Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 2 oktober organiseert de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) een open dag op de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) op het Raaieind in Grubbenvorst. De buurt heeft samen met Behoud de Parel jaren strijd gevoerd tegen de komst van de CVI, waar een zandverwerkingsinstallatie, een haven en een zanddepot (waar verontreinigd zand uit de Maas wordt gestort). Nog onlangs heeft Behoud de Parel in een brief aan het gemeentebestuur gepleit voor het sluiten van de CVI, omdat de plannen tegen wateroverstroming van de Maas drastisch gewijzigd zijn en de CVI daar feitelijk geen functie meer in vervult (lees hier het artikel over die brief).

DCM stelt in haar "uitnodiging" in het weekblad "Mededelingen" dat zij werkt aan rivierbeveiligingsmaatregel langs de Maas, om zo bedrijven en bewoners langs de Maas te beschermen tegen overstromingen. Een onzinverhaal. Onder het mom van "beveiliging" heeft DCM maar één doel: door winning van zand en grind veel geld verdienen!

DCM stelt dat ze op dit moment met twee projecten bezig is: de Hoogwatergeul bij Lomm en de CVI in Grubbenvorst. Aan die Hoogwatergeul wordt al lang gewerkt en het ui8tgraven en opbouwen van de CVI is feitelijk hetzelfde als het bouwen van een fabriek. Die fabriek is nodig om productie te maken en zo de zand- en grondwinning winstgevend te maken. Dat staat dus helemaal los van de beveiliging. De andere beveiligingsplannen, waarvoor de CVI ingezet zou worden, staan op lossen schroeven, omdat de provincie en het rijk gekozen hebben voor een andere vorm van Maasbeveiliging: hogere dijken. En indien de plannen bij Grubbenvorst en Velden - waar nog wel over gesproken wordt - doorgaan - zou dat hooguit een 3 cm lagere waterstand tot gevolg hebben. Verwaarloosbaar dus. Ter vergelijking: de gecreëerde natuur bij Ooijen-Wanssum heeft 35 cm verlaging teweeg gebracht.

Het is wellicht mogelijk dat er nog elders langs de Maas geulen gegraven moeten worden, maar daarvoor is DCM als verwerker niet uitgekozen. Zou dat wel het geval zijn, dan dient DCM met de gemeente Horst aan de Maas een nieuw contract te sluiten, want in het huidige contract wordt verwerking van zand- en grind uit de Maas van locaties elders niet toegestaan. Feitelijk is daarmee het nut en de noodzaak van het realiseren van deze CVI weggevallen!

Degenen die naar de open dag willen gaan - om daar kritische vragen te stellen over de hiervoor besproken twijfel over nut en noodzaak  - moeten zich vooraf melden. Er zijn twee tijdsblokken waarbinnen een maximaal  aantal geïnteresseerden terecht kunnen (tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 12.30 uur en 14.30 uur). Aanmelden kan tot en met 28 september via www.aanmelder.nl/opendagcvi.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel