Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

bomenkap GrubbenvorstVoor de tweede keer in korte tijd wordt Grubbenvorst geconfronteerd met het kappen van bomen zonder dat omwonenden noch de andere inwoners van Grubbenvorst daarover geïnformeerd zijn. Ging het enkele weken geleden over bomen aan de Venloseweg, nu gaat het om bomen langs de spoorlijn tussen Californische weg tot en met een halve kilometer ten noorden van de kruising Witveldweg (Lovendaal).

Vanuit omwonenden is verbaasd en geërgerd gereageerd. Afgelopen maandag alarmeerden omwonenden Paul Geurts, bestuurslid van Behoud de Parel en de SP Horst aan de Maas. De SP nam contact op met het Bureau Handhaving van Horst aan de Maas/Venray. Na een eerste contact (waarin toegezegd dat er nader onderzoek verricht werd) heeft de SP niets meer vernomen van het Bureau Handhaving, ondanks regelmatige pogingen contact te krijgen.

Ook op provinciaal niveau is uitgezocht wie verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving bij dit soort activiteiten. Vastgesteld is dat voor wat betreft de kap de gemeente bevoegd gezag is. Zij bepalen aan de hand van hun (kap)verordening waar wel en geen vergunning voor nodig is. De bomen die gekapt worden, bevinden zich op het terrein van Pro Rail zelf en in dat geval is geen kapvergunning nodig.  Indien de bomen een belangrijke functie vervullen ten behoeve van Fauna (denk aan vleermuizen bijvoorbeeld) is de provincie bevoegd gezag voor wat betreft verlening van ontheffingen en handhaving op gebied van soortenbescherming. Maar feitelijk kan geconcludeerd worden dat hier dus in principe niemand actief op toe ziet. Pas als iemand een handhavingsverzoek indient, gaat de gemeente (of uiteindelijk provincie als er soorten in het geding zijn of de boswet van toepassing is) hier iets mee doen.

Door omwonenden is een klacht ingediend bij Pro Rail. Een afschrift van hun klacht is gestuurd naar milieuorganisaties en politieke partijen in Horst aan de Maas. Het belangrijkste bezwaar van de klagers richt zich op het feit dat de procedures met betrekking tot het project de Maaslijn niet zijn gevolgd. Er wordt gewerkt aan het Provinciaal Inpassings Plan en een Milieu Effect Rapportage (MER). De vastgestelde procedures waarborgen zorgvuldigheid, mogelijkheid tot inspraak en draagvlakvergroting. De planvormingsfase ligt echter even stil vanwege de problemen met de financiering van station Grubbenvorst. ProRail voert werkzaamheden uit zonder het vervolg van de procedure af te wachten. De voorbarige uitvoering van de genoemde grootschalige bomenkap ontneemt omwonenden elke vorm van inspraak, schaadt het landschap en het woongenot enorm en is onomkeerbaar. De omwonenden stellen vast dat provincie, rijk en ProRail niet doen wat beloofd is. Zij vinden deze gang van zaken "ondoorzichtig, onfatsoenlijk een zeer schadelijk voor het draagvlak van het project de Maaslijn". 

Komende maandag 4 december vindt overleg plaats tussen Pro Rail, de gemeente Horst aan de Maas, de provincie, de dorpsraad, vereniging Behoud de Parel en omwonenden om het vervolg te bespreken.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas gaat vragen stellen aan de burgemeester van Horst aan de Maas, die verantwoordelijk is voor het handhavingsbeleid in de gemeente. Met name het feit dat keer op keer de omwonenden/bevolking niet tijdig geïnformeerd wordt vraagt om een nadere verklaring, aldus de SP.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel