Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mei 2007: na de aankondiging van de plannen voor de van het Nieuw Gemengd Bedrijf - met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een biovergistingsinstallatie met composteerinrichting en een kippenslachterij de grootste megastal van Nederland - besluit een klein clubje mensen tot de oprichting van de vereniging Behoud de Parel. In augustus 2007 treedt de vereniging officieel naar buiten met de openbaring van een groot spandoek  langs de A73 en met een toespraak van huisarts Monique Baggen, die vertelt over de gezondheidsgevolgen van de Intensieve Veehouderij, zoals zij die in haar praktijk tegen komt.

Mei 2018: Hoewel er nog een uitspraak moet komen van de Raad van Staten over de kippenstallen van het NGB én een nieuwe procedure is gestart vanwege de niet goed functionerende luchtwassers bij het varkensbedrijf, is het NGB gestart met de bouw van de gigastal.

Van een welzijnskeurmerk voor dieren is in het project geen enkele sprake. Volgens de ondernemers is het welzijn van de dieren ondergeschikt aan de hoge milieudoelstellingen die het bedrijf zich stelt. Daarmee wil het NGB  de meest geïndustrialiseerde vleesproductie van Nederland realiseren, ten behoeve van de export van – zoals Waker Dier omschrijft “ - de kiloknallers”.

Tijdens de juridische procedures die Behoud de Parel met zo’n 45 omwonenden aanspant,  blijkt al snel dat het met die “hoge” milieudoelstellingen wel mee valt. Er wordt gestreefd naar het halen van de normen zoals die zijn vastgelegd in de actuele wetgeving. En in die normen valt nauwelijks iets te lezen over de bescherming van omwonenden tegen de gezondheidseffecten van IV-bedrijven.

11 jaar strijd
Bijna 11 jaar heeft Behoud de Parel nu met omwonenden de bouw van het NGB met juridische procedures en op de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek gerichte acties tegen kunnen houden. In die 11 jaren heeft de vereniging naast de negatieve gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij (IV) óók de stankoverlast, het mestoverschot en de aantasting van het landschap in de buitengebieden aan de kaak gesteld. Heeft ze actief deelgenomen aan de discussies over hoe de vleesproductie in Nederland terug gebracht kan worden  naar een menselijke schaal (vooral door het terugdringen van het aantal dieren in de IV). Hekelt de vereniging  samen met Duitse milieuorganisaties het beleid in Nederland dat - met subsidie, betaald uit milieuheffingen en belastinggelden – toestaat dat mest over de grens wordt afgezet. Bekritiseert Behoud de Parel het feit dat in de vorm van SDE-subsidie zogenaamd groene stroom opgewekt wordt in bioenergiecentrales, waarvan inmiddels duidelijk is dat energie alleen opgewekt kan worden door toevoeging van andere stoffen, terwijl de mineralen die de mest juist zo schadelijk maakt, niet verdwijnen! Ook heeft Behoud de Parel aangetoond dat een groot deel van de kosten van de IV – in de vorm van  aantasting van milieu, gezondheid en landschap - afgewenteld op de samenleving. Als consument koop je met de kiloknaller een goedkoop stukje vlees, als burger betaal je via je belastingen ondertussen de reële kostprijs.

Overheden steunen NGB, burgers de dupe
Er zijn miljoenen uitgegeven door Horst aan de Maas, de provincie Limburg en het rijk om het NGB mogelijk te maken. In 2002 wisten die ondernemers, met steun van de toenmalige gedeputeerde Driessen (CDA), de minister van Landbouw Veerman (CDA) over te halen zonder voorbehoud de ontwikkeling van het NGB te ondersteunen. Desnoods - zo werd vastgelegd – moest wetgeving aangepast worden als die een belemmering zou vormen voor de bouw van het bedrijf… 

In de loop der jaren bleef die overheidssteun doorgaan. Maar tegelijkertijd werd steeds duidelijker dat nieuwe wetgeving om excessen als het NGB uit te bannen, onvermijdelijk zijn. Maar het wetgevingstraject loopt erg traag. En voor de realisatie van het NGB zal die nieuwe wetgeving – tot teleurstelling van Behoud de Parel – nauwelijks meer invloed hebben. Ook ondanks het klimaatverdrag, de klimaatwet en de inmiddels vastgestelde overschrijding van het stikstof- en het fosfaatplafond. Burgers  tot in de wijde omtrek (Grubbenvorst, Lottum, Melderslo en delen van Horst) komen in een door geur overbelaste situatie te wonen als gevolg van de toepassing van (combi)luchtwassers op de varkenstallen die volgens Wagenings onderzoek niet doen wat ze beloven: de lucht zuiveren van fijnstof, ammoniak en zoönosen.

Volgens berekeningen van de GGD Limburg Noord - op basis van de gegevens van de ondernemers! - zal het fijnstofniveau (PM10) in de regio met 2 punten omhoog gaan. Ook zullen ammoniak- en stikstofoxideverbindingen zorgen voor een hoger ultrafijnstof PM2,5 in de verre omtrek. En dus meer gezondheidsklachten in Noord Limburg tot gevolg hebben.  Het aantal gevallen van COPD en longkanker zullen toenemen.

Ook ‘normale’ boeren de dupe
Geen enkele boer of omwonende kan de stap van deze ondernemers begrijpen. Met de kennis van nu zouden stallen moeten worden afgebroken in plaats van er steeds maar meer bij te bouwen. De toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij aan het BNP is slechts 0,09 %. Netto is de toegevoegde maatschappelijke waarde zwaar negatief. Dit terwijl er vrijwel niemand uit Nederland in het NGB aan het werk zal gaan. Alleen de paar ondernemers worden er beter van, terwijl  tientallen ‘normale’ boeren niet kunnen opboksen tegen deze gesubsidieerde vleesfabrieken. Zij zullen door verder dalende prijzen en moordende concurrentie het onderspit delven op de internationale vleesmarkten  en hun - veelal - familiebedrijven, moeten opgeven, met  sociale ellende tot gevolg.

De winst van de acties van Behoud de Parel
Spijtig genoeg is er voor Behoud de Parel, haar leden en de omwonenden geen afstel gekomen van het uitstel door de juridische procedures en de gevoerde acties.  Toch is wel het een en ander gewonnen. Er zijn door het uitstel bijna 100 miljoen kippen en een half miljoen varkens minder geslacht. Een hoop dierenleed is daarmee voorkomen. De luchtkwaliteit in de regio tot op heden heeft nog niet geleden onder de 100 ton fijnstof die geproduceerd gaat worden door het NGB alsmede de ammoniak en NOx uitstoot die toe gaan nemen als de productie van het NGB start.

De bewustwording in Nederland van de gevolgen van de intensieve veehouderij - met name van de megastallen -  is mede door de protesten van Behoud de Parel gegroeid. Men is er achter gekomen de uitstoot van de Intensieve Veehouderij voor een groot deel schuldig is aan het overlijden ten gevolge van kanker (adenocarcinoom), van het grootste deel van de ruim 10.500 sterfgevallen per jaar[1]. Vroeger schetste Wageningen Universiteit de bio-industrie in agroparken als de toekomstvisie. Nu leidt de realisering van deze gigastal, het NGB, tot een gedrocht dat wetenschappers, boeren, burgers en buitenlui in de weg staat. De bouw van deze gigastal het NGB is gestart en de vraag is hoe lang deze ballon het gaat houden.

 

[1] Dit blijkt uit onderzoeken van het RIVM volgens Dr. Ignas van Bebber, oncologisch chirurg aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel