Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - De provincie moet via een verordening de gemeenten blijvend verplichten om de waardevolle Brabantse natuurgebieden te beschermen tegen allerlei vormen van bebouwing.
Ook nationaal landschap Het Groene Woud dient bij verordening te worden beschermd.

Dit zijn onderdelen van een algemene maatregel van bestuur waarmee minister Cramer van VROM nationale ruimtelijke belangen via de provincies laat doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit met het oog op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) die op 1 juli in werking treedt. De meerderheid van de provincies heeft hiermee kort geleden tijdens overleg met Cramer ingestemd. Dat blijkt uit betrouwbare informatie.

De Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp was bij deze vergadering op 27 maart aanwezig.

Brabant, Limburg en Friesland hebben bezwaren geuit tegen deze rijksdwang die binnenkort zal worden opgelegd. Ook de gemeenten vrezen dat zij daardoor autonomie die zij met de nieuwe wet zouden krijgen, weer moeten inleveren.

Door deze ontwikkeling is de in de Brabantse politiek slepende discussie over de vraag of er een provinciale verordening moet komen, achterhaald. Mocht de provincie dit toch weigeren dan volgt een aanwijzing van de minister, zo is klip en klaar.

Behalve voor natuur en landschap moet ook een verordening worden gemaakt die exacte grenzen tussen steden en dorpen en het buitengebied bepaalt om zuinig ruimtegebruik af te dwingen. Vermoedelijk worden ook ruimteclaims voor waterberging en rivierverruiming bij verordening veiliggesteld.

De provincie krijgt wél de vrijheid om de verordening op deze onderwerpen zelf in te vullen. Ook kan zij aanvullende onderwerpen in de verordening opnemen zoals een verbod op megastallen buiten de landbouwontwikkelingsgebieden, waar de natuur- en milieubeweging om heeft gevraagd. Friesland en Groningen overwegen zo'n verbod om een varkensinvasie vanuit het zuiden en oosten te verijdelen.

Provinciale Staten praten vanochtend over de interim-structuurvisie die op 1 juli tijdelijk het streekplan vervangt. Hierin is niet gekozen voor een verordening maar voor beleidsregels die juridisch niet dwingend zijn voor gemeenten. Volgens Gedeputeerde Staten (GS) is dat nauwelijks een probleem voor bescherming van de ecologische hoofdstructuur (ehs). Deze 130.000 hectare bos, natuur en landbouwgrond in Brabant ligt voor 92 procent vast in bestemmingsplannen. De kans bestaat dat GS er daarom ook van willen afzien om de ehs bij verordening per perceel vast te leggen. Binnen het ambtelijk apparaat bestaat grote weerstand tegen deze klus die als contraproductief voor natuurontwikkeling wordt gezien.

Vanuit de natuur- en milieubeweging wordt juist wel gepleit voor exacte begrenzing om een einde te maken aan de sluipende aantasting van de ehs waar honderden miljoenen gemeenschapsgeld voor aankoop en beheer naar toegaan.

De politieke discussie over deze heikele kwestie wordt in mei of juni gevoerd.

De interim-structuurvisie wordt op 23 mei door Provinciale Staten vastgesteld. Hierin wordt ondermeer nationaal landschap Het Groene Woud globaal begrensd. Het westelijk deel van de Boterwijk langs de A58 bij Oirschot blijft daar buiten omdat lokale glastuinders zich hier definitief mogen vestigen. De gemeenteraad van Oirschot heeft een vervangende kassenlocatie aan de rand van de Oostelbeerse Heide afgewezen.

(Bron: Brabants Dagblad, Ron Lodewijks, 25-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel