Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Google map Horst aan de Maas luchtkwaliteitZoals eerder gemeld op deze website (zie hier) heeft de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas een “Milieubeoordeling” opgesteld. In de Milieubeoordeling gaat het om de verwachtte milieueffecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4 (waar het gebied rond Grubbenvorst onderdeel van uit maakt), Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg en de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde 2022-2030 in de (aanliggende) kernen in de gemeente Horst aan de Maas (met name Lottum, Melderslo, Horst en Grubbenvorst). Behoud de Parel heeft veel bedenkingen bij de inhoud van het rapport. Naast het opsturen van een zienswijze heeft Behoud de Parel bij monde van Teus Hagen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid over de Milieubeoordeling in de raadcommissie "Samenleving". De volledige tekst van deze inspraak vindt u hier (PDF document).

Inbreng Behoud de Parel
Behoud de Parel heeft naar aanleiding van het Rapport Milieubeoordeling 2022-2033 de volgende zaken naar voren gebracht:

  • Naar de mening van Behoud de Parel dient voor het tijdsbestel 2022-2033 uitgegaan worden van de redelijkerwijs in die periode te verwachten grenswaarden voor bijvoorbeeld fijnstof, roet en stikstof. Daarbij kan de gemeente zich bijvoorbeeld baseren op de normen van het zevende Milieu-programma van de EU of beter nog de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).
  • Het cijfermateriaal, dat uitgangspunt vormt voor het beleid dient gebaseerd te zijnop lokale metingen, in de praktijk uitgevoerd en vergeleken met dichtbijgelegen andere meetstations. Dan zie je - aldus Hagen - dat de gemiddelden voor fijnstof al hoger zijn dan de metingen van nabij gelegen stations. Het Beoordelingsrapport zo stelt Behoud de Parel - lijkt te vergeten dat de fijnstofsituatie in Noord-Limburg al hoog is, vergeleken met de rest in het land.
  • Sinds een half jaar wordt in het RIVM-meetstation bij Venray ook roet gemeten. Roet is vele malen schadelijker dan ultrafijnstof. De gemeten niveaus van roetuitstoot in Venray zijn net zo hoog als bij ultrafijnstof. In het rapport van de AnteaGroup wordt niet ingegaan op de roetuistoot voor Horst aan de Maas. Niet duidelijk is waarom dat niet gebeurd is, maar wellicht is dit buiten beschouwing gelaten, omdat een EU-norm ontbreekt. Dat wil echter niet zeggen dat er geen gezondheidseffecten optreden!
  • Zoals op deze site te lezen is, is op het handhavingsbeleid van Horst aan de Maas het een en ander aan te merken. Indien je - zo stelt Behoud de Parel bij monde van teus Hagen - niet goed oplet of bedrijven zich aan de milieuverplichtingen houden, gaan de bedrijven gewoon hun eigen gang. De vraag die Hagen dan ook opwierp is of een milieubeoordeling zin heeft, als je weet dat je tekortschiet in het milieuhandhavingsbeleid.
  • "Wat je niet meet, weet je niet". Geldt dan ook: Wat je niet weet deert je niet"", zoals uit de milieubeoordeling naar voren komt volgens Teus Hagen. Er is slechts een beperkt aantal stoffen gemeten (hoofdzakelijk fijnstof en sinds kort ultrafijnstof). Behoud de Parel wijst er op dat er ontwikkelingen aan de gang zijn om een beter en overzichtelijker inzicht te krijgen in de schadelijkheid van verschillende  vervuilende emissies in samenhagng met elkaar. Het gaat daarbij om de zogenaamde internationale  Air Quality Index (AQI) en de Air Quality Health Index (die 3 indicatoren gebruikt). Vanaf 1 januari 2016 staat ook de regionale AQI index cijfers vermeld op de website van Behoud de Parel.
  • Teus Hagen wees er op dat wethouder Op de Laak eind 2015 aan de gemeenteraad meldde dat de cijfers voor ultrafijnstof zoals die naar voren zijn gekomen uit de metingen van de meetstations, structureel te laag zijn voor de provincie Limburg. Daarom is de Voortgangsrapportage over de metingen in Horst aan de Maas nog niet uitgebracht. De wethouder gaf geen uitsluitsel op vragen van de SP of dit bijgesteld rapport er op twee februari al zal zijn. Naar aanleiding van die mededeling vroeg Hagen zich of het zin heeft om een meetstation in Horst aan de Maas in stand te houden als je de cijfers toch niet gebruikt.

Vaststelling Mileubeoordeling in gemeenteraadsvergadering van 2 februari
Op 2 februari buigt de gemeenteraad van Horst aan de Maas zich over het Milieubeoordelingsrapport 2022-2033. Teus Hagen stelt: "In de vergadering van de gemeenteraad wordt besloten of we gezond verder gaan zoals de provincie en de Tweede Kamer dit voorstaan of dat er uit gegaan wordt van het juridisch gelijk van gisteren". Wat het voornemen van de Nederlandse overheid betreft, verwijst Hagen naar een recente  rapportage van het RIVM: het Rapport Monitoring rapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2015. Daarin wordt onder andere verwezen naar een standpunt van het ministerie van VROM uit 2009 (p. 50)' De luchtkwaliteit wordt gemonitord en er worden maatregelen genomen. ‘De achterliggende drijfveer hiervoor is dat het kabinet de schadelijke effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid sterk wil verminderen’. Het Rapport stelt: "Naast het halen van de normen is in de rapportage daarom ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van blootstelling van de bevolking aan de buitenluchtconcentraties stikstofdioxide en fijn stof.". Het rapport van het RIVM is - zoals GroenLinks in Limburg al opmerkte - zeer verontrustend. Zeker gezien de uitbreidingen in de intensieve veehouderij, die op stapel staan. Het rapport ondersteunt de stellingname van Behoud de Parel in haar zienswijze van october 2015 op het Milieubeoordelingsrapport 2022-2033 van de Anteagroep.

Het RIVM schrijft in haar rapport onder andere:
Landelijk gezien blijft het stickstofdioxide niveau dalen tot 2020. De aanvankelijke daling van fijnstof (door uitvoerende maatregelen die eind 2015 vrijwel afgerond zijn) stagneren echter. Het niveau van de fijnstofuitstoot blijft te hoog in gebieden met intensieve veehouderij. In 20 van de 392 gemeenten wordt de grenswaarde van fijnstof overschreden, met name in drie provincies (o.a. Noord-Limburg). De gemiddelde stikstofconcentratie zit in 2016 dicht bij de grenswaarde. De berekening van fijnstof bij intensieve veehouderij (57 bedrijven) in 2014 voldoet niet aan de fijnstof-normen van toen. De verwachting dat er een daling zal optreden is laag.
Het RIVM waarschuwt dat het jaar uitstel dat Nederland heeft gekregen om af te kunnen wijken van de de fijnstofnorm van de EU, afliep per 1 januari 2015! Impliciet zegt het RIVM in haar rapport dat op meer plaatsen nu de norm van het zevende EU milieu programma niet gehaald worden.

Op deze gronden concludeert Behoud de Parel dat uitbreiding van de intensieve veehouderij in de genoemde gebieden, zoals bij Horst aan de Maas, niet toegestaan zou moeten worden - vanuit het oogpunt van volksgezondheid. ER mag geen varken, geen koe en geen kip meer bij!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel