Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In opdracht van de VROM-Inspectie heeft het RIVM samen met Adviesbureau Fast Advies een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De methode is gericht op luchtverontreiniging, geur- en geluidoverlast en externe veiligheid.

De methode maakt gebruik van het stappenplan van de Gezondheids Effect Screening, (GES-methode). Daaraan is een tussenstap toegevoegd voor een eerste snelle beoordeling van gezondheidsaspecten. Deze schat of berekent de immissieconcentraties op basis van een snelle berekening. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de achtergrondconcentraties en gezondheidkundige advieswaarden. De resultaten worden daarna grafisch weergegeven volgens de GES-methode.

De methode is in de intensieve veehouderij uitgetest op een pluimveehouderij in Ruurlo. Het bedrijf bestaat uit vijf pluimveestallen met een volièresysteem. In 2005 is een vergunning verleend voor het houden van 84.900 legkippen. In verband met een uitbreiding heeft de pluimveehouderij een nieuwe vergunning aangevraagd. Na de uitbreiding zullen er 107.000 legkippen zijn. Ook zullen een mestloods en een bedrijfswoning gebouwd worden. De IPPC-richtlijn is voor pluimveehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen en daarmee voor de betreffende pluimveehouderij van toepassing. Geur en luchtverontreiniging rond dit bedrijfde belangrijkste gezondheidkundige aspecten.

Zie voor meer informatie het rapport Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen - De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen (zie bijlage). In hoofdstuk 8 komt de intensieve veehouderij aan de orde.

(Bron: RIVM, 18/12/08)

Behoud de Parel