Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het bestuur van de vereniging Behoud de Parel heeft besloten de Algemene Ledenvergadering geen doorgang te geven! In de huidige onzekere tijd van de coronacrisis willenhet bestuur de Algemene Ledenvergadering schriftelijk afhandelen via  de mail en tegelijkerttijd de leden op de hoogte brengen van de actuele zaken.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor 20 april 2020 en gaat niet door als gevolg van de maatregelen die de regering  heeft afgekondigd, zoals sluiting van Horeca. Omdat de vereniging volgens haar statuten een keer per jaar aan de leden verslag moeten uitbrengen, heeft het bestuur in eerste instantie gedacht aan uitstel. Er worden echter veel projecten, activiteiten en bijeenkomsten opgeschoven en afgeblazen. Waardoor het 'straks' waarschjijnlijk erg druk wordt. Gezien deze onzekerheden en om de gezondheid van mensen niet onnodig verder in gevaar te brengen heeft het bestuur besloten de verantwoording digitaal aan de leden  te doen toekomen.

Hebben leden een dringende vragen of opmerkingen over het jaarverslag, dan kunne ze dat richting bestuur mailen. Leden die het financiële verslag willen inzien, kunne dat ook per mail aangeven. De kascontrolecommissie zal de controle uitvoeren in overleg met de penningmeester. Het bestuur zal de agenda van de Algemene Ledenvergadering puntsgewijze aan de orde brengen en aan de leden doen toekomen.

Het bestuur hoopt de leden "bij leven en welzijn" te zien en spreken op de volgende ledenvergadering.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel