de provincie het peelgebied al eerder bestemt tot gebied waar de Intensieve Veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Terwijl De Peel al volstaat met veestallen.

Hoogste veedichtheid ter wereld
Landelijkpeel varkens per km2 Grote delen van Brabant en Noord-Limburg, met name de Peel en Kempen, zijn gebieden met de allerhoogste veedichtheid van Europa. Zelfs wereldwijd zijn er maar weinig regio’s waar meer dieren per km2 worden gehouden. Tot die constatering komen de bewoners- en milieugroepen aan de hand van een vergelijking van gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) aangevuld met statistische data uit onder meer Nederland (CBS), Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk en Spanje.  De Peelregio, het grensgebied van Oost-Brabant en Noord-Limburg, heeft veruit de allerhoogste varkensdichtheid van heel Europa. In totaal gaat het om 4,6 miljoen varkens. Daar bovenop komen nog allerlei andere diersoorten, zoals pluimvee, runderen, geiten, nertsen, enz. Bij elkaar opgeteld verblijven er in De Peel ruim 33 miljoen en circa 10 miljoen in de Kempen. Deze extreem hoge veedichtheid is reden voor grote zorg. Nog meer uitbreiding van de veestapel wordt door de bewoners- en milieugroepen als ‘volstrekt onverantwoord en onrealistisch’ betiteld (zie grafiek in de bijlage bij dit persbericht - Deze grafiek toont de varkensdichtheid per gemeente in de Peel en Kempen ten opzicht van het gemiddelde in de Peelregio, Kempen en Brabant (zie eerste grafiek). Uit deze vergelijking blijkt dat de gemeente Boekel 5.253 varkens per km2 de lijst aanvoert. Maar ook Sint-Anthonis, Venray, Bernheze, Reusel-De Mierden en Gemert-Bakel zit ver boven het gemiddelde van de Peelregio. Horst aan de Maas staat gelijk met het gemiddelde van de Peelregio, dat internationaal gezien extreem hoog is. (Bron: FAO, CBS, enz.).

Volksgezondheid
Brabant en Limburg hebben in het recente verleden al diverse malen te maken gehad met grote en kleinere uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals de varkenspest (1997) en meer recent de Q-koorts. Om de varkenspest onder controle te krijgen moesten 11 miljoen varkens worden geruimd, waarvan het grootste deel preventief. De kosten (1,4 miljard euro) werden betaald met gemeenschapsgeld. De recente Q-koortsepidemie, de grootste in zijn soort ter wereld, heeft ten gevolge van nalatigheid van de overheid ruim twintig mensen het leven gekost. Het RIVM sluit niet uit dat het er mogelijk 2 of 3 keer zoveel zijn geweest. Daarnaast zijn er vele honderden mensen chronisch Q-koortspatiënt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt dat ruim honderdduizend mensen drager zijn van de coxiella burnetii-bacterie, de veroorzaker van de Q-koorts. Met deze hoge veedichtheid is het volgens veterinair deskundigen geen kwestie óf maar wannéér er weer een uitbraak is van een besmettelijke dierziekte die mogelijk (weer) kan overslaan op mensen. Daar komt bij dat het gebruik van antibiotica, ondanks recente daling van het gebruik, nog steeds fors is binnen de veesector. Dit leidt tot risicovolle resistentieproblematiek (MRSA, ESBL, Salmonella, enz.). De situatie begint dermate ernstig te worden dat het gerenommeerde vakblad The Lancet in september een redactioneel commentaar afdrukte met de kop ‘Laatste waarschuwing’.

Leefbaarheid en milieuvervuiling
Naast zorgen over risico’s voor de volksgezondheid, staat de leefbaarheid in grote delen van Brabant en Noord-Limburg al decennia onder druk. Tal van rapporten tonen aan dat de kwaliteit van lucht (ammoniak en fijn stof), bodem en water, ondanks jarenlang beleid van overheden, nog steeds niet aan de normen voldoet. Veel inwoners klagen over stankoverlast, mede veroorzaakt door gebrekkige regelgeving en nog zwakkere handhaving. overbelast gebied De kern van het probleem is de gigantische veestapel, op de been gehouden door grootschalige import van grondstoffen zoals soja. Door gebrek aan voldoende landbouwgrond levert dit een enorm mestoverschot op dat in de Peelregio is opgelopen tot 6 miljoen ton per jaar. Deze hoeveelheid mest vertegenwoordigt een colonne tankwagens van Den Haag naar Sevilla in Zuid-Spanje en weer terug. Bumper aan bumper! De overheid denkt dit mestprobleem op te kunnen lossen door veehouders te verplichten mestfabrieken te bouwen. In werkelijkheid lossen mestfabrieken niets op: de hoeveelheid mineralen blijft gelijk en het afvalwater van deze installaties belandt letterlijk in de sloot. De gevolgen van de veel te grote veestapel zijn overal merkbaar. Zo zijn in 2012 de waterwinstations bij Boxmeer en Vierlingsbeek gesloten vanwege te hoge nitraatgehalten (uitspoeling van mest naar het grondwater). Ook worden de normen voor de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden zoals de Deurnese en Groote Peel (in Brabant en Noord-Limburg), maar ook De Maasduinen (in Noord-Limburg) structureel overschreden. Een ander tastbaar bewijs is de landschapsvervuiling met megastallen, mestfabrieken en wagenparken die het landschap steeds meer domineren.

Economisch belang?
econimisch belang agraische industrieVolgens de bewoners- en milieugroepen – waaronder Behoud de Parel en de Werkgroep Behoud de Peel - staan bovenstaande negatieve effecten en risico’s in geen verhouding meer met het veronderstelde economisch belang. Uit een rapport van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt bijvoorbeeld dat allerlei externe kosten niet worden meegeteld in de kostprijs van vlees. Voor de varkenssector kwam dat in 2008 neer op circa 1,3 miljard euro per jaar. Dit rijtje kan worden aangevuld met diverse andere kostenposten, zoals ziektekosten ten gevolge van de Q-koorts, gesjoemel met de Meststoffenwet, enz. Al deze rekeningen worden afgewenteld op milieu en maatschappij.Grubbenvorst gem bord

Stop! Overbelast gebied
Het beleid van de overheden in Brabant en Limburg is volgens de bewoners- en milieugroepen uit de Peelregio gespeend van elk besef van de ernst en omvang van de problematiek. Alle signalen staan al jaren op rood of oranje. Nog langer doorrijden op deze doodlopende weg is onverantwoord. Het is de hoogste tijd voor een andere afslag: De Peel leefbaar. Minder beesten! Hieronder vindt u de borden met de plaatsnaamborden in Noord- en Midden-Limburg: limburgse borden 1Limburgse borden 5Limburgse borden 6

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel