Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een aantal politieke partijen, die een rol spelen bij de besluitvorming ten aanzien van de zogenaamde "agroparken" (vergelijkbaar met het "Nieuw Gemengd Bedrijf") en initiatieven die zich richten op de "verrommeling" van het buitengebied (zoals dat tegenwoordig zo treffend heet).
In de tabel worden enkele samenvattingen aangehaald uit de partijprogramma's zoals Behoud de Parel die in april heeft samengevat. De duimpjes is een visualisering van het stemgedrag in de raadsperiode van voor 2018. Zo er omissies zijn cq wijzigingen nodig zijn neem dan even via email kontakt met de vereniging op.

politieke partijen in de Raad van Horst aan de Maas en hun partij programma voor 2018-2022
CDA Horst aan de Maas
Het programma stelt dat het draagvlak voor intensieve veehouderij ondanks de gedaalde (ammoniak)emissies op maatschappelijke weerstand stuit. Het CDA kiest voor schaalvergroting met als voorwaarde dat een dialoog gevoerd met de omwonenden, waarmee dan voldoende draagvlak geschapen zou moeten worden. Innovatie en economisch belang staan hoog in het vaandel bij het CDA.
D66 + GroenLinks Horst aan de Maas
De Intensieve Veeteelt is niet meer maatschappelijk verantwoord en wordt niet meer geaccepteerd. “Willen we meer varkens of meer toeristen?”.
Bagatalisering van de problematiek is volgens D66/GL niet meer verantwoord. Het partijprogramma haalt de aanbevelingen van de Gezondheidsraad (WHO-normering als doel en streven) aan. “Het huidige systeem is niet duurzaam en niet houdbaar”.
Essentie
Intensieve "landbouw" moet in een goede balans zijn met gezondheid, wat bereikbaar is door het instellen van gemeentelijke emissieplafonds (?) en mogelijk een geurverordening. Intensieve Veehouderij blijft onaangetast in het LOG gebied. Daarbuiten dient volgens Essentie een "nee-tenzij"-beleid gevoerd te worden met betrekking tot uitbreidingen en vestiging van nieuw IV-bedrijven.
PvdA Horst aan de Maas
Intensieve veeteelt moet een omslag maken. Er zijn enkele bedrijven die bewijzen dat dit kan zonder de gezondheid en de leefomging in gevaar te brengen. Grootschalige mestverwerking past niet in onze omgeving. De gemeente moet werken aan een passende handhaving en rapportages in een open dialoog met de inwoners. De initiatiefnemende ondernemer heeft de bewijslast voor een gezond eindresultaat. De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers.
SP Horst aan de Maas
De gemeente moet meewerken aan investeringen die  familiebedrijven moeten doen om aan de normen te voldoen. Er worden duidelijke grenzen gesteld aan nieuwe stallen en eventuele uitbreidingen. Een duidelijk actiepunt is het invoeren van een resultaatverplichting voor de ondernemers met nieuwe stallen of bij de uitbreiding van stallen. Voorwaarde daarbij is een goede dialoog met omwonenden. De gemeente participeert actief bij de vorming van beleid of bij beleidswijzigingen van de provincie en de rijksoverheid. De SP is tegen mestvergisting en stelt dat de RMS-mestvergister er niet moet komen.
VVD Horst aan de Maas
Er wordt voorgesteld een uiterste startdatum vast te stellen, waarop de bouwstart van het CVI moet plaats vinden. De opbrengsten van het CVI moeten besteed worden in het gebied waarin het bedrijf actief is. Ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij moet worden voorkomen. Er is draagvlak nodig voor omwonende.

 

Behoud de Parel