Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst de paden op

Door een groep mensen uit Grubbenvorst is een plan opgezet om de Maasoever in Grubbenvorst commercieel te kunnen exploiteren. Zij opereren onder de stichting "Gezicht naar de Maas". De plannen ontmoeten veel weerstand onder de burgers in Grubbenvorst. Dat heeft geleid tot een tegenbeweging, die zich presenteert onder de slogan "Genieten van de Maas". Ook de vereniging Behoud de Parel - die zich steeds verzet heeft tegen de plannen voor de ontwikkeling van een Centrale Zandverwerkingsinstallatie in het Raaieind - heeft moeite met de plannen. André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel kijkt in onderstaand bericht - dat in het weekblad Mededelingen wordt gepubliceerd - naar andere mogelijkheden om de Maasoever nabij Grubbenvorst in de toekomst verder te ontwikkelen.

Grubbenvorst de paden op

"Naar de toekomst kijken en visie en perspectief hebben voor die toekomst" is voor iedereen van belang. Dat daarin belangen van een individu of ondernemer anders zijn dan voor de gemeenschap is evident. Een ondernemer wil met zijn bedrijf geld verdienen en winst maken. Dat doel moet echter niet op zichzelf staan. In de huidige maatschappij zal dat in overleg en samenhang met die gemeenschap en omgeving dienen te geschieden. Voorkomen moet worden dat er in een schijn democratisch proces besluiten worden genomen waar weinigen zich in kunnen vinden.
Een dergelijke werkwijze frustreert bewoners en schept nul en generlei vertrouwen in de politiek. Kijk bijvoorbeeld naar de totstandkoming van de megastallen van het NGB in Grubbenvorst.

Gevolg van dergelijk handelen is tevens dat ons rechtssysteem wordt aangesproken en overbelast raakt. Ook de uitspraken die na lange tijd de burger bereiken zijn veelal niet vertrouwenwekkend. De politiek kan namelijk gedurende de procesgang tot nieuwe regels of wetten besluiten om zo wensen te verankeren. Jurisprudentie vanuit Behoud de Parel samen met de bevolking is zo gefrustreerd.
Kijken wij nu naar de Zandmaaswerken en de huidige plannen voor de Maasweerden tussen Grubbenvorst en Lottum. Om de ontgrinding van het gebied aan de bevolking  te verkopen worden allerlei zaken die niets met het gebied te maken hebben erbij gesleept zoals woningbouw, recreatie en sportaccommodaties.

De ontgrindingsplannen gaan minimaal 25 jaren duren en het effect tegen hoogwater is minimaal. Voor de beveiliging tegen het water telt oppervlakte en hoogte en draagt een grindgat niet bij, hoe diep dat gat ook wordt. Dat zit immers altijd onder water. Ook de in aanleg zijnde haven voor de CVI blijkt niet nodig. Wederom liggen daar juridische procedures in het verschiet al dan niet met medewerking van vereniging Behoud de Parel.

Hoe kan het ook?
Nu de CVI niet noodzakelijk blijkt kan, zoals afgesproken, dit gebied spoedig teruggegeven worden aan de natuur. Dit biedt extra lokale recreatieve mogelijkheden en zal vele soorten dieren aantrekken zoals ijsvogels, ganzen, eenden, oeverzwaluwen en misschien komt de visarend wel een keertje aanvliegen.
Het huidige terrassenlandschap in het Maasdal kan in zijn natuurlijke en oorspronkelijke situatie worden verbeterd. Daartoe kunnen biologische extensieve veebedrijven worden gevestigd in de laaggelegen delen.  Daar kunnen  schapen, geiten, kalveren, koeien en paarden grazen. De bedrijven die jaren geleden leeg zijn komen te staan kunnen weer in gebruik worden genomen. Die kunnen ook een educatieve functie krijgen met leerplaatsen voor agrarisch onderwijs waar toekomstbestendigheid en klimaatneutraliteit  wordt ontwikkeld en onderwezen.
Op de hoger gelegen gronden kan biologische akker- en tuinbouw plaatsvinden. Door deze teeltwijze zal de diversiteit in het landschap worden hersteld  en verbeterd. Er zijn teelten mogelijk van rozen, vaste planten, groenten, granen, bieten en aardappelen.
Natuur van Grubbenvorst
Alle huidige natuur kan worden uitgebreid en versterkt en ondiepe plassen, deels verbonden met Salderbeek en Maas zullen bijdragen aan de biodiversiteit. De bever krijgt ruimte, de das wordt niet verdreven en ook het leven in en op het water zal gedijen. Bovengronds zal omwille van de doorstroming in geval van hoogwater slechts zeer beperkt aangeplant kunnen worden.
Grubbenvorst de paden op

Dit wordt met waterkundigen en Landschap Horst aan de Maas bekeken en onderhouden door de Groengroep ter Behoud van de Weerden die de verbinding van boeren en burgers uit Grubbenvorst en Lottum bestendigen. De paden die nu in het gebied aanwezig zijn kunnen worden behouden en verbeterd ook om de percelen te bereiken en om geen extra gevaar op te leveren door de toenemende activiteiten van onderwijs, kleinschalige recreatie en agrarische activiteiten. Er komt geen megaplas waar enkele grote boten liggen te dobberen maar er zijn honderden hectares in een divers landschap  waar we iedereen laten zien hoe we onze aarde moeten behandelen.

Dit op een duurzame wijze met het gezicht naar en perspectief voor de toekomst. Hier komt gezond voedsel vandaan voor de inwoners van de Gezondste Regio".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel