Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP, gesteund door de SPD, D'66, de PvdD en GroenLinks hebben in de discussie over de plannen van Gedeputeerde Staten van Limburg een tweetal moties en een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend. Provinciale Staten van Limburg bespraken de voorstellen over Klavertje Vier op 3 april 2009.

Motie Grondgebonden landbouw
Het eerste wijzigingsvoorstel betreft de grondgebonden landbouw. In het amendement wijzen de partijen op het feit dat er in het plangebied al verschillende grondgebonden agrarische bedrijven gevestigd zijn, dat er sprake is van economische potentie van grondgebonden landbouw, die ook een belangrijke rol spelen bij het beheer van het landschap, dat een groene buffer vormt tussen het stedelijk gebied van Venlo en de omliggende plattelandsgemeenten.

In de huidige plannen is volgens de indieners van de amendementen onvoldoende ruimte voor grondgebonden landbouw,
en ze stellen daarom voor in de "POL aanvulling Klavertje 4" een aantal zaken te veranderen. Heel concreet komt het er op neer dat ze de bestemming van een aantal gebieden willen wijzigen (zie bijlage).

Motie Brommèr
Binnen het glastuinbouwgebied Californië, een onderdeel van Klavertje Vier, ligt het het natuurgebiedje "de Brommèr". Door de plannen met Californië bestaat het risico dat de Brommèr geheel wordt omsloten door glas. De oppositiepoartijen wijzen er op dat bij het ontwikkelen van de plannen voor Californië er nadrukkelijk voor is gekozen om de Brommèr te behouden en te versterken, dat de Brommèr een belangrijke natuurwaarde vormt en dat de Brommèr moet worden versterkt. Daarom stellen ze voor een verbinding tussen de Brommèr en de Reulsberg aan te leggen die deel uitmaakt van de EHS en de Brommèr te behouden als onderdeel van de EHS en de POG.

Amendement Intensieve Veehouderij Klavertje 4
De linkse oppositie in Provinciale Staten van Limburg wijst er op dat in de plannen voor Klavertje Vier veel ruimte wordt vrijgehouden voor nieuwe intensieve veehouderij, terwijl zij van mening zijn, dat het onwenselijk is dat er nog meer nieuwe grote veebedrijven in Noord-Limburg komen. Onder andere vanwege de mogelijke risico's voor de volksgezondheid van grote concentraties vee, de reconstructieplannen waarin wordt gesproken over een 'afglijdende schaal' en de beperkte ruimte voor veehouders met een grondgebonden bedrijf in het plangebied Klavertje 4.

Met behulp van een POL-wijziging kan worden voorkomen dat nieuwe grootschalige veehouderijen zich vestigen in Klavertje 4. Daarom stellen ze voor in de "POL aanvulling Klavertje 4" de volgende passage op te nemen: “In Klavertje 4 worden grenzen gesteld aan de grootte van nieuwe veehouderijen. De grootte van nieuwe bedrijven is maximaal 180 NGE. Bestaande bedrijven mogen doorgroeien naar maximaal 180 NGE.”

De moties en het amendement zijn ondertekend door Thijs Coppus (SP), Pierre Diederen (SPD), Paul Wessels (D'66), Frank Wassenberg (PvdD) en Margriet van Tulder (GroenLinks).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel