Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Waar Grubbenvorst al te maken heeft met de grootste intensieve veeindustrie van Nederland in de vorm van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie) zijn er nu plannen voor de bouw van de grootste mestverwerkingsfabriek in Nederland. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben inmiddels groen licht gegeven voor de plannen en de omgevingsvergunning goedgekeurd (zie hier het Ontwerpbesluit van GS Limburg Omgevingsvergunning RMS Venlo). Het Waterschap Limburg heeft een zogenaamde watervergunning (zie bijlage) goedgekeurd. Omwonenden en Behoud de Parel zijn het daar niet mee eens en verweren zich tegen de plannen.

RMS vestiging Horst aan de MaasHet Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) wil tussen Horst en Grubbenvorst, langs de A73, een grote mestverwerkingsfabriek bouwen met een jaarcapaciteit van  600.000 ton rundvee- en varkensdrijfmest, bermgras en vaste mest. Het bedrijf dat gevestigd is in Seligenstadt nabij Frankfurt wil – volgens de zaalwaarnemer in Nederland, adviesbureau Van Westreenen uit  Lichtenvoorde – 60 miljoen investeren in wat ze zelf noemt “een biogasraffinagebedrijf”. In de praktijk wordt mest vergist, worden “restproducten” gedroogd en verwerkt tot korrels. Bij het proces komt gas vrij, dat beschikbaar gesteld kan worden voor de opwekking van energie. RMS heeft de plannen eerder in 2014 al bekend gemaakt zich in Horst aan de Maas te willen vestigen (lees het artikel op deze website). De plannen liepen vertraging op, omdat volgens de provincie allerlei stukken bij de vergunningaanvraag ontbraken.

De omwonenden, vereniging Behoud de Parel (zie Zienswijze RMS Venlo bv) en Milieudefensie Venlo (zie bijlage) protesteren tegen de komst van RMS en hebben daarom een zogenaamde “zienswijze” ingediend bij de provincie. De 109 omwonenden die de zienswijze ondertekenden vrezen onder meer overlast van stank, uitstoot van fijnstof, last van vrachtverkeer, aantasting van de natuur  en vervuiling van het oppervlaktewater (onder andere met medicijnenresten die in overvloedige mate in de mest zitten). Behoud de Parel en de omwonenden hebben stevige kritiek op Gedeputeerde Staten, die een erg tolerante houding aannemen tegenover het bedrijf en bagatelliseert de te verwachten overlast. Zij wijzen ook op het ontstaan van een overschot aan mestverwerkingsinstallaties. Op dit moment staat er al een grote installatie bij Ashorst (waar omwonden al jaren last van ondervinden) en heeft het NGB ook plannen voor een mestverwerkingsinstallatie, die méér capaciteit heeft dan de verwerking van de eigen mest rechtvaardigt. Beide bedrijven zijn, net als het geplande RMS, afhankelijk van de aanlevering van mest van buiten af.

In andere plaatsen heeft RMS ook plannen gelanceerd voor vergelijkbare mestverwerkingsfabrieken. In Groenlo (Achterhoek) bijvoorbeeld leidden die plannen ook tot protest onder aanvoering van “Stichting Megamestvergisting Groenlo Nee” in Gemert-Bakel heeft de bevolking de plannen tegen kunnen houden. Ook de gemeente Oss wordt verzet gepleegd door omwonenden die zich verenigden in de vereniging Behoud Leefbaarheid (zie ook deze aanvullende website). De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft eerder richting provincie vragen gesteld over het vrijkomen van giftige stoffen bij calamiteiten, maar de Gedeputeerde Staten was dat geen reden om een vergunning te weigeren. Volgens de zegsman van Van Westreenen gelden er strenge normen en maatregelen op het gebied van onder meer geur. Maar de omwonenden hebben daar weinig vertrouwen in.

Zienswijze
De 109 omwonenden en Behoud de Parel hebben voor hun juridisch verzet tegen de plannen van RMS de ondersteuning ingeroepen van Mr. Wösten, die Behoud de Parel ook heeft ondersteund bij het verzet tegen de komst van het NGB. Hij heeft een zienswijze opgesteld en ingestuurd over zowel de ontwerp omgevingsvergunning van de provincie, als de ontwerp watervergunning van Waterschap Limburg.

In de zienswijze stelt Wösten, dat de omwonenden zich ernstig zorgen maken omtrent het voorgenomen initiatief van RMS. Zij zijn van mening dat de provincie niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Daarbij gaat het zowel om het feit dat met omwonenden geen dialoog heeft plaats gevonden als om de beoordeling van de vergunningaanvraag. De provincie heeft de gevolgen van het besluit voor de volksgezondheid onvoldoende onderzocht en zij acht een MER niet noodzakelijk. Er lijkt sprake van haastwerk, zodat de zorgvuldigheid in het gedrang is gekomen. In slechts acht dagen (!) tijd heeft het college van GS ruim 70 documenten doorgenomen… De omwonenden verlangen – via de zienswijze – alsnog dat de provincie op z’n minst een MER-procedure volgt, met inschakeling van de MER-commissie, zodat het MER ook aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet.

Opvallend is dat Gedeputeerde Staten het advies van de brandweer (Veiligheidsregio Limburg –Noord) in de wind heeft geslagen. Volgens Wösten stelt GS dat het advies van geen belang is, wat grote onrust over de veiligheid rechtvaardigt.

Verbaasd is Wösten over de Limburgse Verordening Ruimte, die mede de basis vormt voor de beoordeling van vergunningaanvragen, zoals RMS die nu ingediend heeft. In die verordening ontbreken de begrippen “mestverwerking” en “mestbewerking”.  Het lijkt er op – als je de verordening leest – dat er in (Noord-)Limburg geen mestoverschot bestaat. Ondanks de onlangs bekend geworden mestfraude in Noord-Limburg en andere gebieden in De Peel lijkt het provinciebestuur de mestproblematiek totaal ontkent. Ook ten aanzien van het onderdeel Milieuveiligheid is door het Limburgse provinciebestuur niets geregeld.

De provincie heeft in februari 2017 de aanvraag van RMS doorgestuurd naar onder andere het Waterschap en de gemeente Horst aan de Maas. De stukken bij die aanvraag waren echter onvolledig, want pas op 23 juni 2017 heeft de provincie een zogenaamd “ontvankelijke aanvraag” ontvangen. Het Waterschap heeft daar in haar reactie “in meer dan beleefde woorden – kritiek op uitgeoefend. Voor zover na te gaan heeft het College van B&W van Horst aan de Maas haar advies met betrekking tot de plannen van RMS niet eerst aan de gemeenteraad voorgelegd alvorens zij haar advies doorstuurde naar de provincie. Voor de SP Horst aan de Maas reden om B&W daar vragen over te stellen (zie bijlage).

In de zienswijze wordt opgemerkt dat nabij de geplande locatie voor de mestfabriek restaurant De Paddestoelerij, hotel/restaurant de Lindenhoeve, woonhuizen en een camping liggen. Als het misgaat met de mestinstallaties, dan kunnen hotel, restaurant en de camping hun deuren wel sluiten. En omdat de vergunning nagenoeg geen normen bevat inzake geur, ammoniak, fijn stof en andere milieubedreigende stoffen, zal de leefomgeving er niet veel beter op worden. En er is ook geen nader onderzoek gedaan naar de effecten van de installaties op de volksgezondheid. De omwonenden vragen de provincie om alsnog een dergelijk onderzoek uit te voeren, waarbij aangesloten kan worden bij de laatste inzichten op dit gebied. Daarbij wordt verwezen naar een rapport van de Provinciale Raad Gezondheid Brabant (Advies m.b.t. mestverwerking en bewerking in Noord-Brabant vanuit gezondheidsperspectief), waarin staat: “Grote mestverwerkingsinstallaties in een dichtbevolkt gebied zullen zoveel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, dat vanuit het voorzorgprincipe hiervoor niet gekozen zou moeten worden”.  Naast de uitstoot van ziekteverwekkende stoffen kan geurhinder en geluidsoverlast ook leiden tot gezondheidseffecten. De omwonenden en Behoud de Parel vragen aan GS verder dat ze naast de gezondheidsrisico’s ook de kans op calamiteiten en de risico’s daarvan nadrukkelijk te betrekken bij de vergunningverlening.

Met betrekking tot de ontwerp watervergunning schrift Wösten dat uit ervaringen elders is gebleken dat bij de naleving van vergunningvoorwaarden voor mestvergisters grote problemen bestaan.  Het toevoegen van illegale stoffen blijkt vaste praktijk. En ook wordt steeds duidelijker dat het afvalwater dat geloosd gaat worden in open water (De Gekkengraaf) grote hoeveelheden medicijnresten (waaronder antibiotica) bevat, afkomstig van de mest, die daar in komt in verband met de overmatige toediening van medicatie aan de dieren in de IV-bedrijven.

In de Zienswijze wordt het College van GS van Limburg dringend verzocht de vergunning aan RMS niet te verlenen.

Lees hier de opinie van de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg,

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel