Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Stroming - de instantie die door het gemeentebestuur van Horst aan de Maas opdracht is gegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen aan de overs van de Maas - heeft een rapport opgesteld over het onderzoek. Onderdeel van het rapport is een weergave van de verschillende meningen die er in Grubbenvorst en Lottum leven over de ontwikkeling van de Maasoever. Eén van de organisaties die door Stroming is geraadpleegd, is Behoud de Parel uit Grubbenvorst. Stroming sprak met Andre Vollenberg, voorzitter van de Vereniging Behoud de Parel, in het kader van de Gebiedsontwikkeling Grubbenvorst-Lottum.
 
Naast zijn voorzitterschap bij Vereniging Behoud de Parel is de voormalig biologisch vollegrondstuinder Vollenberg ook actief bij Milieufederatie Limburg (lid algemeen bestuur en als zodanig ook afgevaardigde in regionaal overleg), bij vier windcoöperaties (waaronder Zuidenwind) en het Burgerinitiatief Max 5 odeur (tegen stankoverlast van de intensieve veehouderij).

Doelen van de gebiedsontwikkeling Grubbenvorst-Lottum
De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2019 besloten het initiatief te nemen om een inrichtingsplan op te stellen voor de weerden van Grubbenvorst en Lottum. In dat kader is door Stroming eerst een verkenning uitgevoerd, om vast te stellen welke wensen er leven in de streek, bij grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat moet een ruwe ontwikkelingsrichting opleveren voor de komende tien tot twintig jaar.
Het initiatief voor de verkenning komt ook voort uit het feit dat hoogwaterbescherming langs de Maas nu vooral door middel van dijkverhogingen plaats vindt en de hoogwatergeulen als oplossing om de waterstanden te verlagen zijn daarmee overbodig geworden. Voor Behoud de Parel was dat reden bij de gemeente aan te kloppen met het verzoek de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) op te heffen. Die was vooral tot stand gekomen om juist die hoogwatergeulen te graven (lees hier het artikel over de brief van behoud de Parel aan B&W).

Vanuit het rijksprogramma Integraal Rivier Management (IRM) is er belangstelling getoond voor de ontwikkeling van de weerden van Grubbenvorst en Lottum, vanuit een breed perspectief, zoals hoogwaterveiligheid, verdroging, scheepvaart, waterkwaliteit, natuur, landschap, enzovoorts.
 
Doelen en positie van Vereniging Behoud de Parel
Behoud de Parel is in 2007 opgericht met als doel om de kwaliteit van Grubbenvorst te bewaren. Vanuit die gedachte verzet Behoud de Parel zich onder andere tegen de CVI. Daarbij speelde voor Behoud de Parel het gevoel dat Grubbenvorst gaandeweg wordt ingesloten door allerlei initiatieven van buiten, bijvoorbeeld vanuit Venlo dat grote delen van de gemeente bij de laatste gemeentelijke herindeling heeft geannexeerd om er vervolgens een groot industruieterrein van te maken, met voornamelijk "blokkendozen" (logistieke bedrijven) die voornamelijk een beroep doen op arbeidsmigranten. Een en ander roept veel weerstand op onder de bevolking, niet alleen in Grubbenvorst, maar in de hele regio. Namens Behoud de Parel heeft André Vollenberg aangegeven dat de vereniging met zorg kijkt naar de mogelijkheid dat er ook nog een grootschalige ontwikkeling op gang komt langs de Maas. Als de ideeën van "Gezicht naar de Maas" - een groep ondernemers, die gestuurd door de eigenaar van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie megalomane plannen hebben met de oever van de Maas -werkelijkheid worden, dan is de omsingeling van Grubbenvorst compleet.

Visie van Behoud de Parel op de weerden van Grubbenvorst en Lottum
Het belangrijkste voor Behoud de Parel is dat de afwisseling van het kleinschalige landschap behouden blijft en wordt versterkt en dat de weerden in één lijn gaan functioneren met de natuurontwikkeling in andere gebieden langs de Maas. Het was mooi geweest als bij de natuurontwikkeling van Ooijen-Wanssum aangehaakt had kunnen worden door in te richten vanuit natuuroogpunt. Het schrikbeeld is wat er bij Roermond is gebeurd: grote plassen met weinig natuurwaarden waar grote groepen toeristen op af komen, zelfs vanuit Duitsland.

Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap kan volgens Behoud de Parel gecombineerd worden met andere functies. De diversiteit van het Limburgse landschap kan zich weerspiegelen in de maasbedding met kwekers van rozen, coniferen, kruiden, biologische groenten, akkerbouw en veehouderij met bijvoorbeeld MaasRijn IJsselvee(MRIJ koeien). Woningbouw is ook een mogelijkheid. Dit zou naast vrije sector-woningen moeten zijn, vooral ook sociale woningbouw moeten zijn, waar mogelijk voor ouderenhuisvesting met geïntegreerd een zelfzorgcomplex (denk aan de Zorgbuutrhuizen waarvoor de SP in de gemeenteraad voor gepleit heeft).
Ook betaalbare huisvesting van jongeren is voor Grubbenvorst belangrijk, daar is een groot gemnis aan. De vitaliteit van Grubbenvorst is voor Behoud de Parel belangrijk, maar het "oppeppen" van het dorp moet gebeuren met kleinschalige initiatieven die de diversiteit van de plek, die uniek is, bewaren en versterken. Denk aan meer dagrecreatie voor fietsers.De schaal moet “dorps blijven”. Ook passend is de aanleg van de heggen die vroeger als scheiding tussen percelen en langs wegen en paden lagen en die huisvesting van vogels en insecten zijn en de wind breken.
Een strandje aan het water, eventueel een kleinschalig passantenhaventje in combinatie met een camperplaats of kleine camping zouden ook goed kunnen passen in de weerd van Grubbenvorst maar geen grote op zichzelf staande ontwikkeling waar bij de relatie met het bestaande dorp ontbreekt. Belangrijk is de diversiteit van het landschap “naar de rivier te brengen”, kleinschalig. Geen grootschalige transformatie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel