Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GroenLinks in het Limburgs Parlement wil dat het provinciebestuur in actie komt om de uitstoot van fijnstof door Limburgse veehouderijen te beperken.In schriftelijke vragen verwijst de oppositiepartij naar een recent rapport van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (zie hier). In 20 van de 393 Nederlandse gemeenten worden de normen voor fijn stof overschreden. Hierdoor is Nederland er in 2014 nog niet in geslaagd om overal aan de norm voor fijn stof te voldoen. Hier had halverwege 2011 aan moeten worden voldaan. In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties fijn stof en stikstofdioxide onder de Europese normen, maar in enkele gebieden worden ze overschreden. Fijn stof is lokaal nog te hoog in gebieden met intensieve veehouderij of industrie. Uit het rapport blijkt dat 72 bedrijven op of over de grens zitten van wat zij aan fijnstof mogen uitstoten. De helft daarvan - 36 - bevindt zich in Limburg.

Oplossing
Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Carla Brugman is het daarom de hoogste tijd dat de provincie samen met de gemeenten naar een oplossing gaat zoeken voor deze bedrijven. "Wij maken ons zorgen over de luchtvervuiling binnen onze provincie. Daarom moeten we elke mogelijkheid aangrijpen om de uitstoot van fijnstof terug te dringen", aldus Brugman. Ze wil daarom weten wat de provincie gaat doen.

Rapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De monitoring het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) brengt de luchtvervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxide in beeld waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Lagere concentraties van deze stoffen verbeteren de volksgezondheid, óók wanneer ze al onder de Europese grenswaarden liggen.

Onzekerheden en risico's
De kwaliteit van de invoergegevens is de laatste jaren sterk verbeterd. Deze data vormen de basis van de berekeningen voor het NSL en worden door de verantwoordelijke overheden aangeleverd. Aandacht voor de kwaliteit blijft van belang om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit.

De concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen op veel locaties dicht bij de grenswaarde. Hierdoor is het aantal overschrijdingen gevoelig voor onzekerheden in de berekeningen en kunnen geringe stijgingen van de concentraties het aantal overschrijdingen sterk beïnvloeden.
Het NSL is in 2009 gestart. In 2016 zal de monitoringsrapportage verschijnen met daarin de definitieve resultaten over het jaar 2015.

(Bron: L1, 22-1-'16)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel