Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel vraagt aan het college van B&W van Horst aan de Maas om de aan de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) van DCM verleende vergunning voor een zandverwerkingsinstallatie een depot en een haven in te trekken. Daarmee reageert de vereniging op de door de gemeente Horst aan de Maas bekend gemaakte plannen voor het aantrekkelijker maken van de maasoever bij Grubbenvorst en Lottum (de brief van behoud de Parel is terug te vinden in de bijlage)..

In de informatiebrief 27 februari 2020 aan de gemeenteraad stellen B&W dat hoogwaterveiligheid – als gevolg van de laatste ontwikkelingen en inzichten - niet meer voorop staat. Terwijl de reden voor het verlenen van een vergunning voor DCM juist gemotiveerd werd met  de noodzaak en urgentie om de burgers van Horst aan de Maas te beschermen tegen overstromingen van de Maas, zoals in 1993 en 1995 hebben plaats gevonden. Uit de raadsinformatiebrief blijkt nu dat de veiligheid – ook zonder de beoogde werkzaamheden van DCM – tot minimaal 2050 is gewaarborgd.

Behoud de Parel ziet in de raadsinformatiebrief het bewijs voor het al in 2015 door haar ingenomen standpunt tijdens de behandeling van haar bezwaren bij de Raad van State dat er geen sprake is van nut en noodzaak. Behoud de Parel stelde toen: “Vereniging Behoud de Parel zet grote vraagtekens bij het doel - voorkomen van overstromingen - als belangrijkste argument vóór de plannen. Er zijn alternatieven voor de installatie die de bezwaren tegen het CVI opheffen en sowieso is de vraag of een haven en slibdepot wel nodig zijn, om het uitdiepen van de Maas uit te kunnen voeren. Volgens Behoud de Parel dient het plan vooral de economische belangen van DCM, de uitvoerder van de plannen” (lees hier het bericht over de argumenten van Behoud de Parel die in gebracht zijn in de behandeling van de bezwaren tegen de vergunningverlening).

Pas in mei 2018 zijn de eerste voorbereidingen voor de CVI en afgravingen tot waterniveau ter hand genomen. Ook werd er nog gesproken met de gemeente Venlo over de afvoer van het grind en zand over Venloos grondgebied. Volgens de plannen heeft DCM ook de sorteer- en breekinstallatie geplaatst. Die activiteiten blijken nu dus los te staan van de bestrijding van het risico van overstromingen. De vergunning voor DCM geldt voor 25 jaar. Dat betekent dat die vergunning verlopen is als er – op of na 2050 – wellicht wel werkzaamheden nodig zijn in het kader van eventuele risico’s op hoogwater. Behoud de Parel vraagt zich in haar brief af of een gebrek aan visie in de politiek of te opportunistisch denken en rekenen vanuit DCM ten grondslag ligt aan het toenmalige besluit van de meerderheid van de gemeenteraad.

Naast de vraag of de vergunning voor DCM nu ingetrokken wordt vraagt Behoud de Parel aan B&W van Horst aan de Maas of binnen het gebied waar DCM opereert, natuur wordt gerealiseerd, zoals in de gemeenteraad besloten bij het besluit om de vergunning voor DCM goed te keuren. Tenslotte verzoekt de vereniging het college de werkzaamheden voor realisatie van aantrekkelijke Maasoevers tegen lage kosten te realiseren, gezien het tijdelijke karakter. Immers na 2050 zouden hoogwatergeulen toch aangelegd moeten worden is nu de verwachting.

Ook de SP - die bij het besluit van de gemeenteraad om DCM de vergunning te verlenen, als enige fractie tegen stemde - heeft het voornemen om in de raadsvergadering van 19 mei 2020 vragen te stellen aan het college van B&W over de ruimtelijke plannen met betrekking tot de maasovers van  Grubbenvorst-Lottum. De SP constateert dat uit de Rraadsinformatiebrief een positief beeld geschetst wordt van de Maasbeveiliging. De SP wijst er op dat de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) vaker gememoreerd wordt. Het lijkt er volgens de SP sterk op dat het CVI weinig met hoogwaterbescherming te maken heeft, zoals oorspronkelijk beargumenteerd. De SP vraagt dan ook: "Geeft het college na al deze jaren toe dat het toestaan van de CVI altijd al om economisch gewin ging? Zo nee, welke substantiële bijdrage heeft het CVI dan geleverd aan de Maasbeveiliging?" Lees hier het artikel op de website van de SP Horst aan de Maas.

Reactie Beursken op brief Behoud de Parel
In Dagblad de Limburger van 9 mei 2020 geeft wethouder Eric Beurskens (Essentie) als reactie: „De CVI (Centrale Zandverwerkersinstallatie) is er niet alleen voor de hoogwatergeulen van Grubbenvorst en Lottum, maar voor verschillende Maasprojecten in Noord- en Midden-Limburg. Grubbenvorst ligt ongeveer middenin dit gebied.” Haven en zandverwerker zijn volgens Beurskens onder meer nodig om te voorkomen dat er heel veel zandtrucks door Noord- en Midden-Limburgse dorpen gaan rijden als daar beschermende maatregelen tegen de Maas worden gerealiseerd. Paul Geurts van Behoud de Parel geeft aan dat - toen de discussie over wel of niet verlenen van een vergunning in de gemeenteraad besproken werd - de vereniging een alternatief plan gepresenteerd heeft (lees hier het bericht over dat alternatief plan). Met dat alternatief plan zouden vrachten vervoerd worden over de Maas en zou er niet meer vrachtverkeer door Noord-Limburg rijden als nu het geval zal zijn met het gerealiseerde CVI.

De CVI staat volgens Beurskens los van de afgravingen in de Maas bij Grubbenvorst en Lottum die nu niet doorgaan. Terwijl die - zoals stelt Paul geurts - wel als argument gebruikt zijn, om de plannen van DCM er door te duwen.

Beurskens is niet van plan om de vergunning in te trekken. Wel gaat hij nog met Behoud de Parel praten om het één en ander toe te lichten. Volgens de wethouder is het immers niet ondenkbaar dat de zandverwerker in de toekomst nodig is voor de herinrichting van de Maasoever bij Grubbenvorst en Lottum. Een vreemde redenering, want DCM moet - volgens de vergunning - vóór 2050 het hele terrein leeg halen (inclusief haven en depot) en het gebied omzetten in natuur. 

Beurskens: „We willen onder meer met burgers, dorpsraden en (agrarisch) ondernemers in Lottum en Grubbenvorst een gebiedsvisie maken voor de Maasoevers. Er zouden diepe hoogwatergeulen komen. Nu dat niet hoeft, kunnen we het gebied mooi inrichten. Dat zit nog in een pril stadium van ideeën ophalen. Misschien gaan we een project realiseren waarbij de zandverwerker nog heel goed van pas komt.” "Alles mooi en aardig", is het commentaar van Paul Geurts, "maar dáár was de CVI niet voor bedoeld..."

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel