Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Experts en burgers zijn het eens: Limburg heeft en kan nog een flinke slag maken wat betreft een betere luchtkwaliteit in Limburg. Dat bleek op een bijeenkomst van expert en milieubelnagengroepen op 11 maart in het Provinciehuis in Maastricht. De bijeenkomst is er gekomen op initiatief van de SP-fractie in Provinciale Staten. Er bestond ook weinig verschil van mening over het belang van gezondheid en dat die - ten onrechte - niet meer op de eerste plaats staat op de politieke agenda.

Geconsteteerd werd dat de Europese normen te veel als getalsmatige grens worden gehanteerd. Ook al blijft Limburg net onder de EU-norm, er is wel degelijk iets aan de hand en we moeten kosten wat kost naar de WHO-adviesnorm toe. Het beleid moet om en experts geven aan dat in navolging van voorbeelden buiten de provincie Limburg goed eigen grenzen te stellen zijn en lokale maatregelen het wezenlijke verschil maken..

Overlast in Zuid Limburg
De luchtkwaliteit met betrekking tot fijnstof voerde op de bijeenkomst de boventoon. Door Maastricht loopt een drukke snelweg met alle vervuiling van dien. De A2 tunnel zal een duidelijke verbetering betekenen. Maar helaas voor de omwonenden die nabij het midden van de tunnel wonen, daar vindt nog steeds uitstoot plaats van fijn stof. . De dringend geadviseerde filters zijn letterlijk “weggefilterd” en vervangen door wegwaaiers. En de omwonenden bij de uiteinden van de tunnel zitten nu aan de uitlaat van de tunnel stofzuigers. Ook het vliegverkeer nabij Maastricht bezorgd, met name bij Eijsden, voor overlast. De omwonenden daar krijgen het nu te verduren door de enorme expansie aan vrachtvliegverkeer. De uitzending van Zembla “geen vuiltje aan de lucht” (link http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/06-04-2016) welke over fijnstof emissies ging bij vliegvelden, werd meermalen aangehaald als referentie.

Professor Onno van Schayck (betrokken bij het vaststellen van de luchtkwaliteitsnorm) van de Universiteit van Maastricht gaf aan dat de EU-normen achterhaald zijn en dat die normen feitelijk veel meer een politieke norm zijn. Lag Nederland vroeger voorop, qua bestrijding van luchtvervuiling, nu loopt ze achteraan. "Maar bedenk wel", zo stelde hij: "de invloed binnen de woning (kaarsen, houtstook, scootertjes en snorfietsen) is ook groot". Voorbeeld: het onderzoek naar in huis stoken en kookgedrag in ontwikkellingslanden wijst uit door deze luchtvervuiling het sterftecijfer groter is als het sterftecijfers van alle bekende tropische ziektes te samen. Van Schayk begrijpt niet waarom men in de A2 tunnel - tegen het uitdrukkelijk advies in - geen filters heeft geplaatst.

Overlast in Noord- en Midden-Limburg
Een beleidsmedewerker landbouw en de projectleider luchtkwaliteit Brabant gaven uitleg over het beleid en de maatregelen die de provincie Brabant heeft ondernomen en onderneemt om de agrarische sector tot lagere emissies te brengen. Of - tot verdriet van de aanwezige Limburgers - tot vertrek te bewegen, naar regio's waar nog geen duidelijk gezondheidsbeleid is ontwikkeld.

Inbreng Behoud de Parel
Behoud de Parel heeft - vertegenwoordigd door lid Teus Hagen en voorzitter André Vollenberg - op uitnodiging deelgenomen aan de "Expertisemeeting" over fijn stof, die georganiseerd is door Provinciale Staten van Limburg. De "meeting" vond plaats in het Gouvernement. Verkeer, industrie en veehouderij kwamen aan de orde.

De vertegenwoordigers van Behoud de Parel brachten naar voren dat bij het bekend worden van de vestiging van het NGB - nu al weer zo'n tien jaar geleden - veel ongerustheid ontstond onder de bevolking. Dat bleek uit de 400 mensen die een bijeenkomst over het NGB bezochten, die georganiseerd was door de SP-werkgroep Land - en Tuinbouw Noord-Limburg. Alleen al het kippengedeelte van dit bedrijf zou 100.000 kg. fijnstof per jaar gaan produceren. Bij een onderzoek van de GGD bleek dat de fijnstofconcentratie in de regio met ongeveer 2 punten omhoog zou gaan.        De concentratie bleef - zo meldde de GGD toentertijd - binnen de normen. Het rapport van de GGD werd met kritiek overladen, ook door de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Binneninnen diezelfde normen die de GGD hanteerde, hebben wij in Nederland volgens het RIVM al 18.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, zo lieten de vertegenwoordigers van Behoud de Parel de aandachtige toehoorders weten. Het geloof in de overheid die zorgplicht zou moeten dragen voor haar inwoners wordt telkenmale ernstig geschaad. Zij ziet toename van het Bruto Nationaal Product  als prioriteit. Een verkeerde keuze volgens Behoud de Parel. Het leefmilieu en de gezondheid van haar burgers zou voorop moeten staan. 

Het telkens vragen aan Europa om uitstel van het invoeren van aangescherpte de normen - al vanaf 2010 - is ronduit schandalig. Maar ook  die aangescherpte Europese norm van 7 overschrijdingen per jaar van 40 mg per kuub fijnstof is nog veel te veel. Dat zou volgens de World Health Organisation (WHO) op 10 mg per kuub moeten liggen.

Hoe is dat te bereiken?
De woordvoerders van Behoud de Parel kwamen met alternatieve voorstellen. Allereerst - zo betoogden ze - moeten we het Bruto Nationaal Product (BNP) als graadmeter van groei laten vallen. In plaats daarvan zou de netto nationale toegevoegde waarde als maatstaf ingevoerd moeten worden. We kunnen - aldus de woordvoerders - in Nederland best toe met minder  (of anders gerichte) activiteiten op het gebied van veehouderij, logistiek en energie, Met als gevolg minder CO2 , NOx, ammoniak, productie en subsidie, maar ook minder import en export. Kortom een maatschappij gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Tenslotte stelden de twee "Parels" dat het een kwalijke zaak is dat burgers en vrijwilligers zich moeten organiseren en zelfs procederen - zoals Behoud de Parel nu al bijna tien jaar met groot succes doet - omdat politici en professionals hun verplichtingen t.a.v. de bevolking verzaken.

De presentaties  van GGD Limburg, Universiteit Maastricht, juridisch advies Tonnaer, milieudienst Brabant en de ingebrachte stukken van belangengroepen uit de regio's Maastricht en Horst aan de Maas (Behoud de Parel) en informatieve rapporten (RIVM en rapport Luchtkwaliteit in Limburg tot 2015) zijn op de website van de provincie terug te vinden: http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=limburg&agendaid=58630b5a-8879-4959-b9d1-ba7d8110a42a&FoundIDs=&year=2016).
De bijdrage van Behoud de Parel aan de expertmeeting is ook terug te vinden in de bijlage bij dit artikel

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel