Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W stelt 25 november aan de gemeenteraad van Horst voor opnieuw te gaan bekijken óf de geplande zandverwerkingscentrale aan de Maas bij Grubbenvorst er wel moet komen en zo ja, hoe die zandverwerkingscentrale er dan wel moet komen. De Dorpsraden en de vereniging Behoud de Parel worden door het college uitgenodigd om deel te nemen aan een opiniërende raadsvergadering op dinsdag 2 december, waar over deze heroverweging gesproken wordt. In april 2009 neemt de gemeente-raad dan een definitief satndpunt in over de komst van de zandverwerkingscentrale.

Op 21 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas in beginsel en onder voorwaarden ingestemd met (de start van de voorbereiding van procedures voor) de vestiging van een Centrale Verwerkingsinstallatie voor zand en grind (CVI) in het gebied Raaieinde in Grubbenvorst. Die voorwaarden werden geformuleerd via een motie van de PvdA, die toentertijd ondersteunt werd door het CDA en de VVD. De SP wees de motie af, omdat deze partij van mening was dat de motie te weinig garanties gaf voor de bewoners van Grubbenvorst en omdat de SP tegenstander was van de plannen zoals ze gepresenteerd werden. De discussie in de gemeenteraad is te vinden op ?q=node/37.

MER
Inmiddels zijn een tweetal MER-rapporten (Milieu-effectrapportages) in concept gereed. Op basis van de informatie in deze rapporten kan de gemeenteraad van Horst aan de Maas volgens het college van B&W een standpunt innemen over het wel of niet starten van de planologische procedure. De MER gaat in op de milieueffecten op de gekozen locatie en beschrijft het meest milieuvriendelijke alternatief voor de feitelijke vestiging.

Democratische besluitvorming
Het college van B&W wil via de dorpsraden van Broekhuizen en Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst en de vereniging Behoud de Parel in de raadscommissie "Ruimte" de inwoners van Grubbenvorst een stem geven in de discussie over de Zandmaasprojecten en in een latere bijeenkomst over de eventuele komst van de zandverwerkingscentrale (CVI). Op twee december zal in de gemeenteraad een algemene toelichting worden gegeven op de Zandmaasprojecten in relatie tot de beveiliging van Horst aan de Maas. Naast een presentatie wordt er op deze avond ook een forumdiscussie georganiseerd waar vanuit specialistische hoek tegenspraak mogelijk is, zodat een evenwichtige meningsvorming kan plaats vinden. Uit de presentatie, de forumdiscussie en de daarop volgende discussie met de Raad moeten nut en noodzaak van de verschillende Zandmaasprojecten duidelijk worden.

Het college stelt de Raad via een raadsinformatieavond in de gelegenheid om dit besluit mede op basis van de laatste ontwikkelingen te heroverwegen c.q. te bekrachtigen, nadat alle gezichtspunten nogmaals de revue hebben kunnen passeren. Het besluit daartoe zal in de raadsvergadering van 16 december worden genomen, en de dorpsraden zullen om advies worden gevraagd met betrekking tot dit vraagstuk.

Openbare bijeenkomst in Grubbenvorst
De vragen met betrekking tot de noodzaak van een CVI, de vorm daarvan in een vaste dan wel een mobiele installatie, en de beste locatiekeuze komen volgens planning op 13 januari in een openbare bijeenkomst in Grubbenvorst aan de orde. Alle betrokkenen, zoals dorpsraad, belangengroepen, politieke partijen en bewoners worden dan uitgenodigd. De bedoeling hiervan is om met betrekking tot alle vragen rond de CVI de beschikbare informatie met elkaar uit te wisselen.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad, naar verwachting op 3 februari bepalen of de vragen ook afdoende beantwoord zijn. Pas als de raad bepaald heeft of de vragen afdoende beantwoord zijn zal overgegaan worden tot wat beschreven is in punt 3. Ook met betrekking tot de vraag of de vragen over de CVI afdoende zijn beantwoord zal advies worden gevraagd bij de dorpsraad.

21 April 2009 definitief besluit
Op basis van de discussies in de gemeenteraad en de openbare bijeenkomst in Grubbenvorst zal het college een opiniërend raadstuk voorbereiden wat volgens planning op 3 maart opiniërend besproken gaat worden in de raad. Vooraf zal wederom advies worden gevraagd aan de dorpsraad. Op basis van deze discussie zal er op 21 april een besluitvormende vergadering plaats vinden. Bij een positief besluit door de gemeenteraad inzake de vestiging van de CVI zal vervolgens de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Een negatief besluit op 21 april leidt tot een bericht aan de initiatiefnemer dat de gemeente Horst aan de Maas geen medewerking zal verlenen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel