Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maandag 27 november alarmeerden omwonenden "de politiek" van Horst aan de Maas over het kappen van bomen langs de spoorlijn in Grubbenvorst (lees hier het verslag). Contacten van bewoners, onder andere met de SP Horst aan de Maas, overheidinstanties en ProRail (de eigenaren van de grond, waarop de bomen stonden) leidden tot het stilleggen van de kap. En op 4 december vond er overleg plaats tussen omwonenden, Behoud de Parel, ProRail en instanties.

Helaas - zo stelde één van de aanwezige bewoners - was er bij het overleg geen vertegenwoordiging van de provincie aanwezig. Terwijl de provincie een belangrijke handhavingstaak heeft bij deze kwestie.

Door de vertegenwoordiger van ProRail werden excuses aangeboden voor het ontbreken van enige vorm van communicatie richting gemeente en omwonenden. De stil gelegde werkzaamheden worden pas weer hervat als dat met de omwonenden gecommuniceerd is. Ter toelichting van de gang van zaken vertelde de Pro Rail-vertegenwoordiger dat het onderhoud - waar de kap van bomen deel van uit maakte - uitgevoerd wordt door een onderaannemer, op basis van een zogenaamd PGO: Prestatie Gericht Onderhoud. Dat betekent in de praktijk dat de onderaannemer zelf bepaalt hoe de werkzaamheden ingericht worden. Eindverantwoordelijke blijft overigens even goed ProRail.

Volgens de aanwezige ambtenaren geldt voor dit soort werkzaamheden een meldingsplicht. Maar onduidelijk is of de melding gedaan moet worden bij het rijk (RVO) of bij de provincie. Uiteindelijk bleek in het overleg dat de provincie wel op de hoogte was van de voorgenomen kapwerkzaamheden en de provincie zegt ook te hebben getoetst of de werkzaamheden toegestaan kunnen worden. Voor meldingen geldt geen publicatieplicht en er is (dus) ook geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De aanwezige omwonenden betwijfelen of de toetsing door de provincie wel zorgvuldig is gebeurd, want het gaat hier om bomen die in een zogenaamd "goudgroene natuurzone" staan (en dus beschermwaardig).

Met de omwonenden is afgesproken dat er voor elke omgehakte boom een nieuwe boom komt en dat de communicatie in de toekomst bij dit soort zaken beter moet. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas beloofde dat de gemeente voortaan sneller zal reageren op klachten van burgers. Daar ontbrak het in deze kwestie aan. De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft vragen gesteld over de gang van zaken (zie bijlage).

De omwonenden hebben aangegeven dat zij inspraak willen bij herplanting. Zij vragen ProRail om voorbeelden van herplanting. ProRail heeft aangegeven dat zij eerst intern een aantal zaken willen uitzoeken en op een rij zetten om vervolgens terug te komen bij de gemeente en de omwonenden. Samengevat betekent dit, dat eerst intern terug gekken wordt op de gang van zaken, dat vervolgens een plan van aanpak wordt gemaakt over hoe verder te gaan en dan wordt vervolgens in overleg gegaan met de gemeente en de omwonenden. En dat binnen een half jaar.

Omdat er bij de provincie een sleutelrol ligt met betrekking tot de toetsing van plannen in het geval er sprake is van een beschermde status van het landschap en de flora en fauna (de goudgroene natuurzone), gaan de omwonenden nog eens uitdrukkelijk navraag doen over de=ie taak van de provincie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel