Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onderstaand artikel is met toestemming van de SP overgenomen van een artikel op de website van de SP Horst aan de Maas.

Op 6 april 2023 stuurde de SP Venray en de SP Horst aan de Maas een brief (redactie: zie de originele brief met het antwoord (PDF document) van de gemeente bevat een volledige inhoud van de brief aan de Limburgse gemeenteraaden) aan B&W en de gemeeenteraden van Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas en aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg, waarin ze haar twijfels uitte over het project “Grenzeloos Meten”.

Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit.

Op 16 mei kreeg de SP antwoord (PDF document) op haar vragen.

De gemeente Venray - die de antwoorden geformuleerd heeft in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en de provincie - stelt dat zij het niet eens is met de kritiek van vereniging Behoud de Parel, die haar samenwerking in het project heeft opgezegd, omdat het volgens de vereniging ontbreekt aan een concreet doel, een concreet verwachtingspatroon, een doelgerichte kalibratie, een doelgerichte analyse van meetgegevens en een duiding van de geregistreerde metingen.

Het project dient - zo stelt B&W Venray - om meer inzicht en duidelijkheid te geven over het meten van luchtkwaliteit met sensortechnologie en de toepassing daarvan.
De gemeente gaat er vanuit dat dit uiteindelijk helpt om te komen tot een handelingsperspectief en handvaten voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Eigenlijk bevestigt dit antwoord de stelling van Behoud de Parel en in het verlengde daarvan van de SP. Zoals de SP meldde in haar brief hebben er al eerder onderzoeken naar luchtkwaliteit plaats gevonden met behulp van sensoren.
In de (inmiddels gefuseerde) gemeente St. Anthonis in Brabant en in de gemeente Venray.

In het project "Grenzeloos Meten" wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de aanbevelingen die voortgekomen zijn uit deze onderzoeken. Feitelijk begint "Grenzeloos Meten" opnieuw met een "proef"...
En het streven naar een betere luchtkwaliteit gaat dus (misschien) pas starten na de drie jaar dat het project gaat duren, afhankelijk van de uitkonmsten van de "proef".
Daarmee wordt ook niet tegemoet gekomen aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord, dat zowel Venray, Peel en Maas als Horst aan de Maas ondertekend hebben en dat concreet gericht is op onmiddelijke verbetering van de luchtkwaliteit.

Heel concreet geeft de gemeente Venray toe dat het project "Grenzeloos Meten" niet zal leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit. Letterlijk schrijft de gemeente: "Het project bevat geen doelstelling om te komen tot een gedefinieerde oplossing voor een gezonde woonomgeving en een gezonde veehouderij (boeren)"!
Wat betreft de doelen van het Schone Lucht Akkoord wordt geantwoord: "De bijdrage van individuele projecten  -zoals "Grenzeloos Meten" (op de verbetering van de luchtkwaliteit aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord - worden niet onderzocht"! Lokale regulering en lokale handhaving is geen doel van Grenzeloos Meten, aldus de gemeente Venray.

Opvallend is de reactie van de gemeente Venray op de opmerkingen van de SP over het meetstation Hoogheide. Ondanks de aan de brief toegevoegde informatie over de "resultaten" van dit meetstation stelt de gemeente dat de doelen van "meetstation Hoogheide" wél bereikt zijn. Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat dit meetstation nauwelijks gefunctioneerd heeft (heel vaak stil gelegd, omdat de sensoren haperden).

Een rapport over de "nulmeting" (het doel van het inzetten van het station) is nooit verschenen. Behoud de Parel was nauw betrokken bij de opzet van het meetstation en de SP-fractie heeft in de gemeenteraad van Horst aan de Maas vele malen gevraagd naar rapportages en tussenevaluaties die - vanwege het disfunctioneren van het station - uitbleven.

De SP stelt in haar brief dat station Hoogheide niet geleid heeft tot het nemen van maatregelen tegen luchtvervuiling. In de brief wordt bevestigd dat de metingen via station Hoogheide niet geleid heeft tot concrete maatregelen.
Volgens B&W Venray zijn "omgevingsmetingen in het algemeen ook niet geschikt om gegevens te verstrekken op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden".
Met zo'n antwoord kunnen we vaststellen dat de vele meetstations die door het RIVM overal in het land geplaatst zijn dus feitelijk niet leiden tot maatregelen voor een betere luchtkwaliteit.

Al tientallen jaren wordt er - als we uitgaan van het antwoord van B&W Venray - door het RIVM "gesignaleerd" zonder dat dit op enigerlei wijze leidt tot consequenties voor beleid van de overheid! Gezien de conclusies van B&W Venray zal ook het project "Grenzeloos Meten" slechts 'signaleren' en ook niet leiden tot maatregelen.

Paul Geurts, die mede namens Behoud de Parel met de gemeente Horst aan de Maas regelmatig overlegd heeft over het tot stand komen van dit project, ziet met dit antwoord bevestigd dat "Grenzeloos Meten" alleen maar bedoeld is om de indruk te wekken dat de gemeenten en de provincie iets doen aan luchtkwaliteit. En dan is de betiteling "voor de bühne" naar zijn mening volledig terecht, ook al wordt dat in de brief van de gemeente Venray ontkent.

Dat geldt ook voor het onderdeel "geur", waarbij gekeken wordt naar de beleving van buirgers ten aanzien van "geur". Bij dit onderdeel wordt eveneens geen enkele poging ondernomen om concreet aan te geven welke maatregelen eventueel genomen worden bij overmatige stank. Bij 'stank' gaat het evenzo alleen om 'bewustwording', niet om de stank weg te nemen.
Burgers die bijvoorbeeld wonen in de buurt van de varkensstallen van het Nieuw Gemengd bedrijf (NGB) in Grubbenvorst hoef je met dit soort projecten écht niet bewust te maken van het probleem.

En de vraag is of het lukt de eigenaren van de varkensstallen zo 'bewust' te maken, dat ze zelf komen tot de nodige maatregelen.
Zulke maatregelen zijn tot nu toe alleen afgedwongen door juridische acties van Behoud de Parel.

Evenzo opvallend in de beantwoording van de vragen is de mededeling dat bij het kalibreren - het ijken van de te meten waarden - van de te gebruiken fijnstofsensoren gebruik zal worden gemaakt van een nog te plaatsen meetstation in Nederweert.
Dat meetstation moet dus zelf ook nog gekalibreerd worden. Het meetstation in Nederweert ligt zo'n 25 tot 40 kilometer afstand van het meetgebied van "Grenzeloos Meten." terwijl bij Venray (in Vredepeel) al jaren een wél gekalibreerd meetstation geplaatst is.
Kalibreren van de sensoren met het meetstation in Nederweert op zo'n afstand (redaktie: en met niet gecertificeerde sensoren) is technisch onmogelijk!

De slotconclusie van Paul Geurts naar aanleiding van de antwoorden: "Feitelijjk worden onze twijfels bevestigd. Het project is puur "voor de bühne" en het geld - zo'n € 400.000 - levert maatschappelijk gezien helemaal niets op. In ieder geval geen concrete maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En daar zou het toch uiteindelijk om moeten gaan?"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel