Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een zestiental omwonenden van de Duitse mestverwerkingsfabriek RMS (Raps Mühle Seligenstadt) hebben beroep aangetekend tegen het verlenen van een vergunning door de provincie Limburg voor het bouwen van de mestfabriek die maar liefst 600.000 ton (!) mest per jaar gaat verwerken (zie bijlage). Deze mestfabriek wordt daarmee (potentieel) de grootste mestfabriek van Nederland. Zie voor het aangetekend beroep van 24 mei 2018:  beroep  RMS Venlo omwonenden (PDF bestand 5.5MB)

De groep mensen die beroep aantekenen hebben zich verenigd in een collectief van mensen, die een rechtsbijstandsverzekering hebben en onderdeel uitmaken van een grotere groep van 109 omwonenden die geprotesteerd hebben tegen de komst van de mestfabriek. Zij verwachten een ernstige aantasting van de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving mede als gevolg van geur- en geluidsoverlast, fijnstof en zoönosen en andere omgevingsbedreigende gevolgen.

Ontvankelijkheid
In haar reactie op de zienswijzen van de omwonenden heeft de provincie de omwonenden niet “ontvankelijk” verklaard (wanneer een zaak of klacht ontvankelijk wordt verklaard, kan deze in behandeling genomen worden door het gerecht of het systeem van rechtspraak). De reden: de lijst met handtekeningen van omwonenden die de zienswijze ingediend hebben, is digitaal toegestuurd en dat moet volgens de provincie via de reguliere post. Om deze “fout” te herstellen kregen de omwonenden slechts één week de tijd. Volgens de omwonenden onredelijk. Dat heeft zelfs geleid tot een klacht aan de provincie over de onredelijke handelwijze.

MER
Inhoudelijk maakt de jurist, die de omwonenden ondersteunt, gehakt van de vergunning. Hij wijst op het ontbreken van een Milieu Effect Rapportage (MER), waar dat feitelijk wel verplicht is bij een – feitelijk – chemische fabriek. De provincie onderschat de gevolgen van de mestverwerking in de fabriek voor het milieu, onder andere voor het natuurgebied De Maasduinen (een zogenaamd Natura 2000-gebied, dat extra bescherming geniet). Verder is geen rekening gehouden met de geuruitstoot die afkomstig is van andere bedrijven in de buurt van RMS. Eén van die bedrijven is het NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en eveneens een mestverwekingsinstallatie). Het varkensgedeelte van het NGB heeft daarboven ook nog eens niet deugdelijke luchtwassers gebouwd, waardoor de stankoverlast veel hoger zal zijn dan in de vergunning als norm is ingesteld.

RMS wil in Groenlo (Gelderland) een vergelijkbare mestverwerkingsfabriek bouwen. De provincie Gelderland heeft deze fabriek in een hogere (d.w.z. gevaarlijkere en meer overlast gevende) categorie ingedeeld dan de provincie Limburg doet met de fabriek nabij Grubbenvorst.

Veiligheid
De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft de provincie geadviseerd om personen die binnen 540 meter van de fabriek verblijven, op de hoogte te stellen van de veiligheidsrisico’s die de fabriek met zich mee brengt.  Dat advies is door de provincie naast zich neergelegd.

Geluid
In een apart onderzoek van Omgevingsadviesinstituut Roever (zie bijlage) wordt onder andere gesteld dat de door de provincie opgelegde geluidsvoorschriften niet toereikend zijn, dat onvoldoende rekening is gehouden met wijzigende omstandigheden in de omgeving en is uitgegaan van verkeerde gegevens bij het vaststellen van de geluidssterkte die verwacht kan worden. Ook de geluidsoverlast van de maar liefst 56 vrachtwagens per dag (!) wordt onvoldoende meegenomen in de berekening van de geluidsoverlast. Andere geluidsbronnen worden sowieso niet meegenomen in de berekening van de geluidssterkte. Ook is door de provincie  geen acht geslagen op het veroorzaken van zogenaamd laagfrequent geluid, dat voor een grote groep mensen tot problemen kan leiden. Tenslotte is onvoldoende gebruik gemaakt van alternatieve technieken, die de geluidsoverlast aanmerkelijk zouden kunnen indammen.

Naast de omgevingsvergunning die verleend wordt door de provincie, heeft RMS ook een zogenaamde waterwetvergunning gekregen van het Waterschap Limburg. In een apart beroep – ingesteld door onder andere de vereniging Behoud de Parel - wordt ook deze vergunning bestreden. Een belangrijk punt daarbij is het verdwijnen van reststoffen van veemedicatie in open water (de Gekkengraaf, waar het water van de mestfabriek op wordt geloosd. Een extra risico voor de volksgezondheid.

Subsidie
De omwonenden stellen in hun beroep dat RMS zoveel energie nodig heeft om het mestvergistingsproces in stand te houden dat er per saldo niet of nauwelijks energie geproduceerd wordt. Officieel de doelstelling van de fabriek. Daaruit blijkt dat het bedrijf slechts om één reden gaat bouwen nabij Grubbenvorst: het opstrijken van forse subsidies van de rijksoverheid. Die subsidies worden verstrekt om daarmee het grote mestoverschot in Nederland “op te lossen”. In plaats van het verminderen van het aantal dieren!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel